El Paso Horizon Basketball

El Paso Horizon Basketball
(2004-present)
2004-05, Lee Williams, 2-26
El Paso 58 Horizon 48, T
El Paso Bowie 62 Horizon 27, in El Paso
El Paso Riverside 51 Horizon 37, in El Paso
Unknown loss, in El Paso
El Paso Faith Christian 50 Horizon 47, H
Fabens 53 Horizon 39, T
San Elizario 43 Horizon 37, H
Anthony Gadsden (NM) 28 Horizon 25, in El Paso
El Paso Austin 50 Horizon 43, in El Paso
Horizon 58 Santa Teresa (NM) 47, in El Paso
El Paso Lydia Patterson 48 Horizon 44, T
Unknown win, In El Paso
El Paso Socorro 49 Horizon 44, in El Paso
El Paso Andress 69 Horizon 44, in El Paso
El Paso Ysleta 57 Horizon 45, T
El Paso Parkland 82 Horizon 60, H
El Paso Del Valle 59 Horizon 35, T
El Paso Mountainview 50 Horizon 42, H
El Paso Riverside 46 Horizon 44, H
Clint 62 Horizon 35, T
Fabens 54 Horizon 50, H
San Elizario 65 Horizon 47, T
El Paso Ysleta defeated Horizon, H
El Paso Parkland 77 Horizon 40, T
El Paso Del Valle 48 Horizon 29, H
El Paso Mountainview 36 Horizon 24, T
El Paso Riverside 73 Horizon 39, T
Clint 45 Horizon 35, H
2005-06, Lee Williams, 16-14
Horizon 49 El Paso 42, T
El Paso Socorro 40 Horizon 26, in Fabens
El Paso Riverside 41 Horizon 37, in Fabens
Horizon 40 Clint 33, in Fabens
Horizon 45 El Paso Faith Christian 39, T
Horizon 48 Fabens 47, H
San Elizario 55 Horizon 46, T
El Paso Austin 35 Horizon 33, in El Paso
El Paso El Dorado 29 Horizon 27, in El Paso
Horizon 48 Presidio 30, in El Paso
Horizon 58 El Paso El Dorado 48, H
El Paso Eastwood 50 Horizon 31, in El Paso
Clint 37 Horizon 33, in El Paso
Horizon 48 El Paso Jesus Chapel 19, in El Paso
Horizon 47 El Paso Ysleta 45, H
El Paso Parkland 71 Horizon 65, T
Horizon 52 El Paso Del Valle 51, H
Horizon 37 El Paso Mountainview 36, T
Horizon 58 El Paso Riverside 46, T
Horizon 45 Clint 37, H
Horizon 57 Fabens 48, T
Horizon 47 San Elizario 46, H
Horizon 42 El Paso El Dorado 39, T
El Paso Ysleta 45 Horizon 40, T
El Paso Parkland 56 Horizon 44, H
El Paso Del Valle 67 Horizon 61, H
El Paso Mountainview 21 Horizon 19, H
El Paso Riverside 55 Horizon 45, H
Clint 56 Horizon 36, T
Clint 35 Horizon 22, TB-El Paso
2006-07, Lee Williams, 12-17
El Paso Burges 56 Horizon 43, H
El Paso Chapin 48 Horizon 22, in El Paso
Horizon 42 Clint 30, in El Paso
El Paso Parkland 42 Horizon 29, in El Paso
Clint 38 Horizon 37, H
Horizon 54 El Paso Bowie 50, H
El Paso Jefferson 40 Horizon 36, in El Paso
El Paso Coronado 51 Horizon 29, in El Paso
Canutillo 41 Horizon 36, in El Paso
El Paso Chapin 54 Horizon 42, H
El Paso Eastwood 60 Horizon 22, in El Paso
El Paso Mountainview 40 Horizon 38, in El Paso
Canutillo 41 Horizon 33, in El Paso
