Anthony Gadsden by opponents

Anthony Gadsden record vsrec/yrlocation
Alamogordo39-88 
Alamogordo 57 Gadsden 351953-54T
Alamogordo 47 Gadsden 331954-55H
Alamogordo 54 Gadsden 261955-56Alamogordo
Alamogordo 72 Gadsden 501955-56T
Alamogordo 60 Gadsden 411956-57Alamogordo
Alamogordo 55 Gadsden 361956-57H
Gadsden 60 Alamogordo 531957-58H
Alamogordo 69 Gadsden 531957-58T
Gadsden 62 Alamogordo 521957-58DT-Alamogordo
Gadsden 48 Alamogordo 361958-59T
Gadsden 59 Alamogordo 541958-59H
Alamogordo 60 Gadsden 481959-60H
Alamogordo 52 Gadsden 461959-60T
Gadsden 68 Alamogordo 521960-61T
Gadsden 61 Alamogordo 571960-61H
Alamogordo 73 Gadsden 501961-62T
Gadsden 64 Alamogordo 611961-62H
Alamogordo 61 Gadsden 551961-62DT-Las Cruces
Gadsden 62 Alamogordo 441962-63T
Gadsden 46 Alamogordo 431962-63H
Alamogordo 72 Gadsden 571963-64Alamogordo
Gadsden 99 Alamogordo 681963-64H
Gadsden 79 Alamogordo 661963-64T
Gadsden 53 Alamogordo 511964-65T
Gadsden 81 Alamogordo 591964-65H
Gadsden 59 Alamogordo 501965-66T
Gadsden 36 Alamogordo 281965-66H
Alamogordo 57 Gadsden 511966-67H
Gadsden 60 Alamogordo 581966-67T
Alamogordo 66 Gadsden 631972-73T
Alamogordo 67 Gadsden 581972-73H
Alamogordo 58 Gadsden 541973-74T
Alamogordo 61 Gadsden 401973-74H
Gadsden 66 Alamogordo 581974-75H
Alamogordo 60 Gadsden 461974-75T
Alamogordo 76 Gadsden 701975-76T
Alamogordo 67 Gadsden 511975-76H
Alamogordo 74 Gadsden 381975-76DT-T
Alamogordo 69 Gadsden 541976-77H
Alamogordo 54 Gadsden 521976-77T
Alamogordo 60 Gadsden 511977-78T
Alamogordo 57 Gadsden 551977-78H
Gadsden 59 Alamogordo 531978-79H
Alamogordo 70 Gadsden 631978-79T
Alamogordo 79 Gadsden 671979-80T
Alamogordo 63 Gadsden 621979-80H
Alamogordo 57 Gadsden 501980-81H
Alamogordo 84 Gadsden 631980-81T
Alamogordo 71 Gadsden 581981-82T
Alamogordo 72 Gadsden 531981-82H
Alamogordo 80 Gadsden 521981-82DT-T
Alamogordo 64 Gadsden 571982-83T
Gadsden 23 Alamogordo 211982-83H
Alamogordo 82 Gadsden 711983-84T
Alamogordo 70 Gadsden 571984-85T
Alamogordo 78 Gadsden 571985-86H
Alamogordo 76 Gadsden 701986-87Alamogordo
Alamogordo 88 Gadsden 791986-87T
Alamogordo 97 Gadsden 791987-88Alamogordo
Alamogordo 94 Gadsden 631987-88H
Alamogordo 93 Gadsden 621988-89T
Alamogordo 74 Gadsden 701989-90H
Alamogordo 72 Gadsden 591990-91T
Alamogordo 57 Gadsden 431991-92H
Alamogordo 67 Gadsden 491991-92Alamogordo
Alamogordo 45 Gadsden 401992-93T
Alamogordo 73 Gadsden 481993-94H
Alamogordo 65 Gadsden 241994-95H
Alamogordo 66 Gadsden 371994-95T
Alamogordo 74 Gadsden 471995-96T
Alamogordo 69 Gadsden 421995-96H
Alamogordo 57 Gadsden 311996-97H
Alamogordo 58 Gadsden 401996-97T
Alamogordo 55 Gadsden 401997-98T
Alamogordo 50 Gadsden 371997-98H
Alamogordo 56 Gadsden 391998-99H
Alamogordo 73 Gadsden 511998-99T
Alamogordo 66 Gadsden 3899-2000T
Gadsden 44 Alamogordo 4399-2000H
Alamogordo 55 Gadsden 352000-01H
Alamogordo 55 Gadsden 272000-01T
Alamogordo 49 Gadsden 292001-02T
Alamogordo 24 Gadsden 152001-02H
Alamogordo 56 Gadsden 532002-03H
Alamogordo 70 Gadsden 602002-03T
Alamogordo 58 Gadsden 372003-04T
Gadsden 33 Alamogordo 312003-04H
Gadsden 67 Alamogordo 562004-05T
Alamogordo 62 Gadsden 612004-05H
Gadsden 42 Alamogordo 402004-05DT-T
Alamogordo 60 Gadsden 472005-06T
Alamogordo 53 Gadsden 522005-06H
Gadsden 57 Alamogordo 402006-07H
Alamogordo 66 Gadsden 582006-07T
Alamogordo 71 Gadsden 512006-07DT-T
Gadsden 53 Alamogordo 492007-08T
Gadsden 51 Alamogordo 402007-08H
Gadsden 16 Alamogordo 102007-08DT-H
Alamogordo 52 Gadsden 472008-09H
Alamogordo 70 Gadsden 452008-09T
Alamogordo 49 Gadsden 422009-10T
Alamogordo 59 Gadsden 532009-10H
Alamogordo 58 Gadsden 502010-11H
Alamogordo 52 Gadsden 472010-11T
Alamogordo 48 Gadsden 372010-11DT-T
Gadsden 57 Alamogordo 432011-12T
Alamogordo 37 Gadsden 352011-12H
Alamogordo 45 Gadsden 432011-12DT-T
Alamogordo 42 Gadsden 412012-13H
Alamogordo 42 Gadsden 402012-13T
Gadsden 65 Alamogordo 632012-13DT-T
Alamogordo 58 Gadsden 372013-14T
Gadsden 49 Alamogordo 452013-14H
Gadsden 59 Alamogordo 422014-15T
Gadsden 53 Alamogordo 412014-15H
Gadsden 61 Alamogordo 422015-16H
Gadsden 57 Alamogordo 422015-16T
Alamogordo 72 Gadsden 412016-17T
Alamogordo 61 Gadsden 442016-17Los Lunas
Gadsden 46 Alamogordo 422017-18H
Gadsden 66 Alamogordo 472018-19H
Gadsden 49 Alamogordo 432018-19T
Alamogordo 63 Gadsden 492019-20T
Gadsden 52 Alamogordo 422019-20H
Gadsden 56 Alamogordo 432019-20DT-H
Alamogordo 85 Gadsden 362020-21H
Alamogordo 85 Gadsden 482020-21T
Alamogordo JV1-0
Gadsden 90 JV 661987-88Alamogordo
Albuquerque0-3
Albuquerque 53 Gadsden 471958-59T
Albuquerque 75 Gadsden 661973-74Belen
Albuquerque 73 Gadsden 502017-18Los Lunas
Albuquerque Academy2-0
Gadsden 32 Academy 312003-04Moriarty
Gadsden 41 Academy 362004-05Moriarty
Albuquerque Atrisco Heritage0-1
Atrisco Heritage 77 Gadsden 282017-18T
Albuquerque Cibola7-6
Gadsden 80 Cibola 701983-84T
Gadsden 47 Cibola 461983-84H
Cibola 65 Gadsden 561984-85H
Cibola 78 Gadsden 561984-85T
Cibola 70 Gadsden 681985-86T
Gadsden 65 Cibola 601985-86H
Gadsden 44 Cibola 421986-87H
Cibola 68 Gadsden 621986-87T
Gadsden 61 Cibola 551987-88T
Cibola 61 Gadsden 581987-88H
Gadsden 58 Cibola 571987-88DT-H
Gadsden 43 Cibola 392014-15H
Cibola 41 Gadsden 382015-16T
Albuquerque Del Norte2-3
Gadsden 71 Del Norte 651992-93T
Del Norte 68 Gadsden 631992-93H
Gadsden 48 Del Norte 431992-93DT-H
Del Norte 77 Gadsden 441993-94H
Del Norte 77 Gadsden 491993-94T
Albuquerque Eldorado3-8
Eldorado 57 Gadsden 461983-84T
Eldorado 63 Gadsden 481983-84H
Gadsden 50 Eldorado 481984-85T
Eldorado 69 Gadsden 671984-85H
Eldorado 51 Gadsden 441985-86H
Eldorado 82 Gadsden 701985-86T
Eldorado 61 Gadsden 601985-86DT-T
Gadsden 83 Eldorado 571986-87H
Eldorado 65 Gadsden 591986-87T
Eldorado 63 Gadsden 551987-88T
Gadsden 80 Eldorado 531987-88H
Albuquerque Highland4-21
Highland 63 Gadsden 441955-56T
Highland 66 Gadsden 411958-59T
Highland 66 Gadsden 411959-60H
Highland 90 Gadsden 711975-76H
Highland 92 Gadsden 431975-76T
Highland 77 Gadsden 491976-77T
Highland 59 Gadsden 431976-77H
Highland 79 Gadsden 651977-78T
Highland 62 Gadsden 531977-78H
Gadsden 63 Highland 521978-79H
Highland 64 Gadsden 631978-79T
Highland 68 Gadsden 541979-80T
Gadsden 52 Highland 461979-80H
Highland 63 Gadsden 501979-80DT-T
Highland 58 Gadsden 561980-81H
Highland 64 Gadsden 511980-81T
Highland 81 Gadsden 641981-82T
Gadsden 27 Highland 261981-82H
Highland 70 Gadsden 531982-83H
Highland 61 Gadsden 531982-83T
Highland 76 Gadsden 541983-84H
Highland 60 Gadsden 582007-08Hobbs
Highland 48 Gadsden 472012-13H
Highland 61 Gadsden 592013-14T
Gadsden 61 Highland 502018-19H
Highland 77 Gadsden 602019-20T
Albuquerque La Cueva2-8
La Cueva 77 Gadsden 571988-89H
La Cueva 86 Gadsden 681988-89T
La Cueva 74 Gadsden 591989-90T
La Cueva 82 Gadsden 681989-90H
La Cueva 75 Gadsden 521990-91H
La Cueva 92 Gadsden 761990-91T
La Cueva 82 Gadsden 711991-92T
Gadsden 76 La Cueva 681991-92T
Gadsden 92 La Cueva 771991-92DT-H
La Cueva 72 Gadsden 642007-08S-T
Albuquerque Manzano7-9
Gadsden 57 Manzano 451983-84T
Gadsden 55 Manzano 491983-84H
Manzano 63 Gadsden 561983-84DT-T
Gadsden 58 Manzano 561984-85H
Manzano 55 Gadsden 541984-85T
Manzano 66 Gadsden 621984-85DT-T
Manzano 55 Gadsden 371985-86T
Manzano 79 Gadsden 631985-86H
Gadsden 66 Manzano 461986-87H
