Espanola by opponents

Espanola record vsrec/yrlocation
Alamogordo1-1
Alamogordo 44 Espanola 361990-91S-Albuquerque
Espanola 46 Alamogordo 431993-94Santa Fe
Alamosa (CO)2-0
Espanola 58 Alamosa 492012-13Espanola
Espanola 81 Alamosa 692013-14Espanola
Albuquerque7-32
Albuquerque 64 Espanola 631956-57T
Albuquerque 58 Espanola 521957-58H
Albuquerque 68 Espanola 611963-64T
Espanola 79 Albuquerque 551963-64DT-Albuquerque
Espanola 87 Albuquerque 741964-65H
Albuquerque 56 Espanola 511965-66T
Espanola 69 Albuquerque 651966-67H
Albuquerque 73 Espanola 491967-68T
Albuquerque 86 Espanola 781974-75H
Albuquerque 93 Espanola 581974-75T
Albuquerque 70 Espanola 411975-76T
Albuquerque 73 Espanola 681975-76H
Albuquerque 77 Espanola 421976-77H
Albuquerque 88 Espanola 471976-77T
Albuquerque 89 Espanola 411977-78T
Albuquerque 79 Espanola 681977-78H
Albuquerque 82 Espanola 521978-79T
Albuquerque 56 Espanola 531978-79H
Albuquerque 84 Espanola 471979-80T
Albuquerque 69 Espanola 521979-80H
Albuquerque 59 Espanola 471979-80DT-T
Albuquerque 92 Espanola 711980-81H
Albuquerque 104 Espanola 581980-81T
Albuquerque 63 Espanola 601981-82T
Albuquerque 66 Espanola 551981-82H
Albuquerque 68 Espanola 491982-83T
Albuquerque 64 Espanola 541982-83H
Albuquerque 70 Espanola 501982-83DT-T
Albuquerque 62 Espanola 441983-84H
Albuquerque 57 Espanola 301984-85T
Albuquerque 65 Espanola 581995-96Santa Fe
Albuquerque 65 Espanola 421996-97T
Albuquerque 72 Espanola 601997-98H
Albuquerque 79 Espanola 461998-99T
Espanola 68 Albuquerque 6099-2000H
Espanola 76 Albuquerque 712007-08H
Espanola 67 Albuquerque 492008-09T
Espanola 60 Albuquerque 572009-10H
Albuquerque 64 Espanola 472013-14T
Albuquerque Academy8-7
Academy 78 Espanola 581969-70T
Academy 68 Espanola 621970-71H
Espanola 77 Academy 551975-76T
Espanola 55 Academy 461976-77H
Espanola 68 Academy 641977-78Albuquerque
Espanola 56 Academy 511978-79Taos
Academy 78 Espanola 441982-83Belen
Academy 57 Espanola 382000-01S-Los Lunas
Academy 55 Espanola 542007-08S-Albuquerque
Espanola 59 Academy 472009-10S-Albuquerque
Academy 61 Espanola 552011-12Albuquerque
Espanola 68 Academy 502016-17H
Academy 52 Espanola 492016-17T
Espanola 73 Academy 502017-18T
Espanola 97 Academy 652017-18H
Albuquerque Cibola 2-10
Espanola 61 Cibola 541981-82Santa Fe
Cibola 62 Espanola 531992-93T
Espanola 43 Cibola 411992-93H
Cibola 60 Espanola 401992-93DT-H
Cibola 50 Espanola 451993-94H
Cibola 58 Espanola 481993-94T
Cibola 82 Espanola 391993-94DT-T
Cibola 48 Espanola 361994-95T
Cibola 39 Espanola 381994-95H
Cibola 46 Espanola 331995-96H
Cibola 52 Espanola 481995-96T
Cibola 51 Espanola 481995-96DT-T
Albuquerque Del Norte24-27
Del Norte 97 Espanola 701965-66T
Del Norte 81 Espanola 681965-66DT-Albuquerque
Espanola 57 Del Norte 521966-67Santa Fe
Espanola 71 Del Norte 701966-67H
Del Norte 60 Espanola 571967-68T
Del Norte 64 Espanola 571967-68DT-Albuquerque
Del Norte 71 Espanola 531969-70Santa Fe
Del Norte 68 Espanola 611971-72Santa Fe
Del Norte 82 Espanola 801972-73Santa Fe
Del Norte 58 Espanola 541975-76Santa Fe
Del Norte 65 Espanola 531978-79Santa Fe
Espanola 54 Del Norte 521979-80Santa Fe
Del Norte 43 Espanola 401982-83Santa Fe
Del Norte 92 Espanola 661983-84H
Del Norte 60 Espanola 481983-84T
Del Norte 71 Espanola 581984-85H
Del Norte 77 Espanola 461984-85T
Del Norte 93 Espanola 541985-86T
Del Norte 72 Espanola 501985-86H
Del Norte 93 Espanola 541986-87H
Del Norte 77 Espanola 451986-87T
Del Norte 74 Espanola 411987-88H
Del Norte 86 Espanola 481987-88T
Espanola 59 Del Norte 491992-93H
Espanola 60 Del Norte 581993-94T
Espanola 55 Del Norte 461994-95H
Espanola 49 Del Norte 341995-96T
Espanola 80 Del Norte 741996-97H
Espanola 69 Del Norte 641996-97T
Espanola 76 Del Norte 541996-97DT-H
Del Norte 78 Espanola 581997-98T
Espanola 86 Del Norte 801997-98H
Espanola 82 Del Norte 571997-98DT-T
Espanola 80 Del Norte 651998-99H
Del Norte 87 Espanola 591998-99T
Del Norte 60 Espanola 461998-99DT-H
Espanola 59 Del Norte 4299-2000T
Espanola 72 Del Norte 5499-2000H
Espanola 61 Del Norte 452010-11S-H
Del Norte 69 Espanola 612014-15T
Espanola 43 Del Norte 392014-15H
Espanola 70 Del Norte 562015-16H
Espanola 54 Del Norte 492015-16T
Espanola 51 Del Norte 502016-17H
Espanola 50 Del Norte 432016-17T
Espanola 61 Del Norte 502016-17DT-H
Del Norte 63 Espanola 562016-17S-H
Espanola 77 Del Norte 672017-18T
Espanola 98 Del Norte 732017-18H
Del Norte 81 Espanola 742018-19S-H
Del Norte 58 Espanola 512020-21S-T
Albuquerque Eldorado3-4
Eldorado 74 Espanola 521988-89H
Eldorado 70 Espanola 521989-90T
Espanola 50 Eldorado 451990-91S-Albuquerque
Eldorado 43 Espanola 321991-92Albuquerque
Espanola 74 Eldorado 651993-94Santa Fe
Eldorado 67 Espanola 472011-12Albuquerque
Espanola 72 Eldorado 702016-17Rio Rancho
Albuquerque Highland9-17
Highland 52 Espanola 421953-54T
Highland 73 Espanola 401954-55H
Highland 56 Espanola 411955-56T
Espanola 46 Highland 441956-57H
Highland 95 Espanola 701957-58T
Espanola 77 Highland 641963-64H
Espanola 77 Highland 671963-64DT-Albuquerque
Highland 64 Espanola 631964-65Santa Fe
Espanola 76 Highland 681964-65H
Highland 75 Espanola 621965-66H
Highland 80 Espanola 491966-67T
Highland 77 Espanola 711967-68Santa Fe
Highland 68 Espanola 551967-68H
Espanola 49 Highland 471983-84Santa Fe
Highland 63 Espanola 491984-85H
Highland 89 Espanola 641985-86Santa Fe
Highland 59 Espanola 501992-93T
Espanola 67 Highland 661992-93H
Highland 61 Espanola 511993-94H
Highland 55 Espanola 511993-94T
Espanola 48 Highland 461994-95T
Espanola 50 Highland 391994-95H
Highland 43 Espanola 411995-96H
Highland 52 Espanola 491995-96T
Espanola 54 Highland 462001-02Santa Fe
Highland 66 Espanola 482019-20Rio Rancho
Albuquerque Hope Christian1-7
Espanola 78 Hope Christian 592007-08Santa Fe
Hope Christian 57 Espanola 472008-09Santa Fe
Hope Christian 60 Espanola 502009-10H
Hope Christian 68 Espanola 552010-11Albuquerque
Hope Christian 69 Espanola 452010-11Rio Rancho
Hope Christian 56 Espanola 412010-11H
Hope Christian 73 Espanola 582011-12T
Hope Christian 62 Espanola 322015-16Rio Rancho
Albuquerque La Cueva1-12
La Cueva 80 Espanola 681990-91S-Albuquerque
La Cueva 68 Espanola 501992-93Albuquerque
La Cueva 85 Espanola 491994-95Santa Fe
La Cueva 49 Espanola 431996-97H
La Cueva 61 Espanola 511996-97T
La Cueva 67 Espanola 651997-98T
La Cueva 76 Espanola 661997-98H
La Cueva 108 Espanola 491998-99H
La Cueva 81 Espanola 391998-99T
La Cueva 67 Espanola 4799-2000T
Espanola 75 La Cueva 7299-2000H
La Cueva 58 Espanola 572009-10Albuquerque
La Cueva 80 Espanola 672014-15Rio Rancho
Albuquerque Manzano8-4
Espanola 77 Manzano 751963-64H
Espanola 90 Manzano 681964-65Farmington
Espanola 68 Manzano 471964-65T
Espanola 71 Manzano 571965-66H
Manzano 70 Espanola 671966-67T
Espanola 69 Manzano 651967-68H
Espanola 74 Manzano 571996-97T
Manzano 43 Espanola 421997-98T
Espanola 59 Manzano 482009-10Albuquerque
Espanola 55 Manzano 452010-11H
Manzano 59 Espanola 522011-12T
Manzano 59 Espanola 582012-13Rio Rancho
Albuquerque Rio Grande 7-11
Rio Grande 45 Espanola 431958-59T
Espanola 66 Rio Grande 561959-60H
Rio Grande 63 Espanola 621960-61T
Espanola 80 Rio Grande 651963-64H
Espanola 74 Rio Grande 571964-65T
Rio Grande 111 Espanola 811965-66H
Rio Grande 71 Espanola 521966-67T
Rio Grande 70 Espanola 641966-67DT-Albuquerque
Rio Grande 74 Espanola 701967-68H
Rio Grande 100 Espanola 801980-81Santa Fe
Rio Grande 62 Espanola 531983-84T
Rio Grande 53 Espanola 451985-86Santa Fe
Espanola 66 Rio Grande 621992-93T
Espanola 56 Rio Grande 531992-93Albuquerque
Rio Grande 67 Espanola 451993-94H
Espanola 60 Rio Grande 491998-99H
Espanola 48 Rio Grande 4599-2000T
Rio Grande 56 Espanola 552000-01Santa Fe
Albuquerque Sandia6-14
Espanola 77 Sandia 521958-59Espanola
Sandia 82 Espanola 691958-59H
Sandia 57 Espanola 461959-60T