El Paso Irvin 41 Horizon 30, H
Horizon 45 San Elizario 38, T
Horizon 57 El Paso Riverside 43, H
Horizon 45 El Paso Mountainview 34, T
El Paso Ysleta 44 Horizon 40, H
Horizon 45 Canutillo 18, T
Horizon 51 El Paso Del Valle 48, H
El Paso Parkland 55 Horizon 44, T
Horizon 64 San Elizario 49, H
El Paso Riverside 47 Horizon 39, T
Horizon 37 El Paso Mountainview 26, H
Horizon 41 El Paso Ysleta 37, T
Canutillo 52 Horizon 42, H
Horizon defeated El Paso Del Valle, T
Horizon 44 El Paso Parkland 39, H
El Paso Riverside 51 Horizon 31, H
2007-08, Lee Williams, 3-24
El Paso Burges 59 Horizon 30, H
Clint 49 Horizon 29, T
El Paso Bowie 47 Horizon 28, H
El Paso Montwood 73 Horizon 29, in El Paso
El Paso Riverside 41 Horizon 31, in El Paso
El Paso Chapin 75 Horizon 34, T
Fabens 55 Horizon 44, in El Paso
El Paso Eastwood 56 Horizon 23, in El Paso
El Paso Mountainview 38 Horizon 36, in El Paso
El Paso Irvin 49 Horizon 43, T
San Elizario 22 Horizon 18, H
El Paso Riverside 61 Horizon 50, T
Anthony 48 Horizon 43, T
Gallup (NM) 56 Horizon 35, in Alamogordo
Cloudcroft (NM) 43 Horizon 39, in Alamogordo
Horizon 32 El Paso Mountainview 30, H
El Paso Ysleta 86 Horizon 45, T
Canutillo 50 Horizon 39, H
Horizon 51 El Paso Del Valle 48, H
El Paso Parkland 68 Horizon 33, T
San Elizario 51 Horizon 43, T
El Paso Riverside 61 Horizon 55, H
El Paso Mountainview 48 Horizon 40, T
El Paso Ysleta 51 Horizon 42, H
Canutillo 45 Horizon 34, T
Horizon 51 El Paso Del Valle 42, T
El Paso Parkland 70 Horizon 49, H
2008-09, Lee Williams, 6-22
El Paso Bowie 43 Horizon 33, H
El Paso Socorro 56 Horizon 50, in El Paso
Horizon 41 El Paso Del Valle 37, in El Paso
Canutillo 46 Horizon 41, in El Paso
El Paso Cathedral 65 Horizon 40, T
El Paso Austin 75 Horizon 50, T
El Paso Lydia Patterson 60 Horizon 45, in Canutillo
El Paso 46 Horizon 38, in Canutillo
Horizon 53 El Paso Faith Christian 26, in Canutillo
El Paso Irvin 44 Horizon 37, H
Horizon 52 Fabens 44, in El Paso
Las Cruces (NM) 53 Horizon 31, in El Paso
Horizon 44 El Paso Mountainview 37, in El Paso
El Paso El Dorado 63 Horizon 26, T
El Paso Ysleta 80 Horizon 55, T
San Elizario 39 Horizon 36, T
El Paso Riverside 68 Horizon 57, T
Horizon 51 El Paso Del Valle 45, H
El Paso Parkland 74 Horizon 37, T
Horizon 49 El Paso Mountainview 28, T
Canutillo 37 Horizon 10, H
El Paso Ysleta 70 Horizon 41, H
San Elizario 39 Horizon 37, H
El Paso Riverside 45 Horizon 38, H
El Paso Del Valle 48 Horizon 33, T
El Paso Parkland 65 Horizon 44, H
El Paso Mountainview 36 Horizon 23, H
Canutillo 65 Horizon 33, T
2009-10, Anthony Mata, 15-14
El Paso Bowie 50 Horizon 26, T
Horizon 56 Clint 33,
El Paso Cathedral 36 Clint 32, H