Manzano 76 Gadsden 751986-87T
Manzano 61 Gadsden 591986-87DT-H
Gadsden 74 Manzano 721987-88T
Gadsden 77 Manzano 711987-88H
Manzano 74 Gadsden 731987-88DT-H
Manzano 59 Gadsden 402005-06S-T
Gadsden 48 Manzano 422016-17H
Albuquerque Rio Grande9-8
Gadsden 67 Rio Grande 421971-72H
Gadsden 74 Rio Grande 601988-89H
Rio Grande 94 Gadsden 661988-89T
Rio Grande 71 Gadsden 611988-89DT-T
Rio Grande 76 Gadsden 741989-90T
Gadsden 72 Rio Grande 591989-90H
Gadsden 76 Rio Grande 481990-91H
Gadsden 77 Rio Grande 651990-91T
Gadsden 52 Rio Grande 421990-91DT-T
Gadsden 53 Rio Grande 521991-92T
Gadsden 64 Rio Grande 471991-92H
Rio Grande 53 Gadsden 432004-05S-Albuquerque
Rio Grande 52 Gadsden 492012-13H
Gadsden 55 Rio Grande 532013-14T
Rio Grande 57 Gadsden 472015-16S-T
Rio Grande 55 Gadsden 512016-17H
Rio grande 56 Gadsden 402017-18T
Albuquerque Sandia2-17
Gadsden 76 Sandia 681971-72Las Cruces
Gadsden 63 Sandia 611972-73Las Cruces
Sandia 98 Gadsden 811975-76H
Sandia 86 Gadsden 601975-76T
Sandia 73 Gadsden 591976-77T
Sandia 59 Gadsden 441976-77H
Sandia 82 Gadsden 581976-77DT-T
Sandia 95 Gadsden 731977-78T
Sandia 81 Gadsden 771977-78H
Sandia 88 Gadsden 651978-79H
Sandia 75 Gadsden 631978-79T
Sandia 85 Gadsden 721979-80T
Sandia 75 Gadsden 381979-80H
Sandia 94 Gadsden 511980-81H
Sandia 92 Gadsden 371980-81T
Sandia 84 Gadsden 471981-82T
Sandia 72 Gadsden 611981-82H
Sandia 52 Gadsden 481982-83T
Sandia 76 Gadsden 521982-83H
Albuquerque Valley4-8
Gadsden 56 Valley 511988-89H
Valley 75 Gadsden 571988-89T
Valley 84 Gadsden 681989-90T
Valley 77 Gadsden 701989-90H
Valley 81 Gadsden 651990-91H
Valley 104 Gadsden 751990-91T
Valley 94 Gadsden 571991-92T
Gadsden 78 Valley 501991-92H
Valley 59 Gadsden 582014-15H
Gadsden 41 Valley 362015-16T
Gadsden 55 Valley 492018-19H
Valley 80 Gadsden 712019-20T
Albuquerque West Mesa0-5
West Mesa 76 Gadsden 641992-93T
West Mesa 79 Gadsden 731992-93H
West Mesa 70 Gadsden 601992-93DT-T
West Mesa 109 Gadsden 411993-94T
West Mesa 80 Gadsden 491993-94H
Amarillo (TX)1-0
Gadsden 50 Amarillo 382005-06El Paso
Amarillo Tascosa (TX)0-1
Tascosa 70 Gadsden 551976-77El Paso
Anthony (TX)1-0
Gadsden 80 Anthony 162012-13Canutillo
Arlington (TX)1-0
Gadsden 44 Arlington 292003-04Moriarty
Artesia 4-3
Artesia 57 Gadsden 341955-56Alamogordo
Gadsden 72 Artesia 611963-64Alamogordo
Gadsden 61 Artesia 501964-65Carlsbad
Gadsden 66 Artesia 601974-75Deming
Artesia 68 Gadsden 561979-80Deming
Artesia 73 Gadsden 621980-81Deming
Artesia 69 Gadsden 671981-82Deming
Bayard Cobre45-25
Gadsden 44 Hurley 341954-55H
Gadsden 58 Hurley 511954-55DT-Alamogordo
Cobre 56 Gadsden 511955-56T
Gadsden 61 Cobre 551956-57Silver City
Gadsden defeated Cobre1956-57H
Gadsden 44 Cobre 431957-58Silver City
Gadsden 52 Cobre 431957-58T
Gadsden 44 Cobre 351957-58H
Gadsden 47 Cobre 391957-58DT-Alamogordo
Cobre 56 Gadsden 391958-59Silver City
Gadsden 65 Cobre 291958-59H
Gadsden defeated Cobre1958-59T
Gadsden 37 Cobre 361958-59DT-Las Cruces
Gadsden 52 Cobre 421959-60Silver City
Cobre 58 Gadsden 531959-60T
Gadsden defeated Cobre1959-60H
Cobre 60 Gadsden 471959-60DT-Silver City
Gadsden 61 Cobre 421960-61H
Gadsden 54 Cobre 531960-61T
Gadsden 68 Cobre 661960-61DT-Alamogordo
Cobre 55 Gadsden 451961-62T
Cobre 61 Gadsden 561961-62H
Gadsden 60 Cobre 591962-63H
Gadsden 59 Cobre 541962-63T
Cobre 48 Gadsden 451962-63DT-Silver City
Gadsden 57 Cobre 271963-64H
Cobre 38 Gadsden 371963-64T
Cobre 61 Gadsden 511963-64DT-Bayard
Cobre 46 Gadsden 441964-65
Gadsden 71 Cobre 441964-65
Gadsden 60 Cobre 561965-66H
Cobre defeated Gadsden1965-66T
Cobre 45 Gadsden 271966-67T
Gadsden 50 Cobre 481966-67H
Gadsden 71 Cobre 481966-67DT-Silver City
Gadsden 48 Cobre 381967-68H
Gadsden 43 Cobre 341967-68T
Cobre 50 Gadsden 421967-68DT-Deming
Cobre 45 Gadsden 401968-69T
Gadsden 59 Cobre 541968-69H
Cobre 52 Gadsden 381968-69DT-H
Gadsden 63 Cobre 551969-70H
Cobre 60 Gadsden 581969-70T
Cobre 62 Gadsden 501970-71T
Cobre 55 Gadsden 531970-71H
Gadsden 76 Cobre 471970-71DT-Bayard
Gadsden 63 Cobre 471971-72H
Cobre 57 Gadsden 551971-72T
Cobre 59 Gadsden 531971-72DT-Deming
Gadsden 43 Cobre 421972-73T
Gadsden 65 Cobre 631972-73H
Gadsden 61 Cobre 571972-73DT-H
Cobre 66 Gadsden 461973-74T
Gadsden 73 Cobre 671973-74H
Gadsden defeated Cobre1974-75T
Gadsden 63 Cobre 371974-75H
Gadsden 45 Cobre 411974-75DT-Socorro
Gadsden 64 Cobre 591976-77Deming
Cobre 61 Gadsden 531978-79T
Gadsden 53 Cobre 491979-80H
Gadsden 67 Cobre 641980-81T
Cobre defeated Gadsden1982-83H
Cobre 52 Gadsden 511983-84H
Gadsden 82 Cobre 651984-85H
Cobre 69 Gadsden 581985-86T
Gadsden 51 Cobre 481985-86Silver City
Gadsden 73 Cobre 501986-87Deming
Gadsden 77 Cobre 601988-89Deming
Gadsden 72 Cobre 541990-91Deming
Gadsden 57 Cobre 411993-94Deming
Belen5-0
Gadsden 53 Belen 481953-54T
Gadsden 49 Belen 291956-57H
Gadsden 61 Belen 491973-74Belen
Gadsden 89 Belen 671977-78Deming
Gadsden 71 Belen 581981-82H
Bernalillo1-0
Gadsden 61 Bernalillo 472009-10Santa Fe
Blanding San Juan (UT)0-1
San Juan 52 Gadsden 471997-98Farmington
Bloomfield1-0
Gadsden 64 Bloomfield 321984-85Silver City
Canutillo (TX)20-8
Gadsden 54 Canutillo 441968-69H
Gadsden 48 Canutillo 461968-69T
Gadsden 69 Canutillo 531969-70H
Gadsden 79 Canutillo 661977-78H
Gadsden 57 Canutillo 501978-79H
Gadsden 60 Canutillo 591980-81Deming
Gadsden 45 Canutillo 421981-82T
Gadsden 67 Canutillo 651982-83H
Canutillo 69 Gadsden 491982-83T
Gadsden 62 Canutillo 411983-84H
Gadsden 62 Canutillo 391983-84T
Gadsden 96 Canutillo 471984-85T
Gadsden 61 Canutillo 531984-85H
Gadsden 63 Canutillo 421985-86H
Canutillo 57 Gadsden 501985-86T
Gadsden 57 Canutillo 471986-87H
Gadsden 74 Canutillo 391991-92El Paso
Canutillo 56 Gadsden 481996-97H
Canutillo 54 Gadsden 491998-99El Paso
Canutillo 69 Gadsden 651998-99T
Canutillo defeated Gadsden99-2000H
Gadsden 49 Canutillo 482001-02T
Gadsden 54 Canutillo 442003-04El Paso
Gadsden 52 Canutillo 372007-08H
Gadsden 52 Canutillo 482010-11Anthony
Canutillo 36 Gadsden 172012-13T
Gadsden 40 Canutillo 372013-14El Paso
Canutillo 38 Gadsden 352013-14H
Capitan0-1
Capitan 47 Gadsden 461955-56H
Carlsbad22-21
Gadsden 70 Carlsbad 671960-61T
Gadsden 68 Carlsbad 571960-61H
Carlsbad 58 Gadsden 511962-63H
Carlsbad 55 Gadsden 521963-64T
Gadsden 65 Carlsbad 551964-65H
Carlsbad 61 Gadsden 601964-65Carlsbad
Gadsden 58 Carlsbad 521965-66T
Gadsden 61 Carlsbad 571966-67T
Gadsden 61 Carlsbad 481967-68H
Carlsbad 68 Gadsden 601972-73Las Cruces
Carlsbad 70 Gadsden 611973-74Las Cruces
Gadsden 75 Carlsbad 321991-92Alamogordo
Gadsden 47 Carlsbad 392002-03El Paso
Carlsbad 44 Gadsden 312003-04T
Carlsbad 49 Gadsden 472003-04H
Carlsbad 54 Gadsden 482004-05T
Gadsden 69 Carlsbad 382004-05H
Gadsden 45 Carlsbad 362005-06T
Gadsden 52 Carlsbad 412005-06H
Gadsden 60 Carlsbad 422006-07T
Gadsden 56 Carlsbad 522007-08H
Carlsbad 56 Gadsden 552007-08T
Carlsbad 36 Gadsden 332008-09T
Gadsden 59 Carlsbad 502008-09H
Carlsbad 67 Gadsden 562009-10T
Gadsden 55 Carlsbad 432009-10H
Gadsden 60 Carlsbad 522010-11H
Gadsden 51 Carlsbad 402010-11T
Carlsbad 44 Gadsden 362011-12H
Carlsbad 31 Gadsden 272011-12T
Gadsden 53 Carlsbad 512012-13T
Carlsbad 47 Gadsden 442012-13H
Gadsden 44 Carlsbad 272013-14H
Carlsbad 38 Gadsden 362013-14T
Carlsbad 47 Gadsden 462014-15T