Sandia 84 Espanola 661960-61H
Sandia 73 Espanola 551963-64T
Espanola 86 Sandia 681964-65H
Espanola 56 Sandia 441964-65DT-Albuquerque
Sandia 67 Espanola 571965-66T
Sandia 72 Espanola 601966-67H
Sandia 71 Espanola 561967-68T
Sandia 90 Espanola 411988-89T
Sandia 89 Espanola 551988-89H
Sandia 68 Espanola 551989-90H
Sandia 68 Espanola 511989-90T
Sandia 51 Espanola 481990-91T
Espanola 60 Sandia 591990-91H
Espanola 48 Sandia 351990-91DT-T
Sandia 71 Espanola 401991-92H
Sandia 81 Espanola 621991-92T
Espanola 44 Sandia 432015-16H
Albuquerque Sandia Prep5-2
Espanola 91 Sandia Prep 232000-01H
Espanola 56 Sandia Prep 502009-10Rio Rancho
Espanola 90 Sandia Prep 442014-15Albuquerque
Espanola 79 Sandia Prep 462018-19Albuquerque
Sandia Prep 73 Espanola 542018-19Rio Rancho
Espanola 67 Sandia Prep 582019-20Albuquerque
Sandia Prep 50 Espanola 352019-20Rio Rancho
Albuquerque St Mary4-6
St Mary 46 Espanola 451953-54T
St Mary 49 Espanola 451954-55H
St Mary 63 Espanola 621955-56T
Espanola 58 St Mary 301956-57T
St Mary 56 Espanola 501957-58T
Espanola 60 St Mary 561958-59H
St Mary 70 Espanola 561959-60T
St Mary 61 Espanola 601960-61H
Espanola 60 St Mary 591961-62T
Espanola 64 St Mary 501962-63H
Albuquerque St Pius X 14-25
Espanola 48 St Pius X 461961-62H
St Pius X 84 Espanola 581962-63T
St Pius X 81 Espanola 711968-69H
St Pius X 97 Espanola 561969-70T
St Pius X 78 Espanola 641970-71Santa Fe
St Pius X 70 Espanola 601973-74H
St Pius X 96 Espanola 751974-75T
St Pius X 71 Espanola 681975-76H
St Pius X 98 Espanola 581976-77H
St Pius X 67 Espanola 511977-78Albuquerque
Espanola 65 St Pius X 631978-79Taos
St Pius X 60 Espanola 491979-80Espanola
St Pius X 75 Espanola 631980-81Albuquerque
St Pius X 64 Espanola 611980-81T
St Pius X 60 Espanola 531981-82H
St Pius X 83 Espanola 471982-83T
St Pius X 68 Espanola 611987-88H
St Pius X 67 Espanola 581988-89T
Espanola 79 St Pius X 642000-01T
St Pius X 59 Espanola 582000-01H
Espanola 54 St Pius X 532000-01DT-H
St Pius X 77 Espanola 542001-02H
St Pius X 77 Espanola 522001-02T
St Pius X 47 Espanola 432002-03H
St Pius X 53 Espanola 372002-03T
Espanola 54 St Pius X 512002-03DT-T
St Pius X 55 Espanola 482003-04T
Espanola 61 St Pius X 582003-04H
Espanola 60 St Pius X 522004-05H
St Pius X 66 Espanola 422004-05T
St Pius X 72 Espanola 522004-05DT-T
St Pius X 60 Espanola 482006-07S-Albuquerque
Espanola 54 St Pius X 512008-09S-Albuquerque
Espanola 50 St Pius X 382010-11S-Albuquerque
Espanola 41 St Pius X 402016-17Albuquerque
Espanola 74 St Pius X 522017-18Albuquerque
Espanola 61 St Pius X 412017-18S-Albuquerque
Espanola 74 St Pius X 592018-19Albuquerque
Espanola 55 St Pius X 432019-20Albuquerque
Albuquerque Valley4-10
Espanola 79 Valley 621963-64H
Espanola 80 Valley 671963-64DT-Albuquerque
Espanola 85 Valley 771963-64S-Albuquerque
Valley 73 Espanola 581964-65T
Valley 60 Espanola 561964-65DT-Albuquerque
Valley 86 Espanola 731965-66H
Valley 69 Espanola 381966-67T
Valley 79 Espanola 771967-68H
Valley 78 Espanola 681970-71Santa Fe
Espanola 75 Valley 721983-84H
Valley 72 Espanola 611983-84T
Valley 51 Espanola 431984-85T
Valley 47 Espanola 441985-86H
Valley 82 Espanola 671986-87Santa Fe
Albuquerque West Mesa12-24
Espanola 67 West Mesa 541966-67T
West Mesa 89 Espanola 701974-75T
Espanola 81 West Mesa 791974-75H
West Mesa 73 Espanola 631975-76H
West Mesa 59 Espanola 581975-76T
West Mesa 48 Espanola 371975-76DT-T
West Mesa 73 Espanola 611976-77T
West Mesa 79 Espanola 671976-77H
West Mesa 97 Espanola 601977-78H
West Mesa 74 Espanola 601977-78T
West Mesa 92 Espanola 691977-78DT-T
West Mesa 81 Espanola 541978-79T
Espanola 61 West Mesa 491978-79H
Espanola 92 West Mesa 691979-80H
West Mesa 63 Espanola 491979-80T
West Mesa 72 Espanola 591980-81T
West Mesa 76 Espanola 531980-81H
West Mesa 71 Espanola 651981-82H
West Mesa 82 Espanola 641981-82T
West Mesa 71 Espanola 421981-82DT-T
West Mesa 70 Espanola 691982-83T
Espanola 79 West Mesa 721982-83H
West Mesa 65 Espanola 571984-85Santa Fe
West Mesa 73 Espanola 541987-88T
West Mesa 62 Espanola 471994-95T
Espanola 57 West Mesa 491995-96H
Espanola 55 West Mesa 441996-97H
Espanola 58 West Mesa 531996-97T
Espanola 50 West Mesa 471996-97DT-H
West Mesa 68 Espanola 631997-98T
West Mesa 78 Espanola 741997-98H
Espanola 78 West Mesa 631998-99H
West Mesa 54 Espanola 521998-99T
West Mesa 71 Espanola 6499-2000H
Espanola 52 West Mesa 4799-2000H
Espanola 54 West Mesa 5199-2000DT-H
Amarillo Carver (TX)1-0
Espanola 83 Carver 791963-64Clovis
Anthem Boulder Creek (AZ)0-1
Boulder Creek 74 Espanola 652010-11Chinle
Artesia3-3
Espanola 53 Artesia 451998-99Las Vegas
Artesia 49 Espanola 462002-03S-H
Artesia 77 Espanola 622005-06S-T
Artesia 58 Espanola 562008-09S-Albuquerque
Espanola 52 Artesia 512014-15S-Albuquerque
Espanola 63 Artesia 592017-18S-Albuquerque
Aztec3-0
Espanola 86 Aztec 481964-65Farmington
Espanola 65 Aztec 362006-07Moriarty
Espanola 92 Aztec 332007-08Moriarty
Bayard Cobre3-0
Espanola 59 Cobre 401956-57H
Espanola 75 Cobre 591957-58T
Espanola 55 Cobre 441958-59H
Belen15-8
Belen 39 Espanola 381956-57T
Espanola 53 Belen 511957-58H
Belen 62 Espanola 491958-59T
Espanola 55 Belen 521959-60H
Belen 49 Espanola 471960-61T
Espanola 80 Belen 561961-62H
Espanola 77 Belen 511966-67Santa Fe
Espanola 70 Belen 631971-72T
Belen 83 Espanola 751972-73H
Espanola 80 Belen 771973-74H
Espanola 83 Belen 421982-83Santa Fe
Belen 56 Espanola 552002-03T
Belen 55 Espanola 172003-04T
Belen 49 Espanola 412004-05H
Espanola 65 Belen 512005-06T
Espanola 66 Belen 582006-07H
Espanola 69 Belen 512006-07S-H
Espanola 62 Belen 562007-08T
Espanola 38 Belen 372016-17T
Espanola 73 Belen 472017-18H
Belen 73 Espanola 652017-18SC-Albuquerque
Espanola 61 Belen 472018-19T
Espanola 70 Belen 592019-20H
Bernalillo27-22
Bernalillo 85 Espanola 681968-69T
Bernalillo 94 Espanola 601969-70H
Espanola 67 Bernalillo 591970-71T
Espanola 84 Bernalillo 741971-72H
Bernalillo 89 Espanola 751972-73T
Bernalillo 76 Espanola 571973-74H
Bernalillo 77 Espanola 631974-75T
Bernalillo 69 Espanola 631975-76H
Bernalillo 102 Espanola 671976-77T
Bernalillo 100 Espanola 781977-78H
Bernalillo 77 Espanola 471978-79T
Espanola 54 Bernalillo 481979-80H
Bernalillo 91 Espanola 661980-81T
Bernalillo 70 Espanola 551982-83Santa Fe
Bernalillo 56 Espanola 551984-85Santa Fe
Bernalillo 86 Espanola 561986-87Santa Fe
Bernalillo 57 Espanola 561987-88Santa Fe
Espanola 61 Bernalillo 411995-96Santa Fe
Espanola 70 Bernalillo 5899-2000Las Vegas
Espanola 36 Bernalillo 352001-02Bernalillo
Bernalillo 64 Espanola 552002-03Las Vegas
Espanola 62 Bernalillo 522003-04Santa Fe
Bernalillo 72 Espanola 552004-05T
Espanola 62 Bernalillo 492005-06H
Espanola 67 Bernalillo 572006-07T
Espanola 82 Bernalillo 612006-07H
Espanola 73 Bernalillo 642007-08Santa Fe
Espanola 79 Bernalillo 382007-08H
Espanola 74 Bernalillo 592007-08T
Espanola 103 Bernalillo 872008-09H
Espanola 87 Bernalillo 662008-09T
Espanola 87 Bernalillo 572009-10H
Espanola 74 Bernalillo 342009-10T
Espanola 62 Bernalillo 472010-11T
Bernalillo 59 Espanola 582010-11H
Bernalillo 57 Espanola 532011-12T
Espanola 58 Bernalillo 472011-12H
Espanola 83 Bernalillo 612012-13H
Bernalillo 63 Espanola 472012-13T
Bernalillo 63 Espanola 622013-14T
Espanola 67 Bernalillo 502013-14H
Espanola 73 Bernalillo 632014-15H
Espanola 44 Bernalillo 432014-15T
Espanola 62 Bernalillo 502014-15DT-H
Bernalillo 47 Espanola 452015-16T
Espanola 73 Bernalillo 592015-16H
Espanola 50 Bernalillo 492015-16S-Albuquerque
Espanola 78 Bernalillo 672018-19Rio Rancho
Bernalillo 70 Espanola 452019-20T
Bloomfield2-0
Espanola 44 Bloomfield 312001-02Taos
Espanola 68 Bloomfield 602016-17Grants
Canyon Randall (TX)0-2
Randall 62 Espanola 612011-12Rio Rancho
Randall 60 Espanola 572013-14Rio Rancho
Casa Grandes (MX)2-0
Espanola 52 Casa Grandes 391996-97Deming