El Paso Austin 65 Horizon 51, H
Horizon 45 Santa Teresa (NM) 44, in Canutillo
Horizon 38 San Elizario 36, in Canutillo
Canutillo 49 Horizon 41, in Canutillo
Horizon 53 El Paso Andress 47, T
Horizon 44 El Paso Lydia Patterson 33, in El Paso
El Paso Austin 57 Horizon 38, in El Paso
Horizon 38 El Paso Lydia Patterson 23, in El Paso
Horizon 62 El Paso Ysleta 51, H
El Paso 44 Horizon 41, in Santa Teresa
Santa Teresa (NM) 53 Horizon 37, in Santa Teresa
Chaparral (NM) 53 Horizon 50, in Santa Teresa
San Elizario 42 Horizon 40, T
El Paso Riverside 39 Horizon 38, H
El Paso Del Valle 44 Horizon 39, T
El Paso Parkland 60 Horizon 57, H
El Paso Mountainview 52 Horizon 48, T
Canutillo 49 Horizon 43, T
Horizon 48 El Paso Ysleta 43, T
Horizon 48 San Elizario 31, H
Horizon 60 El Paso Riverside 57, T
Horizon 58 El Paso Del Valle 35, H
El Paso Parkland 65 Horizon 64, T
Horizon 52 El Paso Mountainview 43, H
Horizon 60 Canutillo 59, H
El Paso Riverside 55 Horizon 52, H
2010-11, Anthony Mata, 1-26
El Paso Burges 53 Horizon 29, T
El Paso Franklin 101 Horizon 32, T
El Paso Cathedral 58 Horizon 30, T
El Paso Jefferson 48 Horizon 32,
Clint 46 Horizon 43, in Canutillo
Horizon 41 Anthony 30, in Canutillo
El Paso Irvin 55 Horizon 38, T
El Paso Mountainview 40 Horizon 25, in El Paso
Alamogordo (NM) 52 Horizon 36, in El Paso
Presidio 35 Horizon 32, in El Paso
El Paso Austin 55 Horizon 31, H
Canutillo 61 Horizon 28, T
Anthony Gadsden (NM) 56 Horizon 32, in Anthony
El Paso Del Valle 59 Horizon 45, in Anthony
El Paso 53 Horizon 41, in Anthony
San Elizario 66 Horizon 25, H
El Paso Riverside 62 Horizon 36, T
El Paso Parkland 53 Horizon 23, H
El Paso Ysleta 61 Horizon 43,
El Paso Americas 73 Horizon 26, H
El Paso Del Valle 69 Horizon 62, T
Canutillo 53 Horizon 29, H
San Elizario 49 Horizon 28, T
El Paso Riverside 53 Horizon 31, H
El Paso Parkland 55 Horizon 29, T
El Paso Ysleta 55 Horizon 39,
El Paso Del Valle 55 Horizon 47, H
2011-12, Anthony Mata, 1-26
El Paso Burges 58 Horizon 11, H
Clint 49 Horizon 32,
Fabens 60 Horizon 31,
El Paso Riverside 72 Horizon 22, in Canutillo
Hobbs (NM) 92 Horizon 43, in Canutillo
Horizon 51 Anthony 28, in Canutillo
El Paso Irvin 52 Horizon 40, H
Houston Chavez 68 Horizon 43, in El Paso
El Paso Mountainview 38 Horizon 28, in El Paso
Alamogordo (NM) 50 Horizon 37, in El Paso
El Paso Socorro 38 Horizon 34, in El Paso
Canutillo 49 Horizon 32, H
Anthony Gadsden (NM) 36 Horizon 28, in Anthony
El Paso Ysleta 70 Horizon 30, in Anthony
El Paso Mountainview 44 Horizon 28, in Anthony
San Elizario 71 Horizon 30, T
El Paso Riverside 54 Horizon 22, H
El Paso Parkland 63 Horizon 22, T
El Paso Ysleta 69 Horizon 35,