Carlsbad 59 Gadsden 422015-16H
Carlsbad 62 Gadsden 212016-17T
Carlsbad 73 Gadsden 492016-17H
Gadsden 48 Carlsbad 472017-18H
Carlsbad 50 Gadsden 472017-18T
Gadsden 47 Carlsbad 462017-18DT-T
Carlsbad 66 Gadsden 492018-19T
Gadsden 64 Carlsbad 502019-20H
Chaparral11-1
Gadsden 56 Chaparral 392008-09H
Gadsden 65 Chaparral 472009-10T
Gadsden 51 Chaparral 382010-11T
Chaparral 32 Gadsden 282011-12T
Gadsden 40 Chaparral 362012-13H
Gadsden 65 Chaparral 342013-14T
Gadsden 57 Chaparral 312014-15H
Gadsden 56 Chaparral 392015-16T
Gadsden 54 Chaparral 372016-17H
Gadsden 72 Chaparral 462017-18T
Gadsden 66 Chaparral 322018-19H
Gadsden 78 Chaparral 482018-19T
Ciudad Juarez Tech (MX)0-1
Tech 79 Gadsden 601976-77El Paso
Cliff3-2
Cliff 57 Gadsden 421956-57Silver City
Gadsden 34 Cliff 281958-59Silver City
Cliff 57 Gadsden 561960-61Silver City
Gadsden 63 Cliff 441961-62Silver City
Gadsden 59 Cliff 331963-64Silver City
Clint (TX)13-4
Gadsden 78 Clint 631984-85Deming
Gadsden 89 Clint 841993-94
Gadsden 64 Clint 611994-95H
Gadsden 64 Clint 611994-95T
Gadsden 70 Clint 621995-96T
Gadsden 80 Clint 591995-96H
Clint 39 Gadsden 311996-97T
Clint 58 Gadsden 521997-98T
Clint 67 Gadsden 631997-98Silver City
Gadsden 55 Clint 531998-99T
Gadsden 48 Clint 3399-2000H
Gadsden 51 Clint 3799-2000El Paso
Gadsden defeated Clint2000-01El Paso
Clint 58 Gadsden 422001-02T
Gadsden 51 Clint 322006-07T
Gadsden 40 Clint 272011-12Anthony
Gadsden 38 Clint 362011-12H
Cloudcroft1-0
Gadsden 54 Cloudcroft 401957-58T
Clovis1-3
Gadsden 64 Clovis 521958-59T
Clovis 37 Gadsden 352004-05Clovis
Clovis 60 Gadsden 492009-10S-T
Clovis 40 Gadsden 212011-12Santa Fe
Deming66-62
Gadsden 67 Deming 321953-54H
Gadsden 34 Deming 231953-54T
Gadsden 39 Deming 271954-55T
Gadsden 50 Deming 411954-55H
Deming 70 Gadsden 351955-56H
Deming 67 Gadsden 521955-56T
Deming 29 Gadsden 131955-56DT-Las Cruces
Deming 49 Gadsden 461956-57Silver City
Deming 52 Gadsden 501956-57T
Gadsden 68 Deming 571956-57H
Gadsden 71 Deming 261957-58H
Gadsden 79 Deming 451957-58T
Gadsden 59 Deming 381958-59H
Gadsden 91 Deming 451958-59T
Gadsden defeated Deming1959-60T
Gadsden 43 Deming 331959-60H
Gadsden 70 Deming 421960-61H
Gadsden defeated Deming 1960-61T
Deming 46 Gadsden 451961-62T
Gadsden 49 Deming 421961-62Silver City
Gadsden 72 Deming 571961-62H
Gadsden 50 Deming 481961-62DT-Las Cruces
Gadsden 57 Deming 381962-63H
Gadsden 65 Deming 501963-64Silver City
Gadsden 62 Deming 601963-64T
Deming 78 Gadsden 641963-64H
Deming 79 Gadsden 701963-64DT-Bayard
Gadsden 53 Deming 501964-65T
Gadsden 71 Deming 561964-65H
Gadsden 58 Deming 411964-65DT-H
Gadsden 70 Deming 591965-66T
Gadsden 70 Deming 591965-66H
Gadsden 53 Deming 471965-66DT-H
Deming 50 Gadsden 421966-67H
Deming 54 Gadsden 481966-67T
Deming 65 Gadsden 591967-68T
Deming 65 Gadsden 461967-68H
Deming 71 Gadsden 591968-69H
Deming 57 Gadsden 491968-69T
Deming 67 Gadsden 641969-70T
Deming 73 Gadsden 541969-70H
Deming 69 Gadsden 651969-70DT-Silver City
Deming 95 Gadsden 731970-71T
Deming 88 Gadsden 551970-71H
Gadsden 90 Deming 831971-72H
Deming 81 Gadsden 761971-72T
Deming 78 Gadsden 691972-73T
Deming 62 Gadsden 521972-73H
Deming 77 Gadsden 681972-73DT-H
Deming 78 Gadsden 741973-74H
Deming 96 Gadsden 891973-74T
Gadsden 65 Deming 561974-75T
Deming 72 Gadsden 571974-75H
Deming 91 Gadsden 531974-75DT-Socorro
Deming 93 Gadsden 741975-76H
Deming 107 Gadsden 871975-76Deming
Gadsden 69 Deming 631976-77H
Deming 67 Gadsden 601976-77Deming
Gadsden 75 Deming 641976-77T
Deming 90 Gadsden 791977-78T
Deming 97 Gadsden 861977-78H
Deming 71 Gadsden 661978-79H
Deming 118 Gadsden 1111978-79T
Deming 93 Gadsden 891979-80T
Gadsden 92 Deming 821979-80Deming
Deming 78 Gadsden 701979-80H
Deming 94 Gadsden 691980-81H
Deming 69 Gadsden 631983-84Deming
Deming 71 Gadsden 501984-85Deming
Gadsden 58 Deming 571986-87Deming
Deming 72 Gadsden 581986-87H
Gadsden 73 Deming 691987-88Deming
Gadsden 64 Deming 591987-88T
Deming 64 Gadsden 471988-89Deming
Deming 63 Gadsden 611988-89H
Gadsden 66 Deming 631989-90T
Deming 66 Gadsden 601989-90Deming
Gadsden 77 Deming 571990-91H
Gadsden 60 Deming 571990-91Deming
Gadsden 71 Deming 611991-92T
Gadsden 67 Deming 511992-93H
Gadsden 68 Deming 581992-93T
Gadsden 56 Deming 421993-94T
Deming 72 Gadsden 571994-95H
Deming 93 Gadsden 531994-95T
Deming 58 Gadsden 541995-96T
Gadsden 65 Deming 621995-96H
Gadsden 62 Deming 501996-97H
Deming 66 Gadsden 581996-97T
Deming 69 Gadsden 501997-98T
Gadsden 81 Deming 711997-98H
Deming 81 Gadsden 651998-99H
Deming 72 Gadsden 601998-99T
Deming 95 Gadsden 781998-99DT-T
Deming 94 Gadsden 7499-2000T
Deming 74 Gadsden 7199-2000H
Deming 60 Gadsden 5899-2000DT-T
Deming 61 Gadsden 562000-01Socorro
Gadsden 56 Deming 532003-04T
Gadsden 42 Deming 232005-06H
Gadsden 46 Deming 352005-06T
Gadsden 48 Deming 432006-07T
Gadsden 74 Deming 592006-07H
Gadsden 73 Deming 602007-08T
Gadsden 59 Deming 302007-08H
Gadsden 65 Deming 632008-09H
Deming 47 Gadsden 342008-09T
Gadsden 72 Deming 432009-10H
Gadsden 74 Deming 402009-10T
Gadsden 70 Deming 412010-11Santa Fe
Gadsden 62 Deming 472010-11H
Deming 45 Gadsden 432011-12T
Deming 51 Gadsden 402012-13T
Gadsden 61 Deming 462013-14H
Gadsden 54 Deming 452014-15T
Gadsden 70 Deming 542014-15H
Gadsden 60 Deming 302014-15DT-H
Gadsden 57 Deming 492015-16H
Gadsden 61 Deming 512015-16T
Deming 56 Gadsden 552016-17T
Gadsden 70 Deming 552017-18H
Gadsden 36 Deming 272018-19T
Gadsden 60 Deming 512018-19H
Deming 57 Gadsden 452018-19DT-H
Gadsden 50 Deming 432019-20H
Gadsden 48 Deming 312019-20T
Deming 50 Gadsden 462020-21T
Deming 66 Gadsden 592020-21H
El Paso (TX)15-32
Gadsden 58 El Paso 571954-55H
El Paso 58 Gadsden 471954-55T
El Paso 49 Gadsden 311955-56H
El Paso 39 Gadsden 291956-57H
El Paso 46 Gadsden 401957-58T
Gadsden defeated El Paso1960-61H
El Paso 55 Gadsden 391961-62Las Cruces
Gadsden 62 El Paso 561961-62H
El Paso 62 Gadsden 571962-63T
El Paso 57 Gadsden 401964-65H
El Paso 59 Gadsden 471964-65H
Gadsden 47 El Paso 371965-66T
Gadsden 32 El Paso 271966-67H
El Paso 43 Gadsden 421967-68T
El Paso 52 Gadsden 361968-69T
El Paso 56 Gadsden 431968-69H
El Paso 46 Gadsden 441969-70T
Gadsden 70 El Paso 641969-70H
El Paso 55 Gadsden 531970-71El Paso
El Paso 71 Gadsden 531970-71T
El Paso 53 Gadsden 331971-72T
El Paso 48 Gadsden 331971-72H
El Paso 75 Gadsden 521972-73H
El Paso 51 Gadsden 391972-73T
El Paso 66 Gadsden 581973-74H
El Paso 56 Gadsden 421973-74T
Gadsden 48 El Paso 421974-75T
Gadsden 57 El Paso 561974-75H
El Paso defeated Gadsden1975-76H
El Paso 49 Gadsden 361975-76El Paso
El Paso 62 Gadsden 371975-76T
El Paso 53 Gadsden 491976-77H
El Paso 46 Gadsden 301977-78H
El Paso 40 Gadsden 371983-84H
El Paso 59 Gadsden 401985-86El Paso
El Paso 52 Gadsden 471992-93H
El Paso 60 Gadsden 411993-94Alamogordo
El Paso 59 Gadsden 511994-95El Paso
El Paso 60 Gadsden 281994-95T
El Paso defeated Gadsden1994-95H
Gadsden 51 El Paso 461995-96H
El Paso 54 Gadsden 481998-99El Paso
Gadsden defeated El Paso2003-04H
Gadsden 46 El Paso 222004-05El Paso
Gadsden 65 El Paso 262004-05H
Gadsden 39 El Paso 312005-06El Paso
Gadsden 41 El Paso 292009-10El Paso
El Paso Americas (TX)1-9
Americas 82 Gadsden 7799-2000El Paso
Americas 71 Gadsden 672000-01El Paso
Americas 44 Gadsden 412002-03Midland