Espanola 56 Casa Grandes 371996-97Deming
Centauri (CO)2-0
Espanola 53 Centauri 402000-01Taos
Espanola defeated Centauri2003-04T
Clayton4-7
Clayton 60 Espanola 411953-54T
Clayton 77 Espanola 541954-55H
Clayton 54 Espanola 511955-56DT-Las Vegas
Clayton 71 Espanola 671956-57H
Espanola 80 Clayton 621956-57DT-Santa Fe
Espanola 87 Clayton 701957-58H
Clayton 79 Espanola 491958-59H
Clayton 78 Espanola 421959-60T
Clayton 70 Espanola 681960-61H
Espanola 83 Clayton 611961-62T
Espanola 71 Clayton 461962-63H
Clovis1-5
Clovis 66 Espanola 471953-54T
Espanola 71 Clovis 672009-10T
Clovis 81 Espanola 602011-12H
Clovis 58 Espanola 492012-13T
Clovis 69 Espanola 622013-14H
Clovis 64 Espanola 542020-21H
Cuba1-0
Espanola 92 Cuba 821974-75Taos
Deming3-1
Espanola 68 Deming 471957-58T
Espanola 69 Deming 491958-59H
Deming 52 Espanola 431996-97Deming
Espanola 53 Deming 502012-13S-H
Denver Mullen (CO)0-1
Mullen 80 Espanola 722010-11Albuquerque
Dulce4-0
Espanola 79 Dulce 621959-60H
Espanola 77 Dulce 551960-61H
Espanola 72 Dulce 541961-62Espanola
Espanola 76 Dulce 701961-62H
Durango (CO)1-1
Durango 41 Espanola 371988-89Santa Fe
Espanola 67 Durango 341989-90Santa Fe
El Paso Franklin (TX)0-1
Franklin 54 Espanola 452011-12Rio Rancho
El Paso Lydia Patterson (TX)1-1
Patterson 46 Espanola 412003-04Santa Fe
Espanola 51 Patterson 382005-06Santa Fe
El Paso Socorro (TX)3-0
Espanola 59 Socorro 502016-17Rio Rancho
Espanola 71 Socorro 572018-19Rio Rancho
Espanola 62 Socorro 592019-20Rio Rancho
El Paso Ysleta (TX)1-0
Espanola 52 Ysleta 481989-90Santa Fe
El Rito14-7
El Rito 43 Espanola 301953-54Espanola
Espanola 53 El Rito 351954-55T
Espanola 51 El Rito 461954-55Espanola
Espanola 39 El Rito 371955-56H
El Rito 50 Espanola 441956-57H
El Rito 64 Espanola 621956-57Espanola
Espanola 55 El Rito 511957-58H
El Rito 70 Espanola 591958-59T
El Rito 59 Espanola 491958-59Espanola
Espanola 59 El Rito 571959-60H
Espanola 63 El Rito 441959-60Taos
Espanola 65 El Rito 441960-61T
Espanola 60 El Rito 54 FL1961-62H
El Rito 60 Espanola 551961-62Espanola
Espanola 70 El Rito 451962-63T
Espanola 106 El Rito 471963-64H
Espanola 71 El Rito 641964-65H
Espanola 97 El Rito 861965-66T
Espanola 77 El Rito 611966-67H
Espanola 86 El Rito 661967-68H
Espanola 69 El Rito 681968-69H
Espanola McCurdy14-1
Espanola 40 McCurdy 331953-54H
Espanola 50 McCurdy 141954-55T
Espanola 60 McCurdy 331954-55Espanola
Espanola 52 McCurdy 361955-56H
Espanola 59 McCurdy 361956-57T
Espanola 66 McCurdy 451957-58H
Espanola 74 McCurdy 561957-58Espanola
Espanola 72 McCurdy 561958-59T
Espanola 57 McCurdy 481959-60H
Espanola 74 McCurdy 551960-61T
Espanola 61 McCurdy 45 FL1961-62H
Espanola 86 McCurdy 631961-62Espanola
Espanola 44 McCurdy 431962-63T
Espanola 72 McCurdy 431997-98Espanola
Espanola 64 McCurdy 4699-2000Espanola
Estancia1-0
Espanola 58 Estancia 511982-83Belen
Farmington24-54
Farmington 51 Espanola 471953-54T
Farmington 61 Espanola 421954-55H
Farmington 66 Espanola 441955-56T
Farmington 82 Espanola 611963-64T
Farmington 56 Espanola 501964-65Farmington
Espanola 63 Farmington 601964-65H
Espanola 68 Farmington 631964-65DT-Albuquerque
Farmington 66 Espanola 521965-66Farmington
Espanola 91 Farmington 751965-66T
Espanola 69 Farmington 681966-67H
Farmington 77 Espanola 761967-68T
Farmington 123 Espanola 1041968-69T
Farmington 109 Espanola 681968-69T
Farmington 117 Espanola 721969-70T
Farmington 105 Espanola 861969-70H
Farmington 116 Espanola 661969-70DT-Gallup
Farmington 89 Espanola 691970-71H
Farmington 101 Espanola 841970-71T
Farmington 89 Espanola 641974-75T
Farmington 83 Espanola 741974-75H
Espanola 81 Farmington 431975-76H
Espanola 59 Farmington 521975-76T
Farmington 64 Espanola 481976-77T
Farmington 57 Espanola 561976-77H
Farmington 79 Espanola 621977-78T
Farmington 80 Espanola 601977-78H
Farmington 66 Espanola 631978-79H
Farmington 62 Espanola 481978-79T
Espanola 58 Farmington 561978-79DT-H
Espanola 50 Farmington 481979-80Espanola
Espanola 50 Farmington 401979-80T
Espanola 54 Farmington 481979-80H
Farmington 94 Espanola 501980-81H
Farmington 89 Espanola 491980-81T
Farmington 97 Espanola 491981-82T
Farmington 84 Espanola 581981-82H
Farmington 69 Espanola 651982-83H
Farmington 58 Espanola 541982-83T
Farmington 75 Espanola 691983-84H
Farmington 48 Espanola 421983-84T
Farmington 67 Espanola 481983-84DT-T
Farmington 68 Espanola 471984-85H
Farmington 100 Espanola 561984-85T
Farmington 82 Espanola 541985-86T
Farmington 93 Espanola 671985-86H
Farmington 92 Espanola 621986-87H
Farmington 82 Espanola 421986-87T
Farmington 82 Espanola 581987-88H
Farmington 75 Espanola 511987-88T
Farmington 82 Espanola 581988-89T
Farmington 53 Espanola 471988-89H
Espanola 61 Farmington 501989-90H
Farmington 68 Espanola 541989-90T
Farmington 49 Espanola 441989-90DT-T
Espanola 45 Farmington 431990-91T
Espanola 55 Farmington 431990-91H
Farmington 68 Espanola 591991-92H
Farmington 68 Espanola 531991-92T
Espanola 65 Farmington 621992-93H
Espanola 62 Farmington 501992-93T
Farmington 56 Espanola 241993-94T
Farmington 56 Espanola 471993-94H
Espanola 40 Farmington 371994-95H
Farmington 63 Espanola 491994-95T
Espanola 60 Farmington 551995-96T
Espanola 44 Farmington 261995-96H
Espanola 39 Farmington 231995-96DT-H
Espanola 66 Farmington 442000-01H
Farmington 81 Espanola 482001-02T
Farmington 89 Espanola 402002-03H
Farmington 57 Espanola 352003-04T
Farmington 63 Espanola 572004-05Santa Fe
Farmington 57 Espanola 492004-05H
Farmington 74 Espanola 322005-06T
Farmington 56 Espanola 552006-07Santa Fe
Espanola 74 Farmington 282007-08S-H
Espanola 63 Farmington 492017-18Grants
Espanola 77 Farmington 602017-18H
Farmington Navajo Mission1-3
Navajo Mission 48 Espanola 461953-54T
Espanola 58 Navajo Mission 471954-55H
Navajo Mission 52 Espanola 481955-56T
Navajo Mission 64 Espanola 631956-57H
Farmington Piedra Vista8-1
Piedra Vista 45 Espanola 422003-04H
Espanola 62 Piedra Vista 422004-05T
Espanola 72 Piedra Vista 432005-06H
Espanola 69 Piedra Vista 532006-07Santa Fe
Espanola 77 Piedra Vista 492006-07T
Espanola 90 Piedra Vista 562007-08H
Espanola 61 Piedra Vista 422008-09T
Espanola 65 Piedra Vista 562015-16S-H
Espanola 71 Piedra Vista 622017-18Rio Rancho
Fort Defiance Window Rock (AZ)1-0
Espanola defeated Window Rock2003-04Gallup
Fort Sumner1-2
Espanola 54 Fort Sumner 391953-54H
Fort Sumner 79 Espanola 561954-55T
Fort Sumner 75 Espanola 561955-56H
Fort Wingate3-0
Espanola 68 Wingate 432007-08Santa Fe
Espanola 64 Wingate 502008-09Santa Fe
Espanola 82 Wingate 572009-10Santa Fe
Gallina Coronado1-0
Espanola 90 Coronado 371998-99Espanola
Gallup40-37
Espanola 53 Gallup 451963-64H
Espanola 78 Gallup 461964-65H
Espanola 73 Gallup 661965-66T
Espanola 71 Gallup 531966-67H
Espanola 63 Gallup 581967-68H
Gallup 90 Espanola 781968-69H
Gallup 97 Espanola 811968-69T
Espanola 72 Gallup 651969-70T
Gallup 68 Espanola 491969-70H
Espanola 63 Gallup 571969-70DT-Gallup
Gallup 66 Espanola 621970-71T
Gallup 77 Espanola 761974-75H
Gallup 94 Espanola 671974-75T
Gallup 75 Espanola 731974-75DT-T
Espanola 66 Gallup 501975-76T
Gallup 77 Espanola 731975-76H
Espanola 49 Gallup 451976-77H
Gallup 59 Espanola 391976-77T
Gallup 69 Espanola 651977-78T
Gallup 90 Espanola 821977-78H
Espanola 68 Gallup 601978-79H
Espanola 77 Gallup 621978-79T
Espanola 61 Gallup 591979-80T
Espanola 72 Gallup 571979-80H
Espanola 58 Gallup 541979-80DT-H
Gallup 67 Espanola 651980-81H
Gallup 64 Espanola 591980-81T
Gallup 81 Espanola 511980-81DT-T
Gallup 85 Espanola 631981-82T
Espanola 72 Gallup 701981-82H
Gallup 76 Espanola 671982-83H
Gallup 60 Espanola 481982-83T
Espanola 64 Gallup 581983-84H
Gallup 46 Espanola 441983-84T
Gallup 62 Espanola 531984-85H
Espanola 55 Gallup 511984-85T
Gallup 55 Espanola 511984-85DT-T
Gallup 62 Espanola 581985-86T
Espanola 69 Gallup 661985-86H
Gallup 55 Espanola 511986-87H