El Paso Americas 91 Horizon 23, T
El Paso Del Valle 79 Horizon 40, H
Canutillo 49 Horizon 23, T
San Elizario 58 Horizon 26, H
El Paso Riverside 59 Horizon 21, T
El Paso Parkland 57 Horizon 27, H
El Paso Ysleta 58 Horizon 42
El Paso Del Valle 81 Horizon 52, T
2012-13, Anthony Mata, 4-25*
El Paso Bowie 68 Horizon 33, H
Fabens 51 Horizon 45, in Fabens
El Paso Socorro 45 Horizon 29, in Fabens
Horizon 51 San Elizario 42, in Fabens
Fabens 64 Horizon 34,
El Paso Parkland 84 Horizon 36, H
El Paso Socorro 54 Horizon 43, in Canutillo
Horizon 47 Anthony 24, in Canutillo
El Paso Eastlake 80 Horizon 36, in Canutillo
El Paso Irvin 47 Horizon 41, T
Clint 72 Horizon 41, in Clint
Horizon 50 Anthony 25, in Clint
Santa Teresa (NM) 65 Horizon 34, in Clint
Las Cruces Mayfield (NM) 57 Horizon 38, in Clint
El Paso Riverside 69 Horizon 31, T
San Elizario 60 Horizon 49
El Paso Hanks 89 Horizon 42,
El Paso Eastlake 82 Horizon 66,
El Paso Ysleta 51 Horizon 47,
El Paso Del Valle 75 Horizon 36, T
Canutillo 53 Horizon 31, H
El Paso Lydia Patterson 40 Horizon 35,
El Paso Parkland 92 Horizon 43, T
El Paso Riverside 69 Horizon 46, H
San Elizario 54 Horizon 51,
El Paso Hanks 79 Horizon 48,
El Paso Eastlake 78 Horizon 31
Horizon played El Paso Ysleta*
El Paso Del Valle 62 Horizon 45, H
Canutillo 64 Horizon 20, T
Missing game*
2013-14, Anthony Mata, 6-20*
Horizon 65 Fabens 27, H
El Paso 57 Horizon 49, T
El Paso Eastwood 66 Horizon 33, in El Paso
Horizon 57 Anthony Gadsden (NM) 45, in El Paso
El Paso Ysleta 52 Horizon 48, T
Canutillo 57 Horizon 48, H
El Paso Bowie 53 Horizon 51, in El Paso
El Paso ITEC Prep Academy 63 Horizon 28 in El Paso
Horizon 62 Tornillo 36, in El Paso
El Paso Parkland 77 Horizon 50, T
El Paso Riverside 67 Horizon 62, H
El Paso Eastlake 82 Horizon 54, T
El Paso Chapin 67 Horizon 51, in El Paso
Horizon 78 El Paso Mountainview 30, in El Paso
El Paso Bel Air 61 Horizon 50, H
El Paso Hanks 75 Horizon 49, T
El Paso Del Valle 82 Horizon 65, T
Horizon 75 San Elizario 64, T
El Paso Ysleta 61 Horizon 54, H
Canutillo 80 Horizon 47, T
Horizon 63 El Paso Parkland 61, H
El Paso Riverside 74 Horizon 64, T
El Paso Eastlake 78 Horizon 45, H
El Paso Bel Air 76 Horizon 60, T
El Paso Hanks 100 Horizon 68, H
El Paso Del Valle 65 Horizon 62, H
Horizon played San Elizario, H*
Missing game*
2014-15, Anthony Mata, 11-15
El Paso 52 Horizon 48, H
Canutillo 54 Horizon 43, in El Paso
Unknown game, in El Paso*
El Paso Cathedral 45 Horizon 33, in El Paso
Horizon 66 San Elizario 54, T
Horizon 44 El Paso Socorro 42, T
Horizon 70 Anthony 38, in El Paso
Horizon vs El Paso, in El Paso*
Horizon 51 El Paso Cathedral 45, in El Paso
El Paso Coronado 53 Horizon 46, H