Americas 44 Gadsden 432004-05T
Gadsden 43 Americas 252005-06H
Americas 63 Gadsden 382006-07T
Americas 59 Gadsden 262008-09El Paso
Americas 59 Gadsden 282010-11T
Americas 62 Gadsden 362011-12H
Americas 52 Gadsden 442017-18El Paso
El Paso Andress (TX)5-10
Gadsden 44 Andress 391967-68H
Andress 35 Gadsden 331968-69H
Andress 51 Gadsden 411969-70T
Andress 68 Gadsden 651970-71H
Gadsden 62 Andress 441971-72Las Cruces
Andress 72 Gadsden 641974-75Las Cruces
Andress 97 Gadsden 491975-76El Paso
Andress 95 Gadsden 651976-77H
Andress 100 Gadsden 801984-85H
Gadsden 85 Andress 721990-91H
Andress 59 Gadsden 581991-92El Paso
Andress 72 Gadsden 601992-93H
Andress 54 Gadsden 402001-02H
Gadsden defeated Andress2002-03H
Gadsden defeated Andress2003-04H
El Paso Austin (TX)7-11
Gadsden 50 Austin 471953-54Anthony
Gadsden 57 Austin 281954-55Anthony
Austin 56 Gadsden 441955-56H
Austin 56 Gadsden 401961-62T
Austin 54 Gadsden 401962-63H
Austin 65 Gadsden 441964-65T
Austin 82 Gadsden 501964-65H
Austin 49 Gadsden 401966-67El Paso
Austin 66 Gadsden 511970-71El Paso
Austin 51 Gadsden 451985-86El Paso
Gadsden 60 Austin 571986-87Alamogordo
Gadsden 61 Austin 431992-93H
Gadsden 51 Austin 501994-95El Paso
Austin 60 Gadsden 531998-99El Paso
Austin 71 Gadsden 632000-01El Paso
Austin 54 Gadsden 402001-02Las Cruces
Gadsden 42 Austin 312003-04El Paso
Gadsden 65 Austin 242015-16El Paso
El Paso Bel Air (TX)2-2
Gadsden 42 Bel Air 331962-63H
Bel Air 70 Gadsden 621971-72El Paso
Bel Air 61 Gadsden 512001-02El Paso
Gadsden 38 Bel Air 342004-05H
El Paso Bowie (TX)6-9
Bowie 54 Gadsden 471953-54H
Gadsden 33 Bowie 251954-55H
Bowie 49 Gadsden 471962-63T
Gadsden 63 Bowie 541962-63H
Bowie 47 Gadsden 451965-66H
Bowie 55 Gadsden 441970-71H
Bowie 56 Gadsden 371972-73T
Bowie 52 Gadsden 451980-81H
Bowie 52 Gadsden 411980-81T
Gadsden 70 Bowie 641981-82T
Gadsden 50 Bowie 491982-83H
Bowie 56 Gadsden 501983-84H
Bowie 68 Gadsden 611989-90Alamogordo
Gadsden defeated Bowie2001-02Las Cruces
Gadsden 45 Bowie 412007-08El Paso
El Paso Burges (TX)7-12
Gadsden 51 Burges 441956-57H
Burges 49 Gadsden 441957-58T
Gadsden 47 Burges 461958-59H
Burges 69 Gadsden 471959-60T
Burges 53 Gadsden 451960-61H
Gadsden 59 Burges 501961-62T
Gadsden 72 Burges 651962-63H
Burges 51 Gadsden 301963-64T
Burges 77 Gadsden 501965-66H
Gadsden defeated Burges1967-68H
Burges 77 Gadsden 431971-72El Paso
Burges 61 Gadsden 591976-77T
Burges 68 Gadsden 581985-86H
Gadsden 72 Burges 641987-88H
Burges 66 Gadsden 561988-89Alamogordo
Burges 73 Gadsden 661994-95El Paso
Gadsden 57 Burges 402004-05H
Burges 54 Gadsden 432006-07El Paso
Burges 90 Gadsden 442016-17Fabens
El Paso Cathedral (TX)32-27
Cathedral 55 Gadsden 451953-54T
Cathedral 44 Gadsden 391955-56Anthony
Gadsden 66 Cathedral 431959-60H
Gadsden 91 Cathedral 811960-61T
Gadsden 55 Cathedral 511961-62H
Gadsden defeated Cathedral1964-65
Cathedral 53 Gadsden 411965-66H
Gadsden 51 Cathedral 491965-66T
Cathedral 52 Gadsden 301966-67El Paso
Gadsden 52 Cathedral 481966-67H
Cathedral 56 Gadsden 511967-68T
Gadsden 55 Cathedral 501968-69H
Cathedral 54 Gadsden 491969-70T
Gadsden 65 Cathedral 631970-71El Paso
Cathedral 54 Gadsden 531971-72El Paso
Cathedral 97 Gadsden 761975-76T
Cathedral 62 Gadsden 611976-77T
Gadsden 61 Cathedral 501976-77H
Cathedral 53 Gadsden 471977-78T
Cathedral 65 Gadsden 551978-79T
Gadsden 77 Cathedral 561978-79H
Gadsden 62 Cathedral 551979-80H
Cathedral 54 Gadsden 461980-81T
Gadsden 75 Cathedral 741981-82Deming
Cathedral 56 Gadsden 521983-84H
Cathedral 76 Gadsden 651983-84Deming
Gadsden 74 Cathedral 641989-90Deming
Gadsden 69 Cathedral 581992-93Deming
Cathedral 75 Gadsden 631996-97T
Gadsden 67 Cathedral 621997-98Silver City
Gadsden 82 Cathedral 661997-98H
Cathedral 75 Gadsden 5699-2000El Paso
Cathedral 81 Gadsden 502000-01T
Gadsden 58 Cathedral 552001-02T
Cathedral 65 Gadsden 482002-03H
Cathedral 44 Gadsden 412002-03T
Gadsden 59 Cathedral 522003-04H
Gadsden 77 Cathedral 562004-05H
Gadsden 61 Cathedral 432005-06T
Cathedral 45 Gadsden 432005-06H
Gadsden 62 Cathedral 522006-07T
Gadsden 79 Cathedral 682006-07H
Cathedral 58 Gadsden 512007-08T
Cathedral 48 Gadsden 462007-08H
Gadsden 45 Cathedral 402008-09H
Gadsden 48 Cathedral 322009-10El Paso
Gadsden 57 Cathedral 452009-10T
Gadsden 42 Cathedral 382010-11T
Cathedral 48 Gadsden 362011-12H
Cathedral 38 Gadsden 342012-13H
Gadsden 40 Cathedral 282013-14H
Gadsden 40 Cathedral 392014-15El Paso
Gadsden 38 Cathedral 292014-15T
Gadsden 41 Cathedral 342015-16H
Gadsden 34 Cathedral 262015-16T
Cathedral 61 Gadsden 422017-18El Paso
Cathedral 48 Gadsden 402017-18T
Cathedral 45 Gadsden 372018-19H
Gadsden 29 Cathedral 282019-20T
El Paso Coronado (TX)2-7
Gadsden 50 Coronado 471965-66H
Gadsden 46 Coronado 271966-67H
Coronado 71 Gadsden 481967-68Las Cruces
Coronado 53 Gadsden 361968-69T
Coronado 79 Gadsden 551969-70Las Cruces
Coronado 75 Gadsden 601970-71H
Coronado 61 Gadsden 591972-73H
Coronado 85 Gadsden 581977-78El Paso
Coronado 38 Gadsden 362014-15El Paso
El Paso Del Valle (TX)1-2
Del Valle 54 Gadsden 512000-01El Paso
Gadsden 52 Del Valle 432010-11T
Del Valle 45 Gadsden 362011-12H
El Paso Eastlake (TX)1-0
Gadsden 41 Eastlake 352012-13T
Eastlake 48 Gadsden 452012-13Canutillo
El Paso Eastwood (TX)1-6
Eastwood 57 Gadsden 551992-93El Paso
Eastwood 63 Gadsden 531995-96H
Eastwood 74 Gadsden 641997-98H
Eastwood 60 Gadsden 302002-03H
Eastwood 51 Gadsden 462007-08H
Gadsden 44 Eastwood 372008-09El Paso
Eastwood 61 Gadsden 462015-16El Paso
El Paso El Dorado (TX)1-0
Gadsden 56 El Dorado 382006-07H
El Paso Faith Christian (TX)3-1
Faith Christian 60 Gadsden 352012-13H
Gadsden 49 Faith Christian 272013-14T
Gadsden 49 Faith Christian 312013-14H
Gadsden 46 Faith Christian 402019-20El Paso
El Paso Franklin (TX)0-2
Franklin 45 Gadsden 292005-06El Paso
Franklin 56 Gadsden 352005-06Midland
El Paso Hanks (TX)1-10
Hanks 36 Gadsden 282001-02T
Hanks 66 Gadsden 562002-03H
Hanks 44 Gadsden 292002-03H
Gadsden 36 Hanks 352003-04El Paso
Hanks 57 Gadsden 522004-05H
Hanks 46 Gadsden 312004-05El Paso
Hanks 45 Gadsden 432005-06T
Hanks 72 Gadsden 602007-08H
Hanks 52 Gadsden 342007-08El Paso
Hanks 66 Gadsden 502009-10El Paso
Hanks 46 Gadsden 352012-13H
El Paso Horizon (TX)4-2
Gadsden 28 Horizon 252004-05El Paso
Gadsden 56 Horizon 322010-11Anthony
Gadsden 36 Horizon 282011-12Anthony
Horizon 57 Gadsden 452017-18El Paso
Gadsden 50 Horizon 472018-19El Paso
Horizon 51 Gadsden 472019-20El Paso
El Paso Irvin (TX)3-7
Gadsden 56 Irvin 511960-61T
Irvin 45 Gadsden 341961-62T
Irvin 58 Gadsden 431961-62H
Irvin 66 Gadsden 511963-64T
Gadsden 46 Irvin 431964-65T
Irvin 63 Gadsden 481967-68T
Irvin 80 Gadsden 411969-70H
Irvin 68 Gadsden 301972-73T
Irvin 46 Gadsden 432008-09H
Gadsden 45 Irvin 392009-10T
El Paso Jefferson (TX)3-10
Jefferson 76 Gadsden 621962-63T
Jefferson 59 Gadsden 371965-66El Paso
Jefferson 81 Gadsden 571965-66T
Jefferson 72 Gadsden 501969-70H
Jefferson 86 Gadsden 451970-71T
Jefferson 77 Gadsden 681971-72T
Jefferson 80 Gadsden 691975-76T
Gadsden 51 Jefferson 411991-92El Paso
Jefferson 64 Gadsden 561994-95H
Jefferson 55 Gadsden 491995-96H
Gadsden 54 Jefferson 461995-96Roswell
Gadsden 58 Jefferson 551995-96H
Jefferson 51 Gadsden 422011-12Anthony
El Paso Jesuit (TX)3-1