Gallup 65 Espanola 591986-87T
Espanola 62 Gallup 411987-88H
Espanola 55 Gallup 481987-88T
Espanola 46 Gallup 431987-88DT-T
Gallup 69 Espanola 541988-89T
Gallup 45 Espanola 441988-89H
Espanola 79 Gallup 621989-90H
Gallup 77 Espanola 681989-90T
Espanola 75 Gallup 701990-91T
Espanola 71 Gallup 421990-91H
Espanola 50 Gallup 421991-92H
Espanola 65 Gallup 591991-92T
Gallup 48 Espanola 471992-93H
Gallup 60 Espanola 351992-93T
Gallup 55 Espanola 421993-94T
Espanola 74 Gallup 631993-94H
Espanola 53 Gallup 331994-95H
Espanola 60 Gallup 581994-95T
Espanola 66 Gallup 491995-96T
Espanola 72 Gallup 461995-96H
Espanola 82 Gallup 641995-96DT-H
Gallup 59 Espanola 452002-03Gallup
Gallup 54 Espanola 472003-04Gallup
Gallup 63 Espanola 572006-07H
Gallup 72 Espanola 622007-08T
Espanola 66 Gallup 582008-09H
Espanola 72 Gallup 602009-10T
Espanola 69 Gallup 572010-11T
Gallup 69 Espanola 552013-14S-T
Espanola 58 Gallup 562014-15H
Espanola 62 Gallup 492015-16T
Espanola 66 Gallup 602016-17H
Espanola 80 Gallup 482017-18T
Gallup 78 Espanola 772018-19H
Espanola 70 Gallup 632019-20Albuquerque
Gallup 70 Espanola 642019-20T
Gallup 72 Espanola 472019-20S-Albuquerque
Gallup Miyamura2-0
Espanola 47 Miyamura 392014-15T
Espanola 51 Miyamura 472019-20H
Ganado (AZ)1-0
Espanola 95 Ganado 312018-19Rio Rancho
Grand Junction (CO)1-2
Grand Junction 64 Espanola 511964-65Farmington
Espanola 62 Grand Junction 611965-66Farmington
Grand Junction 68 Espanola 621965-66Farmington
Grants10-14
Grants 70 Espanola 591976-77H
Grants 60 Espanola 591977-78H
Grants 81 Espanola 711977-78T
Espanola 56 Grants 411978-79T
Espanola 79 Grants 561978-79H
Espanola 85 Grants 701979-80H
Grants 60 Espanola 591979-80T
Grants 70 Espanola 571980-81T
Grants 64 Espanola 591980-81H
Espanola 66 Grants 601981-82H
Grants 64 Espanola 591981-82T
Grants 81 Espanola 681982-83T
Grants 65 Espanola 621982-83H
Grants 43 Espanola 401983-84T
Grants 54 Espanola 502002-03Gallup
Espanola 55 Grants 522009-10S-Albuquerque
Espanola 82 Grants 622012-13H
Espanola 60 Grants 592013-14T
Grants 70 Espanola 582015-16H
Grants 73 Espanola 662016-17Grants
Espanola 54 Grants 472016-17H
Espanola 81 Grants 692017-18Grants
Grants 60 Espanola 512018-19Santa Fe
Espanola 80 Grants 742019-20H
Hobbs2-4
Espanola 102 Hobbs 911964-65S-Albuquerque
Hobbs 129 Espanola 661968-69H
Hobbs 139 Espanola 501969-70T
Hobbs 85 Espanola 801990-91Santa Fe
Hobbs 62 Espanola 532008-09H
Espanola 68 Hobbs 652009-10T
Hobbs JV1-0
Espanola 62 JV 441989-90Espanola
Kirtland Central5-1
Central 69 Espanola 512005-06T
Espanola 55 Central 472012-13Espanola
Espanola 78 Central 612016-17Grants
Espanola 66 Central 642017-18Grants
Espanola 67 Central 562019-20S-H
Espanola 62 Central 402020-21S-H
Laguna Acoma3-0
Espanola 98 Laguna Acoma 491983-84T
Espanola 71 Laguna Acoma 371984-85H
Espanola 64 Laguna Acoma 611991-92Espanola
Las Cruces2-1
Espanola 98 Las Cruces 851964-65S-Albuquerque
Las Cruces 67 Espanola 582014-15Rio Rancho
Espanola 50 Las Cruces 382015-16Rio Rancho
Las Cruces Centennial1-1
Centennial 80 Espanola 532014-15S-Albuquerque
Espanola 43 Centennial 392015-16S-Albuquerque
Las Cruces Mayfield2-0
Espanola 68 Mayfield 642009-10Rio Rancho
Espanola 54 Mayfield 502014-15Rio Rancho
Las Cruces Mesilla Valley Christian2-1
Mesilla Valley 46 Espanola 392014-15Albuquerque
Espanola 86 Mesilla Valley 682017-18
Espanola 54 Mesilla Valley 442018-19Albuquerque
Las Cruces Onate2-1
Onate 48 Espanola 462011-12Albuquerque
Espanola 44 Onate 382013-14Rio Rancho
Espanola 57 Onate 562017-18Rio Rancho
Las Vegas Immaculate Concepcion0-1
Immaculate Concepcion 55 Espanola 461953-54H
Las Vegas Robertson62-16
Espanola 53 Las Vegas 521953-54H
Espanola 78 Las Vegas 621955-56H
Espanola 77 Las Vegas 611956-57T
Espanola 62 Las Vegas 501956-57DT-Santa Fe
Espanola 73 Robertson 491957-58H
Espanola 75 Robertson 531957-58DT-Las Vegas
Robertson 71 Espanola 531958-59T
Robertson 65 Espanola 461958-59DT-Santa Fe
Espanola 75 Robertson 561959-60H
Espanola 63 Robertson 441960-61T
Espanola 69 Robertson 371961-62H
Robertson 64 Espanola 601962-63T
Espanola 77 Robertson 561962-63DT-Santa Fe
Espanola 89 Robertson 501963-64H
Espanola 90 Robertson 871964-65T
Espanola 63 Robertson 541968-69T
Robertson 79 Espanola 741969-70H
Espanola 67 Robertson 631970-71T
Espanola 64 Robertson 601970-71Santa Fe
Espanola 91 Robertson 721971-72H
Espanola 86 Robertson 851971-72T
Espanola 79 Robertson 781972-73T
Espanola 91 Robertson 471972-73Santa Fe
Espanola 82 Robertson 641972-73H
Espanola 95 Robertson 721972-73DT-Taos
Espanola 89 Robertson 781973-74H
Robertson 100 Espanola 791973-74T
Espanola 83 Robertson 751973-74DT-T
Espanola 109 Robertson 811974-75Santa Fe
Robertson 56 Espanola 471976-77Santa Fe
Robertson 73 Espanola 641977-78Santa Fe
Espanola 56 Robertson 541978-79Santa Fe
Espanola 71 Robertson 531983-84H
Espanola 50 Robertson 491984-85T
Robertson 68 Espanola 561985-86H
Robertson 81 Espanola 561985-86Las Vegas
Espanola 85 Robertson 831986-87T
Robertson 82 Espanola 661986-87Las Vegas
Robertson 71 Espanola 531986-87Santa Fe
Espanola 73 Robertson 661987-88H
Robertson 62 Espanola 501988-89T
Espanola 61 Robertson 601989-90H
Espanola 80 Robertson 501990-91T
Espanola 71 Robertson 341991-92H
Espanola 37 Robertson 311991-92Albuquerque
Espanola 57 Robertson 401992-93T
Espanola 62 Robertson 481993-94H
Espanola 71 Robertson 481994-95T
Espanola 73 Robertson 471995-96H
Espanola 57 Robertson 491996-97T
Espanola 53 Robertson 451997-98Las Vegas
Espanola 53 Robertson 481997-98H
Robertson 66 Espanola 651998-99T
Espanola defeated Robertson99-2000H
Espanola 76 Robertson 542000-01Santa Fe
Espanola 55 Robertson 522001-02Bernalillo
Robertson 54 Espanola 412001-02Las Vegas
Espanola 63 Robertson 392002-03Bernalillo
Espanola 61 Robertson 492002-03Las Vegas
Espanola defeated Robertson2003-04T
Espanola 58 Robertson 432003-04Las Vegas
Espanola defeated Robertson2004-05H
Robertson 70 Espanola 672004-05T
Espanola 68 Robertson 582005-06Las Vegas
Espanola 65 Robertson 622006-07Las Vegas
Espanola 53 Robertson 392006-07T
Espanola 95 Robertson 522007-08H
Espanola 74 Robertson 602009-10Taos
Espanola 61 Robertson 512010-11Taos
Espanola 56 Robertson 402011-12Taos
Espanola 62 Robertson 582012-13H
Espanola 76 Robertson 662013-14T
Espanola 74 Robertson 572014-15H
Espanola 85 Robertson 822015-16Albuquerque
Robertson 80 Espanola 662015-16T
Espanola 64 Robertson 352016-17Albuquerque
Espanola 67 Robertson 592016-17H
Espanola 88 Robertson 642017-18T
West Las Vegas30-22
Espanola 57 West 461957-58T
Espanola 63 West 621958-59H
West 55 Espanola 521959-60T
West 65 Espanola 531959-60DT-Santa Fe
West 76 Espanola 311960-61H
Espanola 82 West 591961-62T
West 60 Espanola 591968-69H
West 76 Espanola 651969-70T
West 82 Espanola 571971-72T
West 93 Espanola 721971-72H
West 80 Espanola 611972-73T
Espanola 98 West 861972-73H
Espanola 71 West 641973-74H
West 77 Espanola 661973-74T
Espanola 76 West 651973-74DT-H
Espanola 77 West 681975-76T
Espanola 70 West 691976-77H
West 52 Espanola 491977-78T
West 76 Espanola 731978-79H
West 68 Espanola 551979-80T
Espanola 95 West 851980-81Albuquerque
West 91 Espanola 581985-86Las Vegas
West 70 Espanola 591985-86Santa Fe
Espanola 76 West 651986-87Las Vegas
West 70 Espanola 661986-87H
Espanola 70 West 541987-88T
West 70 Espanola 591988-89Santa Fe
Espanola 64 West 471988-89H
Espanola 76 West 741989-90T
Espanola 81 West 541996-97Espanola
Espanola 77 West 541997-98Espanola
Espanola 67 West 521997-98Las Vegas
West 52 Espanola 491998-99Las Vegas
Espanola 58 West 512000-01H
West 52 Espanola 482000-01T
West 77 Espanola 502001-02T
West 60 Espanola 492001-02H
West 58 Espanola 412002-03H
West 60 Espanola 402003-04Las Vegas
West 64 Espanola 432003-04T
Espanola 56 West 392004-05Las Vegas
Espanola 57 West 562004-05H
Espanola 55 West 512005-06T
