Anthony Gadsden by opponents

Anthony Gadsden record vs rec/yr location
Alamogordo 40-92
Alamogordo 57 Gadsden 35 1953-54 T
Alamogordo 47 Gadsden 33 1954-55 H
Alamogordo 54 Gadsden 26 1955-56 Alamogordo
Alamogordo 72 Gadsden 50 1955-56 T
Alamogordo 60 Gadsden 41 1956-57 Alamogordo
Alamogordo 55 Gadsden 36 1956-57 H
Gadsden 60 Alamogordo 53 1957-58 H
Alamogordo 69 Gadsden 53 1957-58 T
Gadsden 62 Alamogordo 52 1957-58 DT-Alamogordo
Gadsden 48 Alamogordo 36 1958-59 T
Gadsden 59 Alamogordo 54 1958-59 H
Alamogordo 60 Gadsden 48 1959-60 H
Alamogordo 52 Gadsden 46 1959-60 T
Gadsden 68 Alamogordo 52 1960-61 T
Gadsden 61 Alamogordo 57 1960-61 H
Alamogordo 73 Gadsden 50 1961-62 T
Gadsden 64 Alamogordo 61 1961-62 H
Alamogordo 61 Gadsden 55 1961-62 DT-Las Cruces
Gadsden 62 Alamogordo 44 1962-63 T
Gadsden 46 Alamogordo 43 1962-63 H
Alamogordo 72 Gadsden 57 1963-64 Alamogordo
Gadsden 99 Alamogordo 68 1963-64 H
Gadsden 79 Alamogordo 66 1963-64 T
Gadsden 53 Alamogordo 51 1964-65 T
Gadsden 81 Alamogordo 59 1964-65 H
Gadsden 59 Alamogordo 50 1965-66 T
Gadsden 36 Alamogordo 28 1965-66 H
Alamogordo 57 Gadsden 51 1966-67 H
Gadsden 60 Alamogordo 58 1966-67 T
Alamogordo 66 Gadsden 63 1972-73 T
Alamogordo 67 Gadsden 58 1972-73 H
Alamogordo 58 Gadsden 54 1973-74 T
Alamogordo 61 Gadsden 40 1973-74 H
Gadsden 66 Alamogordo 58 1974-75 H
Alamogordo 60 Gadsden 46 1974-75 T
Alamogordo 76 Gadsden 70 1975-76 T
Alamogordo 67 Gadsden 51 1975-76 H
Alamogordo 74 Gadsden 38 1975-76 DT-T
Alamogordo 69 Gadsden 54 1976-77 H
Alamogordo 54 Gadsden 52 1976-77 T
Alamogordo 60 Gadsden 51 1977-78 T
Alamogordo 57 Gadsden 55 1977-78 H
Gadsden 59 Alamogordo 53 1978-79 H
Alamogordo 70 Gadsden 63 1978-79 T
Alamogordo 79 Gadsden 67 1979-80 T
Alamogordo 63 Gadsden 62 1979-80 H
Alamogordo 57 Gadsden 50 1980-81 H
Alamogordo 84 Gadsden 63 1980-81 T
Alamogordo 71 Gadsden 58 1981-82 T
Alamogordo 72 Gadsden 53 1981-82 H
Alamogordo 80 Gadsden 52 1981-82 DT-T
Alamogordo 64 Gadsden 57 1982-83 T
Gadsden 23 Alamogordo 21 1982-83 H
Alamogordo 82 Gadsden 71 1983-84 T
Alamogordo 70 Gadsden 57 1984-85 T
Alamogordo 78 Gadsden 57 1985-86 H
Alamogordo 76 Gadsden 70 1986-87 Alamogordo
Alamogordo 88 Gadsden 79 1986-87 T
Alamogordo 97 Gadsden 79 1987-88 Alamogordo
Alamogordo 94 Gadsden 63 1987-88 H
Alamogordo 93 Gadsden 62 1988-89 T
Alamogordo 74 Gadsden 70 1989-90 H
Alamogordo 72 Gadsden 59 1990-91 T
Alamogordo 57 Gadsden 43 1991-92 H