Gadsden 56 Jesuit 421961-62T
Gadsden 44 Jesuit 411961-62H
Jesuit 55 Gadsden 481963-64T
Gadsden 73 Jesuit 601963-64H
El Paso Montwood (TX)0-4
Montwood 47 Gadsden 411992-93El Paso
Montwood 58 Gadsden 302010-11H
Montwood 48 Gadsden 302011-12T
Montwood 41 Gadsden 402015-16El Paso
El Paso Mountainview (TX)6-1
Gadsden 60 Mountainview 5599-2000El Paso
Gadsden 65 Mountainview 552000-01El Paso
Gadsden 64 Mountainview 402001-02El Paso
Gadsden 70 Mountainview 302007-08El Paso
Gadsden 48 Mountainview 372010-11T
Mountainview 30 Gadsden 262011-12H
Gadsden 36 Mountainview 222016-17Fabens
El Paso Parkland (TX)3-7
Parkland 55 Gadsden 431975-76El Paso
Parkland 71 Gadsden 421976-77El Paso
Parkland 69 Gadsden 551990-91Alamogordo
Gadsden 32 Parkland 171991-92H
Parkland 79 Gadsden 711993-94Alamogordo
Parkland 66 Gadsden 552002-03H
Parkland 59 Gadsden 452006-07El Paso
Parkland 58 Gadsden 422010-11H
Parkland 64 Gadsden 542012-13Canutillo
Gadsden 66 Parkland 252013-14El Paso
El Paso Lydia Patterson (TX)7-1
Gadsden 72 Patterson 481975-76El Paso
Gadsden 55 Patterson 541981-82H
Gadsden 47 Patterson 401983-84Deming
Patterson 68 Gadsden 6499-2000El Paso
Gadsden 60 Patterson 502008-09H
Gadsden 49 Patterson 432014-15El Paso
Gadsden 47 Patterson 402018-19El Paso
Gadsden 46 Patterson 402019-20El Paso
El Paso Pebble Hills (TX)1-0
Gadsden 57 Pebble Hills 552018-19El Paso
El Paso Riverside (TX)1-1
Riverside 47 Gadsden 442001-02El Paso
Gadsden 55 Riverside 412005-06H
El Paso Socorro (TX)3-1
Socorro 83 Gadsden 791979-80T
Gadsden 50 Socorro 471980-81H
Gadsden 49 Socorro 461993-94Alamogordo
Gadsden 53 Socorro 302013-14El Paso
El Paso Tech (TX)4-3
Gadsden 67 Tech 511956-57H
Gadsden 52 Tech 481961-62H
Gadsden 47 Tech 341962-63T
Gadsden 57 Tech 411963-64H
Tech 49 Gadsden 401966-67T
Tech 88 Gadsden 721967-68H
Tech 72 Gadsden 411968-69T
El Paso Ysleta (TX)5-10
Gadsden 43 Ysleta 361954-55H
Ysleta 42 Gadsden 381955-56H
Ysleta 61 Gadsden 441955-56H
Ysleta 47 Gadsden 311956-57T
Gadsden 47 Ysleta 461957-58H
Ysleta 53 Gadsden 411959-60T
Ysleta 46 Gadsden 441960-61H
Ysleta 65 Gadsden 521977-78El Paso
Gadsden 78 Ysleta 591992-93T
Ysleta 65 Gadsden 512000-01El Paso
Ysleta 55 Gadsden 482001-02Las Cruces
Gadsden 35 Ysleta 322003-04El Paso
Gadsden 87 Ysleta 782006-07H
Ysleta 62 Gadsden 592006-07El Paso
Ysleta 50 Gadsden 422008-09El Paso
Estancia1-0
Gadsden 40 Estancia 312010-11Santa Fe
Eunice0-1
Eunice 48 Gadsden 371956-57Alamogordo
Fabens (TX)9-0
Gadsden 68 Fabens 381973-74Deming
Gadsden defeated Fabens1981-82H
Gadsden 57 Fabens 421981-82T
Gadsden 95 Fabens 741984-85Deming
Gadsden 74 Fabens 391985-86El Paso
Gadsden 72 Fabens 511988-89H
Gadsden 60 Fabens 421989-90T
Gadsden 77 Fabens 262014-15H
Gadsden 76 Fabens 532015-16T
Farmington0-1
Farmington 69 Gadsden 561991-92S-Albuquerque
Farmington Piedra Vista1-0
Gadsden 63 Piedra Vista 512009-10Santa Fe
Fort Hancock (TX)1-0
Gadsden 71 Fort Hancock 471980-81T
Fort Wingate1-0
Wingate 58 Gadsden 531998-99Grants
Gallup3-0
Gadsden 61 Gallup 481964-65H
Gadsden 55 Gallup 491965-66H
Gadsden 72 Gallup 702004-05Moriarty
Gallup Miyamura0-1
Miyamura 46 Gadsden 422016-17Los Lunas
Grants3-0
Gadsden 67 Grants 581990-91Deming
Gadsden 64 Grants 431997-98Farmington
Gadsden 40 Grants 341998-99Grants
Grapevine (TX)0-1
Grapevine 66 Gadsden 512006-07Midland
Hatch8-3
Gadsden 61 Hatch 371953-54Anthony
Gadsden 61 Hatch 371953-54H
Hatch 57 Gadsden 411954-55H
Gadsden 68 Hatch 591954-55T
Hatch 52 Gadsden 261955-56H
Hatch 47 Gadsden 451956-57H
Gadsden 56 Hatch 351957-58H
Gadsden 61 Hatch 561957-58T
Gadsden 49 Hatch 461958-59T
Gadsden 48 Hatch 251959-60H
Gadsden 92 Hatch 501984-85
Hobbs2-14
Hobbs 51 Gadsden 362003-04H
Hobbs 52 Gadsden 472005-06T
Gadsden 43 Hobbs 412005-06H
Hobbs 59 Gadsden 312008-09Hobbs
Hobbs 62 Gadsden 512013-14Santa Fe
Hobbs 69 Gadsden 662013-14S-T
Hobbs 64 Gadsden 602014-15Santa Fe
Hobbs 72 Gadsden 492014-15H
Hobbs 70 Gadsden 472015-16T
Hobbs 79 Gadsden 412016-17H
Hobbs 74 Gadsden 262016-17T
Hobbs 93 Gadsden 572017-18T
Hobbs 77 Gadsden 552017-18H
Hobbs 76 Gadsden 492018-19T
Gadsden 82 Hobbs 802019-20H
Hobbs 77 Gadsden 552019-20T
Kirtland Central1-0
Gadsden 81 Central 641978-79Deming
Las Cruces40-120
Las Cruces 40 Gadsden 331953-54Anthony
Las Cruces 39 Gadsden 351953-54H
Las Cruces 44 Gadsden 361953-54T
Las Cruces 51 Gadsden 441954-55T
Gadsden 57 Las Cruces 441954-55H
Las Cruces 51 Gadsden 321955-56H
Las Cruces 43 Gadsden 311955-56T
Las Cruces 43 Gadsden 351956-57T
Gadsden 42 Las Cruces 291956-57H
Las Cruces 44 Gadsden 411957-58H
Las Cruces 55 Gadsden 501957-58T
Las Cruces 42 Gadsden 381958-59H
Gadsden 39 Las Cruces 381958-59T
Las Cruces 52 Gadsden 511958-59DT-Las Cruces
Las Cruces 50 Gadsden 441959-60H
Las Cruces 64 Gadsden 321959-60T
Las Cruces 55 Gadsden 431960-61H
Las Cruces 63 Gadsden 521960-61T
Las Cruces 57 Gadsden 451960-61DT-Alamogordo
Las Cruces 65 Gadsden 401961-62H
Las Cruces 69 Gadsden 441961-62T
Las Cruces 65 Gadsden 431962-63T
Las Cruces 58 Gadsden 571962-63H
Las Cruces 69 Gadsden 601963-64T
Las Cruces 59 Gadsden 561963-64H
Gadsden 63 Las Cruces 601964-65H
Gadsden 52 Las Cruces 441964-65T
Gadsden 48 Las Cruces 411965-66T
Gadsden 56 Las Cruces 531965-66H
Las Cruces 51 Gadsden 431966-67H
Las Cruces 47 Gadsden 451966-67T
Gadsden 60 Las Cruces 441967-68T
Las Cruces 66 Gadsden 521967-68H
Las Cruces 62 Gadsden 351968-69Las Cruces
Las Cruces 76 Gadsden 571968-69H
Las Cruces 61 Gadsden 491968-69T
Gadsden 56 Las Cruces 511969-70Las Cruces
Gadsden 72 Las Cruces 661969-70H
Gadsden 42 Las Cruces 381969-70T
Las Cruces 58 Gadsden 511970-71T
Las Cruces 70 Gadsden 691971-72T
Las Cruces 62 Gadsden 571972-73Las Cruces
Las Cruces 58 Gadsden 501972-73T
Las Cruces 64 Gadsden 521973-74Las Cruces
Las Cruces 92 Gadsden 761974-75Las Cruces
Las Cruces 104 Gadsden 731975-76H
Las Cruces 85 Gadsden 561975-76T
Las Cruces 70 Gadsden 681976-77T
Las Cruces 68 Gadsden 671976-77H
Las Cruces 53 Gadsden 431977-78H
Las Cruces 68 Gadsden 581977-78T
Las Cruces 73 Gadsden 491977-78DT-T
Las Cruces 58 Gadsden 521978-79T
Las Cruces 73 Gadsden 571978-79H
Las Cruces 77 Gadsden 671978-79DT-T
Las Cruces 60 Gadsden 551979-80H
Las Cruces 76 Gadsden 551979-80T
Las Cruces 76 Gadsden 531980-81T
Las Cruces 85 Gadsden 641980-81H
Las Cruces 72 Gadsden 621981-82H
Las Cruces 43 Gadsden 391981-82T
Las Cruces 57 Gadsden 481982-83H
Las Cruces 62 Gadsden 551982-83T
Gadsden 57 Las Cruces 341983-84T
Las Cruces 73 Gadsden 671983-84H
Gadsden 71 Las Cruces 641984-85H
Las Cruces 89 Gadsden 801984-85T
Gadsden 71 Las Cruces 641984-85DT-H
Las Cruces 60 Gadsden 541985-86T
Las Cruces 69 Gadsden 651985-86H
Gadsden 59 Las Cruces 521986-87H
Gadsden 77 Las Cruces 671986-87T
Gadsden 87 Las Cruces 671987-88Alamogordo
Las Cruces 58 Gadsden 571987-88H
Gadsden 70 Las Cruces 671987-88T
Las Cruces 61 Gadsden 531988-89T
Las Cruces 66 Gadsden 461988-89H
Gadsden 65 Las Cruces 571989-90Deming
Gadsden 72 Las Cruces 611989-90Las Cruces
Gadsden 76 Las Cruces 581989-90H
Gadsden 64 Las Cruces 611989-90T
Gadsden 78 Las Cruces 571989-90DT-H
Gadsden 93 Las Cruces 901990-91T
Las Cruces 70 Gadsden 591990-91H
Las Cruces 71 Gadsden 641990-91DT-T
Gadsden 68 Las Cruces 561991-92H
Gadsden 60 Las Cruces 551991-92T
Gadsden 68 Las Cruces 541992-93H