Espanola 44 West 422006-07Las Vegas
Espanola 90 West 552006-07H
Espanola 84 West 642008-09H
Espanola 64 West 422008-09Santa Fe
Espanola 84 West 662008-09T
Espanola 71 West 572012-13T
Espanola 66 West 632013-14H
West 80 Espanola 752014-15Santa Fe
Espanola 60 West 552016-17Albuquerque
Littlefield (TX)1-0
Espanola 63 Littlefield 591963-64Clovis
Los Alamos68-77
Los Alamos 56 Espanola 421953-54H
Los Alamos 51 Espanola 491953-54DT-Tucumcari
Los Alamos 54 Espanola 431954-55T
Los Alamos 66 Espanola 341954-55Espanola
Los Alamos 52 Espanola 401955-56H
Espanola 67 Los Alamos 511956-57T
Espanola 76 Los Alamos 551956-57Espanola
Los Alamos 63 Espanola 541957-58H
Los Alamos 66 Espanola 641957-58T
Espanola 66 Los Alamos 571957-58DT-Las Vegas
Los Alamos 60 Espanola 491958-59T
Los Alamos 57 Espanola 521958-59H
Los Alamos 64 Espanola 461959-60H
Los Alamos 60 Espanola 551959-60T
Los Alamos 59 Espanola 481960-61T
Espanola 85 Los Alamos 65 FL1961-62H
Los Alamos 62 Espanola 501962-63T
Espanola 98 Los Alamos 831963-64H
Los Alamos 74 Espanola 531964-65T
Los Alamos 86 Espanola 741965-66H
Espanola 49 Los Alamos 451966-67T
Espanola 75 Los Alamos 691967-68H
Espanola 75 Los Alamos 741967-68Santa Fe
Los Alamos 67 Espanola 571968-69H
Los Alamos 84 Espanola 601968-69T
Espanola 59 Los Alamos 441969-70H
Espanola 82 Los Alamos 781969-70Santa Fe
Los Alamos 72 Espanola 671969-70T
Espanola 63 Los Alamos 571969-70DT-Gallup
Los Alamos 88 Espanola 751970-71T
Los Alamos 81 Espanola 671970-71H
Los Alamos 87 Espanola 561971-72Santa Fe
Los Alamos 104 Espanola 731971-72T
Los Alamos 79 Espanola 711972-73T
Espanola 81 Los Alamos 741972-73H
Los Alamos 91 Espanola 791974-75H
Los Alamos 99 Espanola 861974-75T
Los Alamos 68 Espanola 661975-76H
Los Alamos 59 Espanola 581975-76T
Los Alamos 65 Espanola 581976-77H
Los Alamos 87 Espanola 631976-77T
Los Alamos 92 Espanola 671976-77DT-T
Los Alamos 81 Espanola 691977-78T
Los Alamos 83 Espanola 511977-78H
Los Alamos 64 Espanola 611978-79H
Los Alamos 62 Espanola 511978-79T
Los Alamos 75 Espanola 571979-80T
Los Alamos 52 Espanola 511979-80Santa Fe
Los Alamos 60 Espanola 571979-80H
Los Alamos 101 Espanola 811980-81H
Espanola 71 Los Alamos 661980-81T
Los Alamos 77 Espanola 681981-82T
Los Alamos 85 Espanola 801981-82H
Los Alamos 66 Espanola 541982-83H
Los Alamos 59 Espanola 461982-83T
Los Alamos 19 Espanola 181983-84T
Los Alamos 38 Espanola 311983-84H
Los Alamos 51 Espanola 451984-85H
Los Alamos 45 Espanola 431984-85T
Los Alamos 46 Espanola 351985-86T
Los Alamos 50 Espanola 491985-86H
Los Alamos 55 Espanola 431986-87Las Vegas
Espanola 51 Los Alamos 441986-87H
Los Alamos 40 Espanola 391986-87T
Espanola 56 Los Alamos 511987-88Santa Fe
Espanola 49 Los Alamos 461987-88H
Los Alamos 58 Espanola 461987-88T
Los Alamos 49 Espanola 471988-89H
Espanola 56 Los Alamos 521988-89T
Espanola 54 Los Alamos 511989-90T
Espanola 73 Los Alamos 651989-90H
Espanola 52 Los Alamos 481989-90DT-H
Los Alamos 63 Espanola 601990-91H
Los Alamos 56 Espanola 511990-91T
Espanola 46 Los Alamos 401990-91DT-H
Los Alamos 77 Espanola 491991-92T
Espanola 46 Los Alamos 421991-92H
Los Alamos 79 Espanola 471991-92DT-T
Espanola 63 Los Alamos 571992-93Albuquerque
Espanola defeated Los Alamos 1992-93T
Espanola 70 Los Alamos 601993-94H
Espanola 36 Los Alamos 351994-95Espanola
Los Alamos 48 Espanola 451994-95T
Espanola 54 Los Alamos 351995-96Espanola
Espanola 86 Los Alamos 471995-96H
Espanola 71 Los Alamos 511996-97Espanola
Espanola 60 Los Alamos 511996-97T
Espanola 86 Los Alamos 621997-98H
Los Alamos 49 Espanola 401998-99T
Los Alamos 76 Espanola 6099-2000H
Espanola 84 Los Alamos 782000-01H
Los Alamos 78 Espanola 592000-01T
Los Alamos 65 Espanola 532000-01DT-T
Los Alamos 51 Espanola 342001-02T
Espanola 43 Los Alamos 422001-02H
Los Alamos 52 Espanola 382002-03T
Espanola 74 Los Alamos 652002-03T
Espanola 54 Los Alamos 502002-03DT-T
Espanola 46 Los Alamos 262003-04H
Los Alamos 47 Espanola 422003-04T
Los Alamos 44 Espanola 362003-04DT-T
Los Alamos 68 Espanola 522004-05Santa Fe
Espanola 53 Los Alamos 482004-05H
Los Alamos 55 Espanola 542004-05T
Espanola 57 Los Alamos 532004-05DT-H
Los Alamos 44 Espanola 412005-06T
Los Alamos 74 Espanola 692005-06H
Los Alamos 91 Espanola 842005-06DT-T
Espanola 71 Los Alamos 642006-07H
Los Alamos 62 Espanola 612006-07T
Espanola 83 Los Alamos 722006-07DT-H
Espanola 67 Los Alamos 562007-08T
Espanola 77 Los Alamos 642007-08H
Los Alamos 59 Espanola 532008-09H
Espanola 64 Los Alamos 582008-09T
Espanola 56 Los Alamos 492008-09DT-H
Espanola 65 Los Alamos 522009-10T
Espanola 74 Los Alamos 712009-10H
Espanola 75 Los Alamos 572009-10DT-H
Espanola 85 Los Alamos 602010-11Albuquerque
Espanola 49 Los Alamos 352010-11T
Espanola 58 Los Alamos 452010-11H
Los Alamos 37 Espanola 332011-12Albuquerque
Espanola 43 Los Alamos 352011-12H
Los Alamos 56 Espanola 452011-12T
Los Alamos 42 Espanola 372011-12DT-T
Espanola 58 Los Alamos 342012-13T
Espanola 89 Los Alamos 622012-13H
Espanola 47 Los Alamos 432013-14H
Espanola 50 Los Alamos 392013-14T
Espanola 73 Los Alamos 302014-15H
Espanola 71 Los Alamos 482014-15T
Espanola 80 Los Alamos 702015-16T
Espanola 76 Los Alamos 412015-16H
Espanola 77 Los Alamos 562015-16DT-H
Los Alamos 55 Espanola 482016-17T
Espanola 68 Los Alamos 342016-17H
Espanola 87 Los Alamos 632017-18H
Espanola 91 Los Alamos 692017-18T
Espanola 73 Los Alamos 582018-19T
Espanola 81 Los Alamos 632018-19H
Espanola 67 Los Alamos 552019-20H
Espanola 65 Los Alamos 502019-20T
Espanola 59 Los Alamos 382020-21T
Espanola 59 Los Alamos 542020-21H
Los Alamos JV1-0
Espanola 80 JV 711973-74Taos
Los Lunas6-3
Espanola 57 Los Lunas 45 FL1961-62T
Espanola 74 Los Lunas 581962-63H
Espanola 84 Los Lunas 431963-64T
Los Lunas 66 Espanola 611971-72T
Espanola 88 Los Lunas 791972-73H
Espanola 62 Los Lunas 541973-74T
Espanola 50 Los Lunas 432003-04Gallup
Los Lunas 62 Espanola 592005-06Santa Fe
Espanola 59 Los Lunas 502008-09Santa Fe
Los Lunas Valencia6-1
Espanola 66 Valencia 522009-10S-H
Espanola 67 Valencia 552012-13Espanola
Espanola 71 Valencia 592013-14Espanola
Espanola 69 Valencia 562015-16Albuquerque
Espanola 68 Valencia 512017-18S-H
Valencia 82 Espanola 652018-19T
Espanola 69 Valencia 502019-20H
Lovington1-1
Lovington 48 Espanola 392001-02Santa Fe
Espanola 73 Lovington 522014-15S-H
Lubbock Dunbar (TX)2-0
Espanola 86 Dunbar 751963-64Clovis
Espanola 82 Dunbar 611963-64Clovis
Maxwell1-1
Los Alamos 72 Maxwell 671960-61H
Los Alamos 63 Maxwell 32 FL1961-62T
Montrose (CO)1-1
Espanola 62 Montrose 602003-04Santa Fe
Montrose 48 Espanola 412004-05Santa Fe
Mora4-1
Mora 69 Espanola 681974-75Taos
Espanola 80 Mora 591981-82Taos
Espanola 62 Mora 451990-91Santa Fe
Espanola 88 Mora 641996-97Espanola
Espanola 49 Mora 392012-13Taos
Moriarty14-1
Espanola 69 Moriarty 562002-03Gallup
Moriarty 67 Espanola 362003-04H
Espanola 71 Moriarty 462004-05H
Espanola 63 Moriarty 502005-06T
Espanola 77 Moriarty 502006-07H
Espanola 68 Moriarty 592006-07Moriarty
Espanola 61 Moriarty 532006-07Santa Fe
Espanola 86 Moriarty 422007-08T
Espanola 86 Moriarty 492007-08Moriarty
Espanola 88 Moriarty 322018-19H
Espanola 86 Moriarty 572018-19T
Espanola 64 Moriarty 572019-20T
Espanola 56 Moriarty 452019-20H
Espanola 69 Moriarty 172020-21H
Espanola 45 Moriarty 252020-21T
Ojo Caliente Mesa Vista3-1
Espanola 68 Mesa Vista 421992-93Espanola
Espanola 65 Mesa Vista 601993-94Espanola
Mesa Vista 50 Espanola 361998-99Espanola
Espanola 66 Mesa Vista 422009-10Taos
Pecos5-1
Espanola 68 Pecos 471962-63H
Espanola 106 Pecos 461963-64H
Espanola 71 Pecos 651973-74Taos
Espanola 94 Pecos 631974-75Taos
Espanola 75 Pecos 672018-19Santa Fe
Pecos 65 Espanola 292019-20Santa Fe
Penasco2-0
Espanola 68 Penasco 531992-93Espanola
Espanola 72 Penasco 421993-94Espanola
Phoenix Bourgade Catholic (AZ)1-0
Espanola defeated Bourgade2000-01St Johns