El Paso Franklin 78 Horizon 36, in Clint
El Paso Cathedral 43 Horizon 30, in Clint
Horizon 54 El Paso Mountainview 39, T
El Paso Parkland 73 Horizon 70, H
El Paso Riverside 63 Horizon 49, T
Horizon 64 El Paso Ysleta 55, H
El Paso Bel Air 51 Horizon 34, T
El Paso Del Valle 83 Horizon 81, H
El Paso Hanks 54 Horizon 48, H
El Paso Eastlake 64 Horizon 61, T
Horizon 50 El Paso Parkland 40, T
Horizon 62 El Paso Riverside 53, H
Horizon 73 El Paso Ysleta 48, T
El Paso Bel Air 76 Horizon 60, H
El Paso Del Valle 61 Horizon 45, T
El Paso Hanks 58 Horizon 53, T
Horizon 65 El Paso Eastlake 61, H
Missing games*
2015-16, Anthony Mata, 15-13
El Paso 51 Horizon 40, T
Horizon 57 Canutillo 55, in El Paso
El Paso Americas 59 Horizon 44, in El Paso
El Paso Cathedral 44 Horizon 41, in El Paso
Horizon 61 San Elizario 49, H
El Paso Socorro 59 Horizon 54, H
Horizon 49 El Paso Lydia Patterson 41, in El Paso
El Paso Cathedral 51 Horizon 43, in El Paso
Horizon 52 San Elizario 39, in El Paso
El Paso Coronado 56 Horizon 28, T
Horizon 51 El Paso Mountainview 25, H
Horizon 52 El Paso Parkland 51, T
Las Cruces Onate (NM) 52 Horizon 46, in El Paso
Horizon 55 El Paso Bowie 39, in El Paso
Horizon 60 El Paso Ysleta 53, in El Paso
Horizon 62 El Paso Riverside 44, H
Horizon 66 El Paso Ysleta 39, T
Horizon 39 El Paso Bel Air 38, H
El Paso Del Valle 66 Horizon 51, T
El Paso Hanks 41 Horizon 38, T
El Paso Eastlake 68 Horizon 54, H
El Paso Parkland 66 Horizon 60, H
El Paso Riverside 62 Horizon 49, T
Horizon 61 El Paso Ysleta 36, H
El Paso Bel Air 60 Horizon 44, T
El Paso Del Valle 43 Horizon 36, H
Horizon 55 El Paso Hanks 47, H
El Paso Eastlake 77 Horizon 63, T
2016-17, Anthony Mata, 19-10
Horizon 89 Fabens 38, T
Horizon 71 El Paso 57, H
Horizon 62 El Paso Eastwood 56, in El Paso
Horizon 49 El Paso Cathedral 47, in El Paso
El Paso Americas 69 Horizon 45, in El Paso
El Paso Del Valle 67 Horizon 49, in El Paso
Horizon 78 El Paso Ysleta 46, H
Canutillo 63 Horizon 62, T
Anthony 80 Horizon 65, in El Paso
Horizon 84 El Paso Irvin 43, in El Paso
Horizon 58 El Paso Lydia Patterson 47, in El Paso
Horizon 68 El Paso Parkland 63, H
Horizon 68 El Paso Riverside 59, T
Horizon 74 El Paso Eastlake 64, H
Horizon 60 El Paso Montwood 57, in El Paso
Horizon 53 El Paso Ysleta 45, in El Paso
El Paso Coronado 53 Horizon 52, in El Paso
Horizon 71 El Paso Bel Air 42, T
Horizon 68 El Paso Hanks 44, H
Horizon 55 El Paso Del Valle 54, H
El Paso Ysleta 72 Horizon 60, T
Canutillo 68 Horizon 62, H
El Paso Parkland 74 Horizon 61, T
Horizon 72 El Paso Riverside 45, H
Horizon 73 El Paso Eastlake 66, T
Horizon 70 El Paso Bel Air 55, H
Horizon 59 El Paso Hanks 53, T