Las Cruces 47 Gadsden 451992-93T
Gadsden 55 Las Cruces 511992-93DT-T
Las Cruces 69 Gadsden 601993-94T
Las Cruces 79 Gadsden 741993-94H
Las Cruces 78 Gadsden 671993-94DT-T
Las Cruces 77 Gadsden 761994-95T
Las Cruces 63 Gadsden 601994-95H
Las Cruces 64 Gadsden 571995-96H
Las Cruces 75 Gadsden 621995-96T
Las Cruces 79 Gadsden 621996-97Roswell
Las Cruces 68 Gadsden 531996-97T
Las Cruces 71 Gadsden 611996-97H
Las Cruces 64 Gadsden 551997-98H
Las Cruces 66 Gadsden 611997-98T
Las Cruces 75 Gadsden 651997-98DT-T
Las Cruces 93 Gadsden 521998-99T
Las Cruces 73 Gadsden 621998-99H
Las Cruces 60 Gadsden 5699-2000H
Las Cruces 83 Gadsden 7299-2000T
Las Cruces 71 Gadsden 552000-01T
Las Cruces 73 Gadsden 542000-01H
Las Cruces 76 Gadsden 702000-01DT-T
Las Cruces 71 Gadsden 412001-02H
Las Cruces 43 Gadsden 332001-02T
Gadsden 46 Las Cruces 452002-03T
Gadsden 53 Las Cruces 412002-03H
Gadsden 48 Las Cruces 372003-04H
Las Cruces 45 Gadsden 412003-04T
Las Cruces 27 Gadsden 232003-04DT-H
Las Cruces 63 Gadsden 372004-05T
Gadsden 44 Las Cruces 412004-05H
Gadsden 48 Las Cruces 472004-05DT-T
Las Cruces 52 Gadsden 392005-06H
Las Cruces 66 Gadsden 552005-06T
Las Cruces 97 Gadsden 742006-07T
Las Cruces 73 Gadsden 482006-07H
Gadsden 69 Las Cruces 682007-08H
Las Cruces 58 Gadsden 522007-08T
Las Cruces 66 Gadsden 422008-09T
Las Cruces 65 Gadsden 432008-09H
Gadsden 57 Las Cruces 542009-10H
Gadsden 81 Las Cruces 752009-10T
Gadsden 81 Las Cruces 752009-10DT-H
Las Cruces 39 Gadsden 362010-11T
Las Cruces 55 Gadsden 482010-11H
Las Cruces 60 Gadsden 282011-12H
Las Cruces 59 Gadsden 292011-12T
Las Cruces 49 Gadsden 272012-13T
Las Cruces 65 Gadsden 352012-13H
Las Cruces 61 Gadsden 312012-13DT-T
Gadsden 59 Las Cruces 512013-14H
Las Cruces 51 Gadsden 502013-14T
Las Cruces 55 Gadsden 482013-14DT-H
Gadsden 62 Las Cruces 392014-15T
Las Cruces 65 Gadsden 512014-15H
Gadsden 49 Las Cruces 442015-16H
Las Cruces 41 Gadsden 392015-16T
Las Cruces 56 Gadsden 552015-16DT-H
Las Cruces 58 Gadsden 222016-17T
Las Cruces 66 Gadsden 472016-17H
Las Cruces 74 Gadsden 372016-17DT-T
Las Cruces 82 Gadsden 602017-18H
Las Cruces 78 Gadsden 432017-18T
Las Cruces 66 Gadsden 432017-18DT-T
Las Cruces 56 Gadsden 552018-19H
Las Cruces 70 Gadsden 352018-19T
Las Cruces 84 Gadsden 562019-20T
Las Cruces 66 Gadsden 532019-20H
Las Cruces 53 Gadsden 342019-20DT-T
Las Cruces 86 Gadsden 622019-20S-T
Las Cruces 77 Gadsden 432020-21T
Las Cruces 77 Gadsden 432020-21H
Las Cruces Centennial6-7
Centennial 70 Gadsden 402014-15T
Gadsden 59 Centennial 552015-16H
Gadsden 62 Centennial 502016-17Los Lunas
Centennial 60 Gadsden 542016-17T
Centennial 55 Gadsden 312016-17H
Gadsden 67 Centennial 612017-18H
Centennial 72 Gadsden 642017-18T
Gadsden 42 Centennial 352018-19T
Centennial 52 Gadsden 512018-19H
Centennial 57 Gadsden 542019-20H
Gadsden 66 Centennial 352019-20T
Centennial 63 Gadsden 432020-21T
Gadsden 69 Centennial 622020-21H
Las Cruces Mayfield35-96
Gadsden 42 Mayfield 371966-67H
Mayfield 25 Gadsden 241966-67T
Mayfield 62 Gadsden 441967-68T
Gadsden 51 Mayfield 381967-68Las Cruces
Gadsden 56 Mayfield 531967-68H
Mayfield 70 Gadsden 571968-69Las Cruces
Gadsden 57 Mayfield 561968-69H
Mayfield 44 Gadsden 351968-69T
Mayfield 64 Gadsden 351969-70Las Cruces
Mayfield 66 Gadsden 551969-70H
Mayfield 74 Gadsden 661969-70T
Mayfield 57 Gadsden 501970-71T
Mayfield 83 Gadsden 661970-71H
Mayfield 74 Gadsden 711971-72T
Mayfield 86 Gadsden 531971-72Las Cruces
Mayfield 61 Gadsden 581971-72H
Mayfield 78 Gadsden 571972-73H
Mayfield 65 Gadsden 541972-73T
Mayfield 77 Gadsden 591973-74T
Mayfield 65 Gadsden 591973-74Las Cruces
Mayfield 70 Gadsden 541973-74H
Mayfield 74 Gadsden 591974-75Las Cruces
Mayfield 54 Gadsden 531974-75T
Gadsden 69 Mayfield 601974-75H
Mayfield 82 Gadsden 601975-76T
Mayfield 76 Gadsden 521975-76H
Gadsden 56 Mayfield 521976-77H
Mayfield 72 Gadsden 601976-77T
Gadsden 56 Mayfield 531977-78Deming
Mayfield 76 Gadsden 581977-78H
Mayfield 64 Gadsden 591977-78T
Mayfield 75 Gadsden 571978-79Deming
Mayfield 58 Gadsden 571978-79T
Mayfield 86 Gadsden 801978-79H
Mayfield 52 Gadsden 491979-80T
Mayfield 62 Gadsden 591979-80H
Mayfield 64 Gadsden 561980-81H
Mayfield 87 Gadsden 531980-81H
Mayfield 68 Gadsden 581980-81DT-T
Mayfield 73 Gadsden 601981-82Deming
Mayfield 55 Gadsden 431981-82T
Mayfield 59 Gadsden 571981-82H
Mayfield 61 Gadsden 411982-83T
Mayfield 53 Gadsden 321982-83H
Mayfield 44 Gadsden 391982-83DT-H
Mayfield 68 Gadsden 481983-84T
Mayfield 69 Gadsden 431983-84H
Gadsden 54 Mayfield 521984-85H
Gadsden 54 Mayfield 511984-85T
Mayfield 57 Gadsden 551985-86T
Gadsden 74 Mayfield 581985-86H
Mayfield 55 Gadsden 531986-87T
Gadsden 72 Mayfield 541986-87H
Gadsden 66 Mayfield 641986-87DT-H
Gadsden 67 Mayfield 471987-88T
Gadsden 83 Mayfield 681987-88H
Gadsden 67 Mayfield 551988-89Alamogordo
Mayfield 50 Gadsden 491988-89T
Mayfield 42 Gadsden 411988-89H
Gadsden 76 Mayfield 601989-90H
Gadsden 73 Mayfield 651989-90T
Mayfield 72 Gadsden 651989-90DT-T
Mayfield 68 Gadsden 651990-91T
Gadsden 73 Mayfield 691990-91H
Gadsden 61 Mayfield 551991-92H
Gadsden 69 Mayfield 601991-92T
Gadsden 71 Mayfield 571992-93T
Mayfield 64 Gadsden 551992-93H
Mayfield 70 Gadsden 561993-94H
Mayfield 61 Gadsden 531993-94T
Mayfield 66 Gadsden 441994-95Roswell
Mayfield 75 Gadsden 501994-95T
Mayfield 70 Gadsden 431994-95H
Mayfield 78 Gadsden 571994-95DT-T
Mayfield 85 Gadsden 601995-96H
Mayfield 92 Gadsden 501995-96T
Mayfield 74 Gadsden 641995-96DT-T
Mayfield 66 Gadsden 531996-97T
Mayfield 69 Gadsden 611996-97H
Mayfield 52 Gadsden 501997-98T
Mayfield 74 Gadsden 661997-98H
Gadsden 58 Mayfield 481998-99T
Mayfield 69 Gadsden 601998-99H
Mayfield 69 Gadsden 5499-2000H
Mayfield 71 Gadsden 5699-2000T
Mayfield 70 Gadsden 582000-01T
Mayfield 63 Gadsden 452000-01H
Mayfield 40 Gadsden 292001-02H
Mayfield 50 Gadsden 372001-02T
Mayfield 55 Gadsden 392002-03H
Mayfield 58 Gadsden 302002-03T
Mayfield 39 Gadsden 302003-04T
Mayfield 55 Gadsden 412003-04H
Mayfield 44 Gadsden 342004-05H
Mayfield 39 Gadsden 362004-05T
Gadsden 61 Mayfield 532004-05DT-T
Mayfield 51 Gadsden 462005-06H
Mayfield 45 Gadsden 422005-06T
Mayfield 66 Gadseen 402006-07T
Gadsden 64 Mayfield 632006-07H
Gadsden 54 Mayfield 502007-08T
Mayfield 48 Gadsden 372007-08H
Mayfield 49 Gadsden 392007-08DT-T
Gadsden 44 Mayfield 422008-09H
Gadsden 64 Mayfield 612008-09T
Mayfield 38 Gadsden 342008-09DT-T
Mayfield 65 Gadsden 602009-10T
Mayfield 60 Gadsden 492009-10H
Mayfield 51 Gadsden 322009-10DT-T
Mayfield 58 Gadsden 462010-11H
Mayfield 52 Gadsden 392010-11T
Mayfield 60 Gadsden 322011-12T
Mayfield 57 Gadsden 262011-12H
Mayfield 40 Gadsden 362012-13H
Gadsden 53 Mayfield 352012-13T
Gadsden 45 Mayfield 422013-14T
Mayfield 47 Gadsden 442013-14H
Mayfield 65 Gadsden 532014-15H
Gadsden 52 Mayfield 482014-15T
Gadsden 49 Mayfield 432015-16T
Gadsden 60 Mayfield 492015-16H
Mayfield 59 Gadsden 412016-17H
Mayfield 77 Gadsden 502016-17T
Gadsden 65 Mayfield 572017-18T
Gadsden 60 Mayfield 492017-18H
Mayfield 70 Gadsden 502018-19H
Gadsden 56 Mayfield 362018-19T
Gadsden 58 Mayfield 462019-20T
Mayfield 50 Gadsden 472019-20H
Mayfield 78 Gadsden 342020-21H
Mayfield 58 Gadsden 482020-21T
Las Cruces Onate24-38
Gadsden 62 Onate 591988-89H
Onate 69 Gadsden 611989-90T