Alamogordo 67 Gadsden 49 1991-92 Alamogordo
Alamogordo 45 Gadsden 40 1992-93 T
Alamogordo 73 Gadsden 48 1993-94 H
Alamogordo 65 Gadsden 24 1994-95 H
Alamogordo 66 Gadsden 37 1994-95 T
Alamogordo 74 Gadsden 47 1995-96 T
Alamogordo 69 Gadsden 42 1995-96 H
Alamogordo 57 Gadsden 31 1996-97 H
Alamogordo 58 Gadsden 40 1996-97 T
Alamogordo 55 Gadsden 40 1997-98 T
Alamogordo 50 Gadsden 37 1997-98 H
Alamogordo 56 Gadsden 39 1998-99 H
Alamogordo 73 Gadsden 51 1998-99 T
Alamogordo 66 Gadsden 38 99-2000 T
Gadsden 44 Alamogordo 43 99-2000 H
Alamogordo 55 Gadsden 35 2000-01 H
Alamogordo 55 Gadsden 27 2000-01 T
Alamogordo 49 Gadsden 29 2001-02 T
Alamogordo 24 Gadsden 15 2001-02 H
Alamogordo 56 Gadsden 53 2002-03 H
Alamogordo 70 Gadsden 60 2002-03 T
Alamogordo 58 Gadsden 37 2003-04 T
Gadsden 33 Alamogordo 31 2003-04 H
Gadsden 67 Alamogordo 56 2004-05 T
Alamogordo 62 Gadsden 61 2004-05 H
Gadsden 42 Alamogordo 40 2004-05 DT-T
Alamogordo 60 Gadsden 47 2005-06 T
Alamogordo 53 Gadsden 52 2005-06 H
Gadsden 57 Alamogordo 40 2006-07 H
Alamogordo 66 Gadsden 58 2006-07 T
Alamogordo 71 Gadsden 51 2006-07 DT-T
Gadsden 53 Alamogordo 49 2007-08 T
Gadsden 51 Alamogordo 40 2007-08 H
Gadsden 16 Alamogordo 10 2007-08 DT-H
Alamogordo 52 Gadsden 47 2008-09 H
Alamogordo 70 Gadsden 45 2008-09 T
Alamogordo 49 Gadsden 42 2009-10 T
Alamogordo 59 Gadsden 53 2009-10 H
Alamogordo 58 Gadsden 50 2010-11 H
Alamogordo 52 Gadsden 47 2010-11 T
Alamogordo 48 Gadsden 37 2010-11 DT-T
Gadsden 57 Alamogordo 43 2011-12 T
Alamogordo 37 Gadsden 35 2011-12 H
Alamogordo 45 Gadsden 43 2011-12 DT-T
Alamogordo 42 Gadsden 41 2012-13 H
Alamogordo 42 Gadsden 40 2012-13 T
Gadsden 65 Alamogordo 63 2012-13 DT-T
Alamogordo 58 Gadsden 37 2013-14 T
Gadsden 49 Alamogordo 45 2013-14 H
Gadsden 59 Alamogordo 42 2014-15 T
Gadsden 53 Alamogordo 41 2014-15 H
Gadsden 61 Alamogordo 42 2015-16 H
Gadsden 57 Alamogordo 42 2015-16 T
Alamogordo 72 Gadsden 41 2016-17 T
Alamogordo 61 Gadsden 44 2016-17 Los Lunas
Gadsden 46 Alamogordo 42 2017-18 H
Gadsden 66 Alamogordo 47 2018-19 H
Gadsden 49 Alamogordo 43 2018-19 T
Alamogordo 63 Gadsden 49 2019-20 T
Gadsden 52 Alamogordo 42 2019-20 H
Gadsden 56 Alamogordo 43 2019-20 DT-H
Alamogordo 85 Gadsden 36 2020-21 H
Alamogordo 85 Gadsden 48 2020-21 T
Alamogordo 72 Gadsden 23 2021-22 T
Gadsden 66 Alamogordo 58 2021-22 H
Alamogordo 77 Gadsden 33 2022-23 T
Alamogordo 73 Gadsden 31 2022-23 H
Alamogordo 78 Gadsden 19 2022-23 DT-T
Alamogordo JV 1-0