Phoenix South Mountain (AZ)0-1
South Mountain 51 Espanola 482010-11Rio Rancho
Pinon (AZ)1-0
Espanola 69 Pinon 322000-01St Johns
Pojoaque39-26
Pojoaque 44 Espanola 431953-54H
Pojoaque 58 Espanola 511954-55H
Espanola 52 Pojoaque 271955-56H
Pojoaque 50 Espanola 481956-57H
Espanola 83 Pojoaque 621956-57Espanola
Espanola 63 Espanola 501957-58H
Pojoaque 74 Espanola 661957-58Espanola
Pojoaque 61 Espanola 451958-59H
Pojoaque 83 Espanola 611959-60T
Pojoaque 75 Espanola 581959-60Taos
Espanola 54 Pojoaque 531960-61H
Espanola 69 Pojoaque 581960-61Espanola
Espanola 52 Pojoaque 50 FL1961-62T
Espanola 58 Pojoaque 461962-63H
Pojoaque 65 Espanola 541962-63Espanola
Espanola 96 Pojoaque 531963-64T
Espanola 75 Pojoaque 571964-65H
Espanola 65 Pojoaque 571965-66T
Espanola 55 Pojoaque 441966-67H
Espanola 69 Pojoaque 611967-68H
Espanola 87 Pojoaque 821968-69H
Pojoaque 71 Espanola 651969-70T
Pojoaque 89 Espanola 821970-71H
Espanola 99 Pojoaque 981971-72T
Espanola 84 Pojoaque 691972-73H
Espanola 69 Pojoaque 581973-74T
Espanola 94 Pojoaque 661974-75H
Espanola 80 Pojoaque 601975-76T
Pojoaque 50 Espanola 451976-77H
Pojoaque 78 Espanola 621977-78T
Espanola 56 Pojoaque 521978-79H
Espanola 61 Pojoaque 601983-84H
Espanola 45 Pojoaque 351984-85T
Pojoaque 78 Espanola 571985-86H
Pojoaque 59 Espanola 501986-87T
Pojoaque 66 Espanola 541986-87H
Espanola 64 Pojoaque 461987-88H
Espanola 57 Pojoaque 411987-88T
Pojoaque 61 Espanola 571987-88Santa Fe
Pojoaque 50 Espanola 451988-89T
Pojoaque 66 Espanola 421988-89Santa Fe
Espanola 55 Pojoaque 461988-89H
Espanola 67 Pojoaque 531989-90H
Espanola 62 Pojoaque 501990-91T
Espanola 52 Pojoaque 341991-92H
Espanola defeated Pojoaque1992-93T
Espanola 84 Pojoaque 401993-94H
Espanola 67 Pojoaque 611994-95T
Espanola 68 Pojoaque 561994-95Espanola
Espanola 65 Pojoaque 591995-96Santa Fe
Espanola 61 Pojoaque 412000-01Taos
Pojoaque 49 Espanola 462002-03T
Pojoaque 53 Espanola 522003-04H
Pojoaque 77 Espanola 752004-05Santa Fe
Pojoaque 67 Espanola 652005-06T
Pojoaque 75 Espanola 532006-07H
Pojoaque 51 Espanola 492016-17H
Espanola 79 Pojoaque 462017-18T
Espanola 57 Pojoaque 502018-19T
Espanola 65 Pojoaque 532018-19H
Espanola 70 Pojoaque 572019-20H
Espanola 62 Pojoaque 462019-20T
Espanola 56 Pojoaque 462020-21T
Espanola 69 Pojoaque 582020-21T
Espanola 70 Pojoaque 542020-21H
Portales4-8
Portales 50 Espanola 401966-67Santa Fe
Portales 54 Espanola 501968-69Santa Fe
Portales 44 Espanola 411969-70H
Portales 73 Espanola 511970-71T
Portales 70 Espanola 591972-73Santa Fe
Portales 61 Espanola 471977-78Santa Fe
Espanola 36 Portales 351979-80Santa Fe
Portales 84 Espanola 501980-81Santa Fe
Espanola 55 Portales 461981-82Santa Fe
Espanola 59 Portales 5499-2000Las Vegas
Espanola 49 Portales 392001-02Las Vegas
Espanola 53 Portales 422005-06Las Vegas
Pueblo South (CO)0-2
South 90 Espanola 552005-06Santa Fe
South 58 Espanola 452009-10Santa Fe
Pueblo West (CO)1-1
Espanola 53 West 452013-14Espanola
West 74 Espanola 602015-16Santa Fe
Questa7-0
Espanola 59 Questa 571981-82Taos
Espanola 87 Questa 481984-85H
Espanola 67 Questa 581985-86T
Espanola 76 Questa 451990-91Espanola
Espanola 78 Questa 591995-96Espanola
Espanola 86 Questa 541998-99Espanola
Espanola 87 Questa 5699-2000Espanola
Raton15-7
Espanola 40 Raton 351953-54H
Espanola 65 Raton 621954-55T
Raton 59 Espanola 581955-56H
Raton 46 Espanola 371956-57T
Espanola 59 Raton 471957-58H
Raton 58 Espanola 571958-59T
Raton 53 Espanola 401959-60H
Espanola 55 Raton 491960-61T
Espanola 79 Raton 771961-62H
Espanola 71 Raton 661962-63T
Espanola 68 Raton 591963-64H
Raton 83 Espanola 701971-72T
Espanola 86 Raton 701971-72H
Raton 70 Espanola 661971-72DT-Raton
Espanola 77 Raton 641972-73H
Espanola 84 Raton 661972-73T
Espanola 79 Raton 591973-74T
Espanola 71 Raton 681973-74H
Espanola 67 Raton 611989-90Espanola
Espanola 70 Raton 631991-92Espanola
Espanola 66 Raton 472002-03H
Raton 40 Espanola 332003-04T
Rio Rancho7-9
Espanola 77 Rio Rancho 601997-98H
Espanola 58 Rio Rancho 511998-99T
Rio Rancho 78 Espanola 6199-2000H
Espanola 112 Rio Rancho 792009-10Albuquerque
Rio Rancho 42 Espanola 412010-11Rio Rancho
Rio Rancho 72 Espanola 712012-13H
Rio Rancho 54 Espanola 502012-13Rio Rancho
Espanola 95 Rio Rancho 862013-14T
Rio Rancho 81 Espanola 542013-14Rio Rancho
Espanola 84 Rio Rancho 812014-15H
Rio Rancho 67 Espanola 562015-16T
Espanola 61 Rio Rancho 522015-16Rio Rancho
Rio Rancho 79 Espanola 602016-17Rio Rancho
Rio Rancho 57 Espanola 542016-17H
Espanola 72 Rio Rancho 542017-18Rio Rancho
Rio Rancho 86 Espanola 712017-18T
Rio Rancho Cleveland5-4
Espanola 70 Cleveland 572009-10Rio Rancho
Espanola 87 Cleveland 702009-10Santa Fe
Cleveland 56 Espanola 482011-12Rio Rancho
Espanola 52 Cleveland 492011-12T
Espanola 76 Cleveland 672012-13T
Espanola 88 Cleveland 832012-13Rio Rancho
Cleveland 70 Espanola 362013-14H
Cleveland 80 Espanola 602014-15T
Cleveland 87 Espanola 362020-21T
Roswell2-5
Roswell 89 Espanola 801963-64S-Albuquerque
Roswell 87 Espanola 741964-65S-Albuquerque
Espanola 75 Roswell 612007-08S-Albuquerque
Espanola 53 Roswell 452008-09Taos
Roswell 63 Espanola 602009-10SC-Albuquerque
Roswell 66 Espanola 492012-13S-Albuquerque
Roswell 94 Espanola 872018-19Rio Rancho
Roswell Goddard4-2
Espanola 82 Goddard 752007-08H
Espanola 74 Goddard 252008-09Taos
Espanola 55 Goddard 522010-11SC-Albuquerque
Goddard 56 Espanola 412011-12Taos
Espanola 59 Goddard 462012-13Taos
Goddard 79 Espanola 662013-14Taos
Roswell NMMI1-1
Espanola 51 NMMI 481997-98Espanola
NMMI 51 Espanola 392001-02Taos
Roswell St Peter1-0
Espanola 78 St Peter 611962-63Espanola
Santa Cruz25-6
Espanola 41 Santa Cruz 391953-54H
Santa Cruz 50 Espanola 391953-54Espanola
Espanola 50 Santa Cruz 411954-55H
Santa Cruz 53 Espanola 411955-56H
Espanola 62 Santa Cruz 571957-58H
Espanola 55 Santa Cruz 461957-58Espanola
Santa Cruz 84 Espanola 481958-59H
Santa Cruz 70 Espanola 471959-60H
Espanola 49 Santa Cruz 361960-61H
Espanola 63 Santa Cruz 551960-61Espanola
Espanola 67 Santa Cruz 451961-62H
Espanola 80 Santa Cruz 631962-63T
Espanola 112 Santa Cruz 411963-64H
Santa Cruz 81 Espanola 791964-65H
Espanola 91 Santa Cruz 621964-65H
Espanola 78 Santa Cruz 621965-66H
Espanola 62 Santa Cruz 411966-67H
Espanola 64 Santa Cruz 601967-68H
Espanola 63 Santa Cruz 591968-69H
Santa Cruz 85 Espanola 761968-69H
Espanola 50 Santa Cruz 491969-70H
Espanola 90 Santa Cruz 621970-71Santa Fe
Espanola 81 Santa Cruz 691970-71H
Espanola 88 Santa Cruz 721971-72H
Espanola 83 Santa Cruz 751971-72H
Espanola 89 Santa Cruz 741972-73T
Espanola 106 Santa Cruz 571972-73H
Espanola 71 Santa Cruz 701973-74H
Espanola 62 Santa Cruz 601973-74T
Espanola 90 Santa Cruz 621974-75H
Espanola 81 Santa Cruz 651974-75T
Santa Fe55-85
Santa Fe 53 Espanola 391953-54T
Santa Fe 51 Espanola 271954-55H
Santa Fe 64 Espanola 581954-55DT-Las Vegas
Espanola 64 Santa Fe 531955-56H
Santa Fe 66 Espanola 531955-56Santa Fe
Espanola 56 Santa Fe 491955-56DT-Las Vegas
Espanola 69 Santa Fe 511956-57H
Santa Fe 57 Espanola 511957-58T
Santa Fe 95 Espanola 641957-58DT-Las Vegas
Santa Fe 52 Espanola 421958-59T
Santa Fe 78 Espanola 531958-59H
Santa Fe 61 Espanola 581959-60T
Santa Fe 68 Espanola 651960-61H
Santa Fe 45 Espanola 441960-61DT-Santa Fe
Santa Fe 67 Espanola 601961-62T
Santa Fe 66 Espanola 621962-63H
Santa Fe 69 Espanola 601962-63DT-Santa Fe
Espanola 62 Santa Fe 391963-64H
Santa Fe 60 Espanola 581964-65T
Espanola 77 Santa Fe 541964-65H
Santa Fe 67 Espanola 471965-66H
Santa Fe 87 Espanola 621965-66T
Santa Fe 75 Espanola 701966-67T
Espanola 60 Santa Fe 521966-67H
Espanola 69 Santa Fe 661967-68H
Santa Fe 73 Espanola 681967-68Santa Fe
Espanola 78 Santa Fe 741967-68T
Espanola 59 Santa Fe 571968-69T
Santa Fe 69 Espanola 681968-69H
Santa Fe 77 Espanola 631968-69DT-Los Alamos
Santa Fe 73 Espanola 431969-70Santa Fe