El Paso Del Valle 48 Horizon 45, T
El Paso Bowie 76 Horizon 68, S-El Paso
2017-18, Anthony Mata, 6-20*
Horizon 65 Fabens 27, H
El Paso 56 Horizon 49, T
El Paso Eastwood 66 Horizon 33, in El Paso
Horizon 57 Anthony Gadsden (NM) 45, in El Paso
Unknown opponent, in El Paso *
El Paso Ysleta 62 Horizon 48, T
Canutillo 57 Horizon 48, H
El Paso Bowie 53 Horizon 51, in El Paso
El Paso ITEC Prep Academy 63 Horizon 28, in El Paso
Horizon 62 Tornillo 36, in El Paso
El Paso Parkland 77 Horizon 50, T
El Paso Riverside 67 Horizon 62, H
El Paso Eastlake 82 Horizon 54, T
El Paso Chapin 67 Horizon 51, in El Paso
Horizon 78 El Paso Mountainview 30, in El Paso
Horizon vs El Paso Austin, in El Paso *
El Paso Bel Air 68 Horizon 52, H
El Paso Hanks 75 Horizon 49, T
El Paso Del Valle 82 Horizon 65, T
Horizon 75 San Elizario 64, T
El Paso Ysleta 61 Horizon 54, H
Canutillo 80 Horizon 47, T
Horizon 63 El Paso Parkland 61, H
El Paso Riverside 74 Horizon 64, T
El Paso Eastlake 71 Horizon 48, H
El Paso Bel Air 56 Horizon 38, T
El Paso Hanks 76 Horizon 40, H
El Paso Del Valle 63 Horizon 48, H
Missing games*
2018-19, Anthony Mata, 11-19
Horizon 61 San Elizario 38, H
Horizon 61 El Paso 52, H
Horizon 49 El Paso Socorro 37, in El Paso
El Paso 76 Horizon 69, in El Paso
El Paso Chapin 56 Horizon 43, in El Paso
El Paso Americas 66 Horizon 51, T
El Paso Eastwood 59 Horizon 49, H
Horizon 51 El Paso Lydia Patterson 39, in El Paso
El Paso Cathedral 48 Horizon 43, in El Paso
Anthony Gadsden (NM) 50 Horizon 47, in El Paso
El Paso Eastlake 71 Horizon 52, H
Horizon 73 El Paso Del Valle 71, T
Horizon 64 El Paso El Dorado 61, H
El Paso Parkland 74 Horizon 49, H
El Paso Ysleta 59 Horizon 50, H
El Paso Faith Christian 67 Horizon 55, in El Paso
El Paso Hanks 64 Horizon 53, in El Paso
Horizon 61 El Paso Mountainview 45, in El Paso
El Paso Hanks 80 Horizon 46, T
Horizon 70 El Paso Bel Air 65, T
Horizon 61 El Paso Riverside 52, H
El Paso Eastwood 52 Horizon 29, T
El Paso Eastlake 71 Horizon 57, T
El Paso Del Valle 70 Horizon 60, H
Horizon 68 El Paso El Dorado 59, T
El Paso Parkland 54 Horizon 36, T
Horizon 46 El Paso Ysleta 39, H
El Paso Hanks 72 Horizon 57, H
El Paso Bel Air 52 Riverside 50, H
El Paso Riverside 67 Horizon 65, T
2019-20, Anthony Mata, 14-16
Horizon 81 San Elizario 48, H
Horizon 51 El Paso 35, T
El Paso Cathedral 63 Horizon 62, in El Paso
Horizon 54 San Elizario 43, in El Paso
Horizon 56 El Paso Austin 41, in El Paso
El Paso Americas 40 Horizon 35, H
El Paso Eastwood 49 Horizon 35, T
Horizon 51 Anthony Gadsden (NM) 47, in El Paso
Horizon 49 El Paso Cathedral 32, in El Paso
El Paso Eastlake 61 Horizon 56, in El Paso