Gadsden 73 Onate 641990-91H
Onate 50 Gadsden 491990-91Alamogordo
Gadsden 72 Onate 491991-92T
Gadsden 58 Onate 451991-92Alamogordo
Gadsden 73 Onate 721992-93H
Onate 72 Gadsden 601993-94T
Onate 72 Gadsden 601994-95H
Onate 81 Gadsden 471994-95T
Gadsden 54 Onate 531995-96Roswell
Onate 55 Gadsden 541995-96T
Onate 58 Gadsden 441995-96H
Gadsden 55 Onate 511996-97H
Onate 73 Gadsden 631996-97T
Onate 63 Gadsden 421996-97DT-T
Onate 67 Gadsden 461997-98T
Onate 62 Gadsden 561997-98H
Onate 87 Gadsden 661998-99T
Onate 77 Gadsden 721998-99H
Onate 56 Gadsden 4999-2000T
Onate 70 Gadsden 4999-2000H
Onate 65 Gadsden 512000-01T
Onate 78 Gadsden 472001-02T
Gadsden 45 Onate 402002-03T
Gadsden 49 Onate 422003-04H
Gadsden 51 Onate 402004-05T
Gadsden 77 Onate 552005-06H
Gadsden 38 Onate 362005-06T
Onate 58 Gadsden 482005-06DT-H
Onate 55 Gadsden 462006-07T
Gadsden 55 Onate 532006-07H
Gadsden 59 Onate 512006-07DT-H
Gadsden 51 Onate 362007-08H
Onate 61 Gadsden 432007-08T
Onate 38 Gadsden 352008-09T
Onate 46 Gadsden 402008-09H
Gadsden 56 Onate 502009-10H
Gadsden 51 Onate 502009-10T
Onate 50 Gadsden 382010-11T
Onate 50 Gadsden 452010-11H
Onate 54 Gadsden 392011-12H
Onate 41 Gadsden 312011-12T
Onate 37 Gadsden 342012-13T
Onate 52 Gadsden 402012-13H
Gadsden 39 Onate 252013-14H
Gadsden 39 Onate 172013-14T
Onate 43 Gadsden 342014-15T
Gadsden 35 Onate 322014-15H
Onate 44 Gadsden 432014-15DT-T
Onate 61 Gadsden 432015-16H
Onate 76 Gadsden 472015-16T
Onate 45 Gadsden 252016-17H
Onate 85 Gadsden 762016-17T
Gadsden 59 Onate 582017-18T
Onate 69 Gadsden 612017-18H
Gadsden 66 Onate 612018-19T
Gadsden 60 Onate 562018-19H
Onate 57 Gadsden 552019-20H
Onate 55 Gadsden 522019-20T
Gadsden 54 Onate 492020-21H
Onate 63 Gadsden 522020-21T
West Las Vegas3-0
Gadsden 96 West 761973-74Deming
Gadsden 71 West 601998-99Grants
Gadsden 43 West 372011-12Santa Fe
Lordsburg10-1
Gadsden 56 Lordsburg 441954-55T
Gadsden 57 Lordsburg 401956-57H
Gadsden 73 Lordsburg 661957-58T
Gadsden 47 Lordsburg 271958-59Silver City
Gadsden 45 Lordsburg 381958-59H
Lordsburg 46 Gadsden 451959-60Silver City
Gadsden defeated Lordsburg1959-60T
Gadsden 65 Lordsburg 401960-61
Gadsden 60 Lordsburg 461962-63Silver City
Gadsden 71 Lordsburg 691974-75Deming
Gadsden 62 Lordsburg 531982-83H
Los Alamos2-1
Gadsden 60 Los Alamos 551960-61T
Los Alamos 53 Gadsden 511960-61S-Albuquerque
Gadsden 53 Los Alamos 442019-20Roswell
Los Lunas20-15
Gadsden 44 Los Lunas 411954-55Anthony
Gadsden 73 Los Lunas 711975-76Deming
Gadsden 79 Los Lunas 681986-87H
Gadsden 65 Los Lunas 491986-87T
Gadsden 69 Los Lunas 641987-88T
Los Lunas 58 Gadsden 571987-88H
Gadsden 59 Los Lunas 571988-89H
Los Lunas 65 Gadsden 581988-89T
Los Lunas 69 Gadsden 581989-90T
Los Lunas 73 Gadsden 701989-90H
Gadsden 85 Los Lunas 521990-91H
Gadsden 69 Los Lunas 521990-91T
Gadsden 68 Los Lunas 401991-92T
Gadsden 98 Los Lunas 461991-92H
Gadsden 79 Los Lunas 561992-93H
Gadsden 89 Los Lunas 491992-93T
Los Lunas 61 Gadsden 551993-94T
Los Lunas 103 Gadsden 961993-94H
Gadsden 62 Los Lunas 552000-01H
Los Lunas 51 Gadsden 422000-01T
Gadsden 69 Los Lunas 622000-01DT-H
Los Lunas defeated Gadsden2001-02T
Gadsden 38 Los Lunas 362001-02H
Los Lunas 48 Gadsden 382001-02DT-T
Los Lunas 58 Gadsden 402002-03H
Los Lunas defeated Gadsden2002-03T
Los Lunas 43 Gadsden 362002-03DT-T
Gadsden 54 Los Lunas 512003-04H
Gadsden 44 Los Lunas 402003-04T
Los Lunas 32 Gadsden 302004-05T
Gadsden 67 Los Lunas 562004-05H
Gadsden 56 Los Lunas 482004-05DT-H
Los Lunas 30 Gadsden 262017-18Los Lunas
Los Lunas 59 Gadsden 442018-19H
Gadsden 54 Los Lunas 422019-20T
Los Lunas Valencia0-1
Valencia 64 Gadsden 462010-11Santa Fe
Lovington4-2
Lovington 71 Gadsden 281955-56Alamogordo
Lovington 76 Gadsden 411956-57Alamogordo
Gadsden 75 Lovington 531995-60H
Gadsden 57 Lovington 392003-04Moriarty
Gadsden 58 Lovington 512014-15Santa Fe
Gadsden 64 Lovington 452019-20Roswell
Marana (AZ)1-0
Gadsden 64 Marana 481985-86Silver City
MCAllen (TX)1-0
Gadsden 48 McAllen 402005-06Midland
Midland (TX)0-1
Midland 81 Gadsden 472002-03Midland
Midland Lee (TX)0-3
Lee 68 Gadsden 631965-66El Paso
Lee 52 Gadsden 462005-06Midland
Lee 58 Gadsden 532006-07Midland
Morenci (AZ)2-2
Morenci 80 Gadsden 531974-75Deming
Gadsden 94 Morenci 781975-76Deming
Morenci 57 Gadsden 551977-78Deming
Gadsden 95 Morenci 761979-80Deming
Moriarty1-1
Moriarty 63 Gadsden 611982-83Deming
Gadsden 58 Moriarty 542004-05Moriarty
New Mexico State Freshman0-1
Freshman 38 Gadsden 301956-57H
Odessa (TX)1-0
Gadsden 60 Odessa 581992-93El Paso
Ojo Caliente Mesa Vista1-0
Gadsden 55 Mesa Vista 222016-17Santa Fe
Phoenix South Mountain (AZ)1-1
South Mountain 42 Gadsden 392007-08Hobbs
Gadsden 40 South Mountain 372008-09Hobbs
Port Lavaca Calhoun (TX)1-0
Gadsden 56 Calhoun 452007-08Hobbs
Portales1-1
Gadsden 42 Portales 381957-58H
Portales 53 Gadsden 521958-59T
Pueblo Central (CO)0-2
Central 48 Gadsden 462009-10Santa Fe
Central 53 Gadsden 412011-12Santa Fe
Rio Rancho1-4
Rio Rancho 76 Gadsden 742009-10T
Gadsden 62 Rio Rancho 512010-11H
Rio Rancho 58 Gadsden 412011-12H
Rio Rancho 66 Gadsden 582014-15S-T
Rio Rancho 94 Gadsden 732018-19S-T
Roswell2-2
Roswell 44 Gadsden 291958-59S-Albuquerque
Gadsden 66 Roswell 591994-95Roswell
Gadsden 60 Roswell 382004-05Clovis
Roswell 64 Gadsden 572019-20Roswell
Roswell Goddard1-7
Goddard 67 Gadsden 661967-68T
Goddard 60 Gadsden 501968-69H
Goddard 82 Gadsden 811980-81Deming
Gadsden 69 Goddard 501986-87Deming
Goddard 80 Gadsden 681987-88Deming
Goddard 109 Gadsden 721994-95Roswell
Goddard 73 Gadsden 691995-96Roswell
Goddard 76 Gadsden 701996-97Roswell
Roswell NMMI4-2
NMMI 65 Gadsden 611964-65S-Albuquerque
Gadsden defeated NMMI1966-67T
NMMI 44 Gadsden 391966-67S-Albuquerque
Gadsden 63 NMMI 501967-68H
Gadsden 55 NMMI 391968-69H
Gadsden 72 NMMI 431996-97Roswell
Sachse (TX)0-1
Sachse 43 Gadsden 362006-07Midland
San Antonio Lanier (TX)1-0
Gadsden 39 Lanier 342008-09Hobbs
San Elizario (TX)3-2
San Elizario 55 Gadsden 491998-99T
San Elizario 68 Gadsden 6499-2000H
Gadsden defeated San Elizario2002-03El Paso
Gadsden defeated San Elizario2003-04H
Gadsden 49 San Elizario 372010-11Anthony
Santa Fe2-2
Santa Fe 44 Gadsden 392012-13Santa Fe
Gadsden 39 Santa Fe 292013-14Santa Fe
Gadsden 50 Santa Fe 402014-15Santa Fe
Santa Fe 62 Gadsden 482016-17Santa Fe
Santa Fe JV1-0
Gadsden 45 JV 322012-13Santa Fe
Santa Fe Capital0-3
Capital 47 Gadsden 442012-13Santa Fe
Capital 49 Gadsden 382015-16Santa Fe
Capital 59 Gadsden 312016-17Santa Fe
Santa Fe Indian1-0
Gadsden 47 indian 342015-16Santa Fe
Santa Fe St Michaels3-2
Gadsden 57 St Michaels 531960-61T
St Michaels 58 Gadsden 411966-67H
St Michaels 80 Gadsden 531973-74Deming
Gadsden 37 St Michaels 252013-14Santa Fe
Gadsden 48 St Michaels 232015-16Santa Fe
Santa Teresa 18-5
Gadsden 87 Santa Teresa 711995-96T
Gadsden 80 Santa Teresa 551995-96H
Gadsden 70 Santa Teresa 601996-97T
Santa Teresa 62 Gadsden 591997-98T
Santa Teresa 67 Gadsden 561998-99H
Gadsden 72 Santa Teresa 6999-2000H
Gadsden 45 Santa Teresa 262001-02H
Gadsden 34 Santa Teresa 232002-03T
Gadsden 63 Santa Teresa 472005-06H
Gadsden 53 Santa Teresa 572006-07T
Gadsden 59 Santa Teresa 442007-08H
Gadsden 43 Santa Teresa 382008-09T
Santa Teresa 41 Gadsden 382009-10H
Gadsden 46 Santa Teresa 402009-10T