Santa Fe 57 Espanola 371969-70T
Espanola 60 Santa Fe 561969-70H
Santa Fe 87 Espanola 851970-71T
Espanola 82 Santa Fe 691970-71H
Santa Fe 61 Espanola 401970-71DT-Santa Fe
Espanola 80 Santa Fe 701971-72H
Espanola defeated Santa Fe 1971-72T
Santa Fe 84 Espanola 701972-73T
Santa Fe 83 Espanola 711972-73H
Santa Fe 70 Espanola 491973-74H
Santa Fe 60 Espanola 581973-74Santa Fe
Espanola 74 Santa Fe 691974-75H
Santa Fe 71 Espanola 681974-75T
Espanola 55 Santa Fe 351975-76T
Santa Fe 66 Espanola 601975-76H
Espanola 58 Santa Fe 431975-76DT-T
Santa Fe 66 Espanola 371976-77H
Santa Fe 59 Espanola 501976-77Santa Fe
Santa Fe 66 Espanola 461976-77H
Santa Fe 86 Espanola 421977-78H
Santa Fe 77 Espanola 451977-78T
Santa Fe 45 Espanola 441978-79T
Santa Fe 47 Espanola 431978-79H
Santa Fe 54 Espanola 501978-79DT-T
Santa Fe 82 Espanola 681979-80H
Santa Fe 60 Espanola 521979-80T
Santa Fe 72 Espanola 591980-81T
Santa Fe 74 Espanola 671980-81H
Espanola 76 Santa Fe 631981-82H
Santa Fe 78 Espanola 621981-82Santa Fe
Santa Fe 73 Espanola 561981-82T
Santa Fe 55 Espanola 541982-83T
Espanola 63 Santa Fe 531982-83H
Santa Fe 60 Espanola 501983-84Santa Fe
Santa Fe 60 Espanola 391983-84H
Santa Fe 53 Espanola 371983-84T
Santa Fe 47 Espanola 451984-85T
Santa Fe 40 Espanola 381984-85H
Espanola 46 Santa Fe 431984-85DT-T
Santa Fe 48 Espanola 461985-86H
Santa Fe 63 Espanola 381985-86T
Santa Fe 70 Espanola 561985-86DT-T
Santa Fe 92 Espanola 541986-87T
Santa Fe 61 Espanola 571986-87H
Santa Fe 50 Espanola 491986-87DT-T
Espanola 45 Santa Fe 421987-88H
Santa Fe 92 Espanola 561987-88T
Santa Fe 54 Espanola 401987-88DT-T
Santa Fe 80 Espanola 481988-89T
Santa Fe 76 Espanola 391988-89H
Santa Fe 49 Espanola 481988-89DT-T
Espanola 53 Santa Fe 481989-90H
Santa Fe 63 Espanola 501989-90T
Espanola 41 Santa Fe 341990-91Santa Fe
Espanola 41 Santa Fe 321990-91T
Espanola 51 Santa Fe 371990-91H
Santa Fe 49 Espanola 451991-92H
Santa Fe 50 Espanola 471991-92T
Espanola 40 Santa Fe 271992-93T
Espanola 68 Santa Fe 501992-93H
Espanola 44 Santa Fe 281993-94Santa Fe
Espanola 59 Santa Fe 451993-94H
Santa Fe 57 Espanola 511993-94T
Espanola 45 Santa Fe 351993-94DT-T
Espanola 57 Santa Fe 511994-95Santa Fe
Santa Fe 38 Espanola 361994-95T
Espanola 58 Santa Fe 491994-95H
Santa Fe 53 Espanola 511994-95DT-H
Espanola 61 Santa Fe 431995-96H
Espanola 60 Santa Fe 411995-96T
Santa Fe 68 Espanola 581996-97T
Espanola 64 Santa Fe 451996-97H
Santa Fe 57 Espanola 561996-97DT-T
Espanola 67 Santa Fe 541997-98H
Espanola 71 Santa Fe 631997-98T
Santa Fe 62 Espanola 561998-99T
Santa Fe 79 Santa Fe 481998-99H
Santa Fe 66 Espanola 6199-2000H
Santa Fe 65 Espanola 4399-2000T
Santa Fe 48 Espanola 4499-2000DT-T
Santa Fe 57 Espanola 412003-04Las Vegas
Santa Fe 63 Espanola 482004-05T
Santa Fe 47 Espanola 352005-06H
Santa Fe 61 Espanola 582005-06Santa Fe
Espanola 57 Santa Fe 562005-06Santa Fe
Espanola 61 Santa Fe 542006-07T
Espanola 92 Santa Fe 602007-08H
Espanola 83 Santa Fe 552007-08Santa Fe
Espanola 58 Santa Fe 492008-09T
Espanola 80 Santa Fe 482008-09Santa Fe
Espanola 60 Santa Fe 572009-10H
Espanola 62 Santa Fe 612010-11H
Espanola 53 Santa Fe 462010-11T
Santa Fe 64 Espanola 582011-12T
Santa Fe 61 Espanola 552011-12H
Santa Fe 45 Santa Fe 442011-12DT-H
Espanola 51 Santa Fe 492012-13H
Espanola 47 Santa Fe 442012-13T
Santa Fe 64 Espanola 632012-13DT-H
Espanola 64 Santa Fe 572013-14T
Santa Fe 61 Espanola 592013-14H
Espanola 57 Santa Fe 562014-15T
Espanola 55 Santa Fe 512015-16Santa Fe
Espanola 88 Santa Fe 802015-16H
Espanola 44 Santa Fe 432016-17T
Espanola 64 Santa Fe 552017-18H
Santa Fe 82 Espanola 662018-19Santa Fe
Santa Fe 89 Espanola 572018-19T
Santa Fe 57 Espanola 352020-21T
Santa Fe Capital37-31
Capital 58 Espanola 571989-90Santa Fe
Espanola 55 Capital 541994-95Santa Fe
Espanola 51 Capital 371996-97T
Espanola 62 Capital 551996-97H
Capital 54 Espanola 491997-98H
Capital 63 Espanola 481997-98T
Capital 42 Espanola 401997-98DT-T
Capital 60 Espanola 401998-99T
Espanola 55 Capital 531998-99H
Espanola 74 Capital 5799-2000H
Capital 53 Espanola 2799-2000T
Espanola 57 Capital 482000-01T
Espanola 80 Capital 652000-01H
Capital 68 Espanola 342001-02H
Capital 74 Espanola 482001-02T
Capital 74 Espanola 602002-03T
Capital 72 Espanola 532002-03H
Espanola 57 Capital 522002-03DT-T
Capital 77 Espanola 532003-04H
Capital 90 Espanola 562003-04T
Capital 70 Espanola 292004-05Las Vegas
Capital 59 Espanola 462004-05T
Capital 60 Espanola 402004-05H
Espanola 50 Capital 472005-06Santa Fe
Capital 50 Espanola 412005-06Las Vegas
Capital 39 Espanola 372005-06H
Capital 59 Espanola 442005-06T
Espanola 57 Capital 482005-06DT-T
Espanola 35 Capital 332006-07H
Espanola 38 Capital 372006-07T
Espanola 62 Capital 472007-08Santa Fe
Espanola 64 Capital 532007-08T
Espanola 87 Capital 742007-08H
Espanola 66 Capital 542007-08DT-H
Espanola 62 Capital 522008-09Santa Fe
Espanola 49 Capital 402008-09Santa Fe
Espanola 68 Capital 602008-09H
Espanola 55 Capital 392008-09T
Espanola 89 Capital 662009-10T
Espanola 84 Capital 552009-10H
Espanola 54 Capital 452010-11T
Espanola 62 Capital 442010-11H
Capital 44 Espanola 432010-11DT-H
Espanola 49 Capital 472010-11S-Albuquerque
Capital 53 Espanola 402011-12H
Capital 59 Espanola 402011-12T
Capital 50 Espanola 482012-13T
Capital 60 Espanola 582012-13H
Espanola 60 Capital 582013-14H
Espanola 63 Capital 622013-14T
Espanola 59 Capital 412013-14DT-H
Espanola 61 Capital 592014-15T
Espanola 61 Capital 492014-15H
Capital 54 Espanola 442015-16H
Espanola 51 Capital 502015-16T
Espanola 60 Capital 582015-16H
Capital 72 Espanola 562015-16DT-T
Espanola 36 Capital 342015-16SC-Albuquerque
Espanola 40 Capital 392016-17T
Espanola 50 Capital 472016-17H
Capital 55 Espanola 482016-17TB-H
Capital 50 Espanola 352016-17DT-T
Espanola 83 Capital 652017-18H
Espanola 90 Capital 662017-18T
Espanola 75 Capital 632017-18DT-H
Capital 64 Espanola 592018-19H
Capital 67 Espanola 182019-20Santa Fe
Capital 71 Espanola 352019-20T
Santa Fe Indian15-1
Indian 42 Espanola 351953-54T
Espanola 55 Indian 461954-55H
Espanola 53 Indian 441955-56H
Espanola 63 Indian 421956-57T
Espanola 76 Indian 601957-58H
Espanola 58 Indian 492008-09Taos
Espanola 77 indian 632009-10Taos
Espanola 89 Indian 492010-11Taos
Espanola 76 Indian 652010-11H
Espanola 58 Indian 522011-12Taos
Espanola 87 Indian 552011-12T
Espanola 80 Indian 402011-12Rio Rancho
Espanola 63 Indian 462012-13H
Espanola 79 Indian 612018-19T
Espanola 89 Indian 562019-20H
Espanola 64 Indian 382019-20Santa Fe
Santa Fe Prep1-0
Espanola 58 Prep 552014-15Santa Fe
Santa Fe St Catherine10-2
Espanola 37 St Catherine 301953-54T
Espanola 42 St Catherine 411954-55H
Espanola 48 St Catherine 261955-56T
Espanola 75 St Catherine 291956-57H
Espanola 50 St Catherine 491957-58T
Espanola 46 St Catherine 411957-58Espanola
Espanola 67 St Catherine 581958-59H
St Catherine 84 Espanola 821959-60T
Espanola 72 St Catherine 511959-60Taos
Espanola 55 St Catherine 481960-61H
Espanola 68 St Catherine 531960-61Espanola
Espanola 73 St Catherine 51 FL1961-62H
Santa Fe St Michael24-55
St Michael 61 Espanola 451953-54T
St Michael 77 Espanola 351954-55H
St Michael 45 Espanola 441956-57H
St Michael 75 Espanola 511957-58T
St Michael 74 Espanola 671957-58S-Albuquerque
St Michael 67 Espanola 541958-59H
St Michael 50 Espanola 451959-60T
St Michael 42 Espanola 411960-61H
St Michael 75 Espanola 591961-62T
St Michael 64 Espanola 511961-62DT-Santa Fe
St Michael 69 Espanola 601962-63H
St Michael 57 Espanola 461962-63Espanola
St Michael 75 Espanola 551962-63T
St Michael 68 Espanola 561962-63DT-Santa Fe
St Michael 60 Espanola 541963-64T
St Michael 70 Espanola 611963-64H
St Michael 56 Espanola 501964-65T
Espanola 71 St Michael 661964-65H
St Michael 66 Espanola 441965-66T
St Michael 79 Espanola 581965-66H
St Michael 69 Espanola 491966-67H