El Paso Eastlake 86 Horizon 72, T
El Paso Del Valle 52 Horizon 49, H
El Paso El Dorado 55 Horizon 43, T
Horizon 67 El Paso Austin 39, in El Paso
El Paso Franklin 50 Horizon 34, in El Paso
El Paso Coronado 69 Horizon 38, in El Paso
El Paso Parkland 55 Horizon 51, H
Horizon 43 El Paso Ysleta 40, T
Horizon 75 El Paso Hanks 73, H
El Paso Bel Air 65 Horizon 62, H
El Paso Riverside 55 Horizon 44, T
El Paso Eastwood 53 Horizon 34, T
Horizon 63 El Paso Eastlake 56, H
Horizon 63 El Paso Del Valle 53, T
Horizon 48 El Paso El Dorado 35, H
El Paso Parkland 62 Horizon 53, T
El Paso Ysleta 50 Horizon 46, H
El Paso Hanks 62 Horizon 61, T
Horizon 45 El Paso Bel Air 43, T
Horizon 71 El Paso Riverside 46, H
2020-21, Anthony Mata, 11-8
El Paso Eastwood 67 Horizon 49, T
Horizon 66 San Elizario 61, T
Horizon 49 El Paso Franklin 39, H
Horizon 62 El Paso Pebble Hills 36, T
El Paso Andress 74 Horizon 59, H
El Paso Parkland 57 Horizon 54, T
Horizon 60 El Paso Hanks 45, H
El Paso Ysleta 56 Horizon 51, T
Horizon 68 El Paso Del Valle 37, H
El Paso Bel Air 72 Horizon 59, H
Horizon 57 El Paso El Dorado 42, H
Horizon 61 El Paso Parkland 44, H
El Paso Ysleta 55 Horizon 53, H
Horizon 53 Canutillo 48, T
Horizon 66 El Paso Del Valle 52, T
Horizon 59 El Paso Hanks 31, T
El Paso Bel Air 67 Horizon 65, H
Horizon 52 El Paso El Dorado 49, T
Canutillo 55 Horizon 53, H
El Paso Chapin 71 Horizon 53, S-T
2021-22, Anthony Mata, 19-14
El Paso Eastwood 47 Horizon 38, T
Horizon 65 San Elizario 62, T
El Paso Americas 67 Horizon 41, in El Paso
El Paso DaVinci 57 Horizon 54, in El Paso
Horizon 51 El Paso Ysleta 46, in El Paso
El Paso Burges 48 Horizon 37, in El Paso
Horizon 44 El Paso Cathedral 38, in El Paso
Horizon 47 El Paso Eastlake 33, H
El Paso Pebble Hills 43 Horizon 41, H FW
El Paso Hanks 50 Horizon 48, in El Paso
Horizon 72 El Paso Irvin 39, in El Paso
Horizon 55 El Paso Socorro 48, in El Paso
Horizon 62 Fabens 53, T
Horizon 42 Anthony 26, in Clint
Horizon 75 El Paso Hanks 45, in Clint
El Paso Chapin 73 Horizon 39, in Clint
Horizon 70 El Paso Riverside 26, H
El Paso Parkland 67 Horizon 54, T
Horizon 76 El Paso Hanks 74, T
Horizon 90 El Paso Ysleta 50, T
Horizon 59 El Paso Del Valle 51, H
El Paso Bel Air 81 Horizon 50, T
Horizon 70 El Paso El Dorado 44, H
Canutillo 78 Horizon 64, T
El Paso Parkland 78 Horizon 73, H
El Paso Hanks 66 Horizon 62, T
Horizon 69 El Paso Ysleta 39, H
El Paso Del Valle 49 Horizon 47, T
El Paso Bel Air 45 Horizon 44, H
Horizon 58 El Paso El Dorado 52, T
Horizon 67 Canutillo 63, H
Horizon 61 El Paso Del Valle 55, TB-El Paso
El Paso Chapin 70 Horizon 52, S-T
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close