Gadsden 90 JV 66 1987-88 Alamogordo
Albuquerque 0-4
Albuquerque 53 Gadsden 47 1958-59 T
Albuquerque 75 Gadsden 66 1973-74 Belen
Albuquerque 73 Gadsden 50 2017-18 Los Lunas
Albuquerque 60 Gadsden 41 2022-23 H
Albuquerque Academy 2-0
Gadsden 32 Academy 31 2003-04 Moriarty
Gadsden 41 Academy 36 2004-05 Moriarty
Albuquerque Atrisco Heritage 0-1
Atrisco Heritage 77 Gadsden 28 2017-18 T
Albuquerque Cibola 7-6
Gadsden 80 Cibola 70 1983-84 T
Gadsden 47 Cibola 46 1983-84 H
Cibola 65 Gadsden 56 1984-85 H
Cibola 78 Gadsden 56 1984-85 T
Cibola 70 Gadsden 68 1985-86 T
Gadsden 65 Cibola 60 1985-86 H
Gadsden 44 Cibola 42 1986-87 H
Cibola 68 Gadsden 62 1986-87 T
Gadsden 61 Cibola 55 1987-88 T
Cibola 61 Gadsden 58 1987-88 H
Gadsden 58 Cibola 57 1987-88 DT-H
Gadsden 43 Cibola 39 2014-15 H
Cibola 41 Gadsden 38 2015-16 T
Albuquerque Del Norte 2-3
Gadsden 71 Del Norte 65 1992-93 T
Del Norte 68 Gadsden 63 1992-93 H
Gadsden 48 Del Norte 43 1992-93 DT-H
Del Norte 77 Gadsden 44 1993-94 H
Del Norte 77 Gadsden 49 1993-94 T
Albuquerque Eldorado 3-8
Eldorado 57 Gadsden 46 1983-84 T
Eldorado 63 Gadsden 48 1983-84 H
Gadsden 50 Eldorado 48 1984-85 T
Eldorado 69 Gadsden 67 1984-85 H
Eldorado 51 Gadsden 44 1985-86 H
Eldorado 82 Gadsden 70 1985-86 T
Eldorado 61 Gadsden 60 1985-86 DT-T
Gadsden 83 Eldorado 57 1986-87 H
Eldorado 65 Gadsden 59 1986-87 T
Eldorado 63 Gadsden 55 1987-88 T
Gadsden 80 Eldorado 53 1987-88 H
Albuquerque Highland 4-22
Highland 63 Gadsden 44 1955-56 T
Highland 66 Gadsden 41 1958-59 T
Highland 66 Gadsden 41 1959-60 H
Highland 90 Gadsden 71 1975-76 H
Highland 92 Gadsden 43 1975-76 T
Highland 77 Gadsden 49 1976-77 T
Highland 59 Gadsden 43 1976-77 H
Highland 79 Gadsden 65 1977-78 T
Highland 62 Gadsden 53 1977-78 H
Gadsden 63 Highland 52 1978-79 H
Highland 64 Gadsden 63 1978-79 T
Highland 68 Gadsden 54 1979-80 T
Gadsden 52 Highland 46 1979-80 H
Highland 63 Gadsden 50 1979-80 DT-T
Highland 58 Gadsden 56 1980-81 H
Highland 64 Gadsden 51 1980-81 T
Highland 81 Gadsden 64 1981-82 T
Gadsden 27 Highland 26 1981-82 H
Highland 70 Gadsden 53 1982-83 H
Highland 61 Gadsden 53 1982-83 T
Highland 76 Gadsden 54 1983-84 H
Highland 60 Gadsden 58 2007-08 Hobbs
Highland 48 Gadsden 47 2012-13 H
Highland 61 Gadsden 59 2013-14 T
Gadsden 61 Highland 50 2018-19 H
Highland 77 Gadsden 60 2019-20 T
Highland 82 Gadsden 40 2021-22 T
Albuquerque La Cueva 2-8
La Cueva 77 Gadsden 57 1988-89 H
La Cueva 86 Gadsden 68 1988-89 T