St Michael 73 Espanola 501966-67T
St Michael 71 Espanola 601967-68T
Espanola 66 St Michael 591967-68H
St Michael 81 Espanola 561968-69H
St Michael 76 Espanola 451968-69Santa Fe
St Michael 91 Espanola 451968-69T
Espanola 61 St Michael 511969-70T
St Michael 89 Espanola 681970-71H
St Michael 68 Espanola 531970-71Santa Fe
St Michael 79 Espanola 751970-71T
St Michael 72 Espanola 651971-72T
St Michael 92 Espanola 841971-72H
St Michael 83 Espanola 711972-73H
St Michael 74 Espanola 721972-73T
St Michael 72 Espanola 601973-74T
St Michael 80 Espanola 481973-74Santa Fe
St Michael 97 Espanola 631973-74H
St Michael 78 Espanola 751974-75H
St Michael 92 Espanola 701974-75Santa Fe
Espanola 75 St Michael 501975-76T
Espanola 63 St Michael 551975-76Santa Fe
St Michael 90 Espanola 611976-77H
St Michael 62 Espanola 571977-78T
Espanola 64 St Michael 601977-78Santa Fe
Espanola 56 St Michael 511978-79H
St Michael 60 Espanola 551978-79Santa Fe
St Michael 73 Espanola 591979-80T
St Michael 65 Espanola 541980-81H
St Michael 56 Espanola 541980-81Santa Fe
St Michael 79 Espanola 561981-82T
St Michael 60 Espanola 551982-83H
Espanola 60 St Michael 531984-85Santa Fe
St Michael 74 Espanola 721985-86H
St Michael 97 Espanola 811986-87T
St Michael 60 Espanola 481987-88H
Espanola 68 St Michael 561988-89T
Espanola 53 St Michael 481989-90H
Espanola 49 St Michael 451990-91T
Espanola 70 St Michael 551991-92H
St Michael 71 Espanola 691992-93T
Espanola 66 St Michael 501993-94H
St Michael 63 Espanola 441994-95T
Espanola 55 St Michael 491995-96H
St Michael 64 Espanola 562000-01Santa Fe
Espanola 53 St Michael 452001-02Santa Fe
Espanola 63 St Michael 462004-05Santa Fe
St Michael 53 Espanola 432005-06H
St Michael 60 Espanola 412006-07T
Espanola 44 St Michael 422007-08Santa Fe
Espanola 47 St Michael 442008-09Santa Fe
Espanola 54 St Michael 442009-10Santa Fe
Espanola 36 St Michael 322010-11H
Espanola 52 St Michael 452011-12H
St Michael 52 Espanola 442013-14T
Espanola 48 St Michael 392014-15H
Espanola 50 St Michael 442015-16T
Espanola 57 St Michael 482016-17H
Espanola 73 St Michael 542017-18T
Santa Rosa3-0
Espanola 69 Santa Rosa 561956-57T
Espanola 81 Santa Rosa 441957-58H
Espanola 80 Santa Rosa 721989-90Espanola
Santa Teresa4-0
Espanola 58 Santa Teresa 482008-09S-H
Espanola 53 Santa Teresa 422010-11Rio Rancho
Espanola 57 Santa Teresa 402014-15Santa Fe
Espanola 77 Santa Teresa 642015-16Santa Fe
Show Low (AZ)1-0
Espanola 78 Show Low 632000-01St Johns
Silver City4-2
Silver City 48 Espanola 441956-57S-Albuquerque
Silver City 73 Espanola 571957-58T
Espanola 45 Silver City 411959-60H
Espanola 65 Silver City 352014-15Albuquerque
Espanola 55 Silver City 462015-16Albuquerque
Espanola 65 Silver City 602017-18Albuquerque
Socorro2-3
Espanola 64 Socorro 501982-83Belen
Socorro 54 Espanola 531991-92Albuquerque
Socorro 65 Espanola 501997-98Las Vegas
Socorro 55 Espanola 531998-99Las Vegas
Espanola 65 Socorro 5099-2000Las Vegas
Springer4-1
Espanola 59 Springer 451953-54H
Springer 64 Espanola 501954-55T
Espanola 60 Springer 431955-56H
Espanola 58 Springer 361956-57T
Espanola 77 Springer 571957-58H
Taos71-47
Espanola 55 Taos 541953-54H
Taos 48 Espanola 281954-55T
Espanola 67 Taos 441955-56H
Taos 55 Espanola 541956-57T
Espanola 65 Taos 411956-57DT-Santa Fe
Espanola 87 Taos 571957-58H
Taos 66 Espanola 591958-59Espanola
Taos 78 Espanola 641958-59T
Espanola 53 Taos 431959-60H
Espanola 48 Taos 391959-60DT-Santa Fe
Espanola 68 Taos 591960-61T
Taos 59 Espanola 581961-62H
Espanola 83 Taos 721962-63T
Espanola 92 Taos 661963-64H
Espanola 92 Taos 631964-65T
Espanola 108 Taos 861965-66H
Espanola defeated Taos1966-67T
Espanola 82 Taos 591967-68H
Taos 57 Espanola 541968-69T
Espanola 61 Taos 571968-69Santa Fe
Taos 78 Espanola 711969-70H
Taos 63 Espanola 551970-71T
Espanola 82 Taos 721970-71Santa Fe
Espanola 76 Taos 731971-72H
Espanola 73 Taos 651971-72Santa Fe
Taos 76 Espanola 671971-72T
Taos 71 Espanola 561972-73T
Taos 72 Espanola 691972-73H
Taos 75 Espanola 721972-73DT-Taos
Taos 83 Espanola 581973-74H
Taos 61 Espanola 581973-74Taos
Espanola 80 Taos 671973-74Santa Fe
Taos 81 Espanola 631973-74T
Taos 79 Espanola 751973-74DT-T
Espanola 80 Taos 791974-75T
Taos 87 Espanola 781974-75Santa Fe
Taos 63 Espanola 541975-76H
Espanola 48 Taos 441975-76Santa Fe
Taos 73 Espanola 431975-76T
Taos 63 Espanola 411976-77Santa Fe
Taos 67 Espanola 471978-79H
Espanola 31 Taos 271979-80Espanola
Taos 65 Espanola 571979-80T
Espanola 71 Taos 601980-81Albuquerque
Espanola 62 Taos 611980-81H
Espanola 66 Taos 531981-82Taos
Espanola 84 Taos 711983-84H
Taos 70 Espanola 581983-84T
Espanola 57 Taos 551984-85H
Taos 73 Espanola 551985-86T
Taos 74 Espanola 681985-86Las Vegas
Taos 57 Espanola 501986-87H
Taos 67 Espanola 591987-88T
Taos 76 Espanola 661988-89H
Espanola 72 Taos 621989-90T
Espanola 75 Taos 541990-91H
Espanola 39 Taos 341991-92Espanola
Espanola 54 Taos 421991-92T
Espanola 64 Taos 481992-93Espanola
Espanola 56 Taos 531992-93H
Taos 53 Espanola 491993-94Espanola
Espanola 59 Taos 461993-94Espanola
Taos 57 Espanola 451994-95H
Espanola 56 Taos 431995-96Espanola
Espanola 59 Taos 521995-96T
Espanola 62 Taos 471996-97H
Taos 60 Espanola 431997-98T
Taos 61 Espanola 601998-99H
Taos 73 Espanola 6299-2000T
Espanola 56 Taos 442000-01H
Espanola 50 Taos 412000-01T
Espanola 58 Taos 512001-02Las Vegas
Espanola 54 Taos 512001-02T
Espanola 46 Taos 432001-02H
Taos 56 Espanola 512001-02DT-T
Espanola 61 Taos 602002-03Las Vegas
Taos 58 Espanola 572002-03H
Taos 94 Espanola 662002-03T
Espanola 43 Taos 412002-03DT-T
Taos 64 Espanola 592003-04T
Taos 71 Espanola 562003-04H
Taos 37 Espanola 352004-05Santa Fe
Taos 58 Espanola 492004-05T
Espanola 58 Taos 472004-05H
Espanola 60 Taos 492005-06T
Espanola 72 Taos 522005-06H
Espanola 81 Taos 572005-06DT-H
Espanola 54 Taos 432006-07Moriarty
Espanola 77 Taos 712006-07Las Vegas
Espanola 74 Taos 592006-07T
Taos 48 Espanola 442006-07H
Espanola 64 Taos 612006-07DT-H
Espanola 84 Taos 422007-08Moriarty
Espanola 61 Taos 512007-08H
Espanola 95 Taos 622007-08T
Espanola 64 Taos 562008-09T
Espanola 91 Taos 442008-09H
Espanola 75 Taos 632009-10H
Espanola 90 Taos 802009-10T
Espanola 88 Taos 622010-11Taos
Espanola 64 Taos 562010-11H
Espanola 76 Taos 512011-12T
Taos 51 Espanola 502012-13Taos
Espanola 67 Taos 652012-13H
Taos 68 Espanola 602013-14Taos
Taos 58 Espanola 532013-14H
Espanola 77 Taos 702014-15H
Espanola 65 Taos 602014-15T
Espanola 87 Taos 562015-16T
Espanola 83 Taos 562015-16H
Espanola 74 Taos 592018-19H
Espanola 60 Taos 542018-19T
Taos 86 Espanola 832018-19DT-H
Taos 58 Espanola 512019-20T
Espanola 59 Taos 522019-20H
Taos 49 Espanola 472019-20DT-H
Espanola 45 Taos 392020-21T
Espanola 70 Taos 532020-21H
Taos Central Catholic2-0
Espanola defeated Central Catholic1960-61T
Espanola 60 Central Catholic 571961-62H
Tierra Amarillo Escalante2-0
Espanola 82 Escalante 481990-91Espanola
Espanola 93 Escalante 371994-95Espanola
Tohatchi0-1
Tohatchi 64 Espanola 572002-03Bernalillo
Truth or Consequences Hot Springs2-0
Espanola 60 Hot Springs 472000-01Taos
Espanola 57 Hot Springs 312001-02Taos
Tucumcari9-4
Tucumcari 68 Espanola 571954-55T
Tucumcari 58 Espanola 551955-56H
Espanola 55 Tucumcari 471956-57T
Espanola 74 Tucumcari 691957-58H
Tucumcari 64 Espanola 401958-59T
Espanola 56 Tucumcari 541959-60H
Tucumcari 64 Espanola 581960-61T
Espanola 71 Tucumcari 661961-62H
Espanola 54 Tucumcari 451962-63T
Espanola 72 Tucumcari 601990-91H
Espanola 65 Tucumcari 551990-91T
Espanola 61 Tucumcari 491991-92T
Espanola 61 Tucumcari 381991-92H
White River Alchesay (AZ)1-0
Espanola 56 Alchesay 432000-01St Johns
Winslow (AZ)1-0
Espanola 52 Winslow 492010-11Chinle
Zuni1-0
Espanola 66 Zuni 471990-91Espanola
unknown
unknown loss1996-97
unknown win2002-03T

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close