Gadsden 53 Santa Teresa 512010-11H
Santa Teresa 41 Gadsden 272011-12H
Santa Teresa 43 Gadsden 342012-13T
Santa Teresa 48 Gadsden 362013-14H
Gadsden 54 Santa Teresa 202014-15H
Gadsden 59 Santa Teresa 352015-16T
Gadsden 69 Santa Teresa 572017-18Los Lunas
Gadsden 74 Santa Teresa 622018-19T
Gadsden 74 Santa Teresa 372019-20H
Sierra Vista Buena (AZ)0-2
Buena 68 Gadsden 661988-89Alamogordo
Buena 87 Gadsden 631989-90Alamogordo
Silver City44-37
Silver City 41 Gadsden 321953-54DT-Silver City
Gadsden 52 Silver City 511954-55T
Silver City 43 Gadsden 421954-55DT-Alamogordo
Silver City 70 Gadsden 531955-56T
Silver City 59 Gadsden 431955-56H
Silver City 52 Gadsden 501957-58T
Silver City 65 Gadsden 511957-58Silver City
Silver City 69 Gadsden 621957-58H
Silver City 59 Gadsden 571957-58DT-Alamogordo
Silver City defeated Gadsden1958-59H
Gadsden 52 Silver City 481958-59T
Silver City defeated Gadsden1959-60T
Gadsden 60 Silver City 441959-60H
Gadsden 52 Silver City 481960-61Silver City
Gadsden 62 Silver City 471960-61H
Gadsden 68 Silver City 611960-61T
Silver City 44 Gadsden 411961-62Silver City
Gadsden 50 Silver City 451961-62T
Gadsden 65 Silver City 601961-62H
Silver City 49 Gadsden 401962-63Silver City
Gadsden 63 Silver City 621962-63H
Gadsden 61 Silver City 601962-63T
Gadsden 44 Silver City 301962-63DT-Silver City
Gadsden 65 Silver City 491963-64Silver City
Gadsden 70 Silver City 521963-64T
Gadsden 60 Silver City 431963-64H
Gadsden 80 Silver City 631964-65H
Gadsden 71 Silver City 441964-65T
Gadsden 67 Silver City 661964-65DT-H
Gadsden 58 Silver City 511965-66H
Gadsden 49 Silver City 451965-66T
Silver City 51 Gadsden 501965-66DT-H
Gadsden 56 Silver City 481966-67T
Silver City 49 Gadsden 471966-67H
Silver City 58 Gadsden 521966-67DT-Silver City
Gadsden 59 Silver City 391967-68H
Silver City 42 Gadsden 361967-68T
Gadsden 56 Silver City 421967-68DT-Deming
Silver City 57 Gadsden 481968-69H
Gadsden 54 Silver City 441968-69H
Gadsden 52 Silver City 481968-69DT-H
Gadsden 78 Silver City 611969-70H
Silver City 68 Gadsden 551969-70T
Silver City 57 Gadsden 541970-71T
Gadsden 68 Silver City 591970-71H
Silver City 62 Gadsden 511970-71DT-Bayard
Silver City 61 Gadsden 551971-72H
Silver City 74 Gadsden 571971-72T
Silver City 55 Gadsden 381972-73T
Gadsden 64 Silver City 561972-73H
Gadsden 57 Silver City 491973-74H
Silver City 58 Gadsden 551973-74T
Silver City 98 Gadsden 511974-75T
Silver City 76 Gadsden 671974-75H
Gadsden 67 Silver City 661976-77Deming
Gadsden 77 Silver City 701977-78T
Gadsden 71 Silver City 691978-79Deming
Gadsden 83 Silver City 731978-79H
Silver City 89 Gadsden 851978-79T
Gadsden 49 Silver City 461982-83H
Gadsden 42 Silver City 401983-84T
Gadsden 55 Silver City 481984-85Silver City
Gadsden 46 Silver City 311984-85H
Silver City 43 Gadsden 411985-86T
Gadsden 62 Silver City 501986-87H
Silver City 66 Gadsden 641987-88T
Gadsden 84 Silver City 671990-91Alamogordo
Silver City 67 Gadsden 651992-93T
Silver City 73 Gadsden 421993-94Deming
Silver City 57 Gadsden 561993-94H
Silver City 79 Gadsden 501994-95T
Gadsden 91 Silver City 541995-96H
Silver City 68 Gadsden 481996-97T
Gadsden 50 Silver City 471997-98Farmington
Silver City 53 Gadsden 501997-98Silver City
Silver City 59 Gadsden 542000-01T
Gadsden 59 Silver City 402000-01H
Gadsden 59 Silver City 332006-07H
Gadsden 70 Silver City 622007-08T
Gadsden 33 Silver City 232008-09H
Gadsden 52 Silver City 232009-10T
Snyder (TX)1-0
Gadsden 58 Snyder 541977-78El Paso
Socorro27-8
Socorro 42 Gadsden 371953-54
Socorro 47 Gadsden 451954-55Anthony
Gadsden 50 Socorro 271954-55H
Gadsden 43 Socorro 411954-55DT-Alamogordo
Socorro defeated Gadsden1955-56Anthony
Gadsden 53 Socorro 501956-57H
Socorro 47 Gadsden 361956-57DT-Silver City
Gadsden 68 Socorro 331957-58H
Gadsden 62 Socorro 341957-58T
Gadsden 47 Socorro 371958-59T
Gadsden 59 Socorro 401959-60H
Gadsden 72 Socorro 431960-61T
Gadsden 73 Socorro 431960-61H
Gadsden 73 Socorro 551960-61DT-Alamogordo
Socorro 60 Gadsden 481961-62T
Gadsden 59 Socorro 521961-62H
Gadsden 70 Socorro 531962-63H
Gadsden 74 Socorro 561962-63T
Gadsden 63 Socorro 301963-64T
Gadsden defeated Socorro1963-64H
Gadsden 69 Socorro 521970-71H
Gadsden defeated Socorro1970-71T
Gadsden 56 Socorro 461970-71DT-Bayard
Socorro 60 Gadsden 571971-72T
Gadsden 59 Socorro 581971-72H
Gadsden 82 Socorro 721972-73H
Gadsden defeated Socorro1972-73T
Gadsden 74 Socorro 461972-73DT-H
Socorro 63 Gadsden 611973-74T
Gadsden defeated Socorro1973-74H
Gadsden 79 Socorro 571974-75H
Gadsden 44 Socorro 301974-75T
Gadsden 74 Socorro 671978-79H
Gadsden 95 Socorro 411986-87Alamogordo
Socorro 57 Gadsden 502000-01Socorro
Taos1-1
Taos 65 Gadsden 451982-83Deming
Gadsden 82 Taos 701987-88Deming
Truth or Consquences Hot Springs25-6
Gadsden 54 Hot Springs 411953-54H
Gadsden 40 Hot Springs 211954-55H
Gadsden 78 Hot Springs 311954-55T
Gadsden 46 Hot Springs 391955-56H
Gadsden 60 Hot Springs 361957-58T
Gadsden 63 Hot Springs 571957-58H
Gadsden defeated Hot Springs1958-59T
Gadsden 50 Hot Springs 271958-59H
Gadsden 37 Hot Springs 341958-59DT-Las Cruces
Gadsden defeated Hot Springs1960-61H
Gadsden 90 Hot Springs 611964-65T
Gadsden defeated Hot Springs1965-66H
Gadsden 76 Hot Springs 561974-75H
Gadsden 74 Hot Springs 521974-75T
Hot Springs 73 Gadsden 591978-79H
Gadsden defeated Hot Springs1978-79H
Gadsden 61 Hot Springs 431981-82H
Gadsden 58 Hot Springs 531982-83T
Gadsden 48 Hot Springs 421983-84Silver City
Hot Springs 57 Gadsden 511985-86Silver City
Gadsden 68 Hot Springs 611988-89Deming
Hot Springs 64 Gadsden 591996-97T
Gadsden 61 Hot Springs 501996-97H
Gadsden 67 Hot Springs 581997-98T
Gadsden 67 Hot Springs 581997-98H
Gadsden 51 Hot Springs 461998-99H
Gadsden 65 Hot Springs 641998-99H
Hot Springs defeated Gadsden99-2000T
Hot Springs defeated Gadsden99-2000H
Gadsden 66 Hot Springs 592000-01Socorro
Hot Springs defeated Gadsden2000-01T
Tularosa20-5
Tularosa 51 Gadsden 411953-54H
Gadsden 61 Tularosa 501954-55H
Gadsden 58 Tularosa 541954-55T
Gadsden 26 Tularosa 221955-56Anthony
Gadsden 60 Tularosa 401956-57T
Gadsden 61 Tularosa 351956-57H
Gadsden 70 Tularosa 571969-70H
Gadsden 71 Tularosa 441970-71H
Gadsden defeated Tularosa1970-71T
Gadsden 74 Tularosa 671971-72T
Gadsden 90 Tularosa 611971-72H
Gadsden 76 Tularosa 511972-73H
Gadsden 82 Tularosa 651972-73T
Tularosa 90 Gadsden 631973-74H
Gadsden 88 Tularosa 651973-74T
Tularosa 89 Gadsden 801973-74DT-Tularosa
Tularosa 83 Gadsden 781974-75H
Gadsden 70 Tularosa 691974-75T
Gadsden 67 Tularosa 501975-76T
Gadsden 48 Tularosa 421976-77T
Gadsden 75 Tularosa 581977-78T
Gadsden 97 Tularosa 921979-80T
Tularosa 81 Gadsden 791980-81
Gadsden 85 Tularosa 651981-82H
Tularosa 61 Gadsden 431982-83T
Zuni1-0
Gadsden 61 Zuni 571982-83Deming
unknown
unknown win1954-55
unknown win1954-55
unknown win1954-55
unknown loss1964-65
unknown loss1966-67
unknown win1967-68
unknown loss1972-73
unknown loss1975-76
unknown loss1977-78
unknown win1997-80
unknown win1979-80
unknown loss1982-83
unknown win1996-97
unknown win1996-97
unknown win99-2000El Paso
unknown win2002-03Midland
unknown score
Los Lunas1953-54Anthony
Cloudcroft1956-57T
unknown1956-57
unknown1956-57
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close