La Cueva 74 Gadsden 59 1989-90 T
La Cueva 82 Gadsden 68 1989-90 H
La Cueva 75 Gadsden 52 1990-91 H
La Cueva 92 Gadsden 76 1990-91 T
La Cueva 82 Gadsden 71 1991-92 T
Gadsden 76 La Cueva 68 1991-92 T
Gadsden 92 La Cueva 77 1991-92 DT-H
La Cueva 72 Gadsden 64 2007-08 S-T
Albuquerque Manzano 7-10
Gadsden 57 Manzano 45 1983-84 T
Gadsden 55 Manzano 49 1983-84 H
Manzano 63 Gadsden 56 1983-84 DT-T
Gadsden 58 Manzano 56 1984-85 H
Manzano 55 Gadsden 54 1984-85 T
Manzano 66 Gadsden 62 1984-85 DT-T
Manzano 55 Gadsden 37 1985-86 T
Manzano 79 Gadsden 63 1985-86 H
Gadsden 66 Manzano 46 1986-87 H
Manzano 76 Gadsden 75 1986-87 T
Manzano 61 Gadsden 59 1986-87 DT-H
Gadsden 74 Manzano 72 1987-88 T
Gadsden 77 Manzano 71 1987-88 H
Manzano 74 Gadsden 73 1987-88 DT-H
Manzano 59 Gadsden 40 2005-06 S-T
Gadsden 48 Manzano 42 2016-17 H
Manzano 73 Gadsden 68 2021-22 T
Albuquerque Rio Grande 9-9
Gadsden 67 Rio Grande 42 1971-72 H
Gadsden 74 Rio Grande 60 1988-89 H
Rio Grande 94 Gadsden 66 1988-89 T
Rio Grande 71 Gadsden 61 1988-89 DT-T
Rio Grande 76 Gadsden 74 1989-90 T
Gadsden 72 Rio Grande 59 1989-90 H
Gadsden 76 Rio Grande 48 1990-91 H
Gadsden 77 Rio Grande 65 1990-91 T
Gadsden 52 Rio Grande 42 1990-91 DT-T
Gadsden 53 Rio Grande 52 1991-92 T
Gadsden 64 Rio Grande 47 1991-92 H
Rio Grande 53 Gadsden 43 2004-05 S-Albuquerque
Rio Grande 52 Gadsden 49 2012-13 H
Gadsden 55 Rio Grande 53 2013-14 T
Rio Grande 57 Gadsden 47 2015-16 S-T
Rio Grande 55 Gadsden 51 2016-17 H
Rio Grande 56 Gadsden 40 2017-18 T
Rio Grande 69 Gadsden 47 2022-23 H
Albuquerque Sandia 2-17
Gadsden 76 Sandia 68 1971-72 Las Cruces
Gadsden 63 Sandia 61 1972-73 Las Cruces
Sandia 98 Gadsden 81 1975-76 H
Sandia 86 Gadsden 60 1975-76 T
Sandia 73 Gadsden 59 1976-77 T
Sandia 59 Gadsden 44 1976-77 H
Sandia 82 Gadsden 58 1976-77 DT-T
Sandia 95 Gadsden 73 1977-78 T
Sandia 81 Gadsden 77 1977-78 H
Sandia 88 Gadsden 65 1978-79 H
Sandia 75 Gadsden 63 1978-79 T
Sandia 85 Gadsden 72 1979-80 T
Sandia 75 Gadsden 38 1979-80 H
Sandia 94 Gadsden 51 1980-81 H
Sandia 92 Gadsden 37 1980-81 T
Sandia 84 Gadsden 47 1981-82 T
Sandia 72 Gadsden 61 1981-82 H
Sandia 52 Gadsden 48 1982-83 T
Sandia 76 Gadsden 52 1982-83 H
Albuquerque Valley 4-8
Gadsden 56 Valley 51 1988-89 H
Valley 75 Gadsden 57 1988-89 T
Valley 84 Gadsden 68 1989-90 T
Valley 77 Gadsden 70 1989-90 H
Valley 81 Gadsden 65 1990-91 H
Valley 104 Gadsden 75 1990-91 T
Valley 94 Gadsden 57 1991-92 T
Gadsden 78 Valley 50 1991-92 H
Valley 59 Gadsden 58 2014-15 H
Gadsden 41 Valley 36 2015-16 T
Gadsden 55 Valley 49 2018-19 H
Valley 80 Gadsden 71 2019-20 T
Albuquerque West Mesa 0-5
West Mesa 76 Gadsden 64 1992-93 T
West Mesa 79 Gadsden 73 1992-93 H
West Mesa 70 Gadsden 60 1992-93 DT-T
West Mesa 109 Gadsden 41 1993-94 T
West Mesa 80 Gadsden 49 1993-94 H
Amarillo (TX) 1-0
Gadsden 50 Amarillo 38 2005-06 El Paso
Amarillo Tascosa (TX) 0-1
Tascosa 70 Gadsden 55 1976-77 El Paso
Anthony (TX) 1-0
Gadsden 80 Anthony 16 2012-13 Canutillo
Arlington (TX) 1-0
Gadsden 44 Arlington 29 2003-04 Moriarty
Artesia 4-3
Artesia 57 Gadsden 34 1955-56 Alamogordo
Gadsden 72 Artesia 61 1963-64 Alamogordo
Gadsden 61 Artesia 50 1964-65 Carlsbad
Gadsden 66 Artesia 60 1974-75 Deming
Artesia 68 Gadsden 56 1979-80 Deming
Artesia 73 Gadsden 62 1980-81 Deming
Artesia 69 Gadsden 67 1981-82 Deming
Bayard Cobre 45-25
Gadsden 44 Hurley 34 1954-55 H
Gadsden 58 Hurley 51 1954-55 DT-Alamogordo
Cobre 56 Gadsden 51 1955-56 T
Gadsden 61 Cobre 55 1956-57 Silver City
Gadsden defeated Cobre 1956-57 H
Gadsden 44 Cobre 43 1957-58 Silver City
Gadsden 52 Cobre 43 1957-58 T
Gadsden 44 Cobre 35 1957-58 H
Gadsden 47 Cobre 39 1957-58 DT-Alamogordo
Cobre 56 Gadsden 39 1958-59 Silver City
Gadsden 65 Cobre 29 1958-59 H
Gadsden defeated Cobre 1958-59 T
Gadsden 37 Cobre 36 1958-59 DT-Las Cruces
Gadsden 52 Cobre 42 1959-60 Silver City
Cobre 58 Gadsden 53 1959-60 T
Gadsden defeated Cobre 1959-60 H
Cobre 60 Gadsden 47 1959-60 DT-Silver City
Gadsden 61 Cobre 42 1960-61 H
Gadsden 54 Cobre 53 1960-61 T
Gadsden 68 Cobre 66 1960-61 DT-Alamogordo
Cobre 55 Gadsden 45 1961-62 T
Cobre 61 Gadsden 56 1961-62 H
Gadsden 60 Cobre 59 1962-63 H
Gadsden 59 Cobre 54 1962-63 T
Cobre 48 Gadsden 45 1962-63 DT-Silver City
Gadsden 57 Cobre 27 1963-64 H
Cobre 38 Gadsden 37 1963-64 T
Cobre 61 Gadsden 51 1963-64 DT-Bayard
Cobre 46 Gadsden 44 1964-65
Gadsden 71 Cobre 44 1964-65
Gadsden 60 Cobre 56 1965-66 H
Cobre defeated Gadsden 1965-66 T
Cobre 45 Gadsden 27 1966-67 T
Gadsden 50 Cobre 48 1966-67 H
Gadsden 71 Cobre 48 1966-67 DT-Silver City
Gadsden 48 Cobre 38 1967-68 H
Gadsden 43 Cobre 34 1967-68 T
Cobre 50 Gadsden 42 1967-68 DT-Deming
Cobre 45 Gadsden 40 1968-69 T
Gadsden 59 Cobre 54 1968-69 H
Cobre 52 Gadsden 38 1968-69 DT-H
Gadsden 63 Cobre 55 1969-70 H
Cobre 60 Gadsden 58 1969-70 T
Cobre 62 Gadsden 50 1970-71 T
Cobre 55 Gadsden 53 1970-71 H
Gadsden 76 Cobre 47 1970-71 DT-Bayard
Gadsden 63 Cobre 47 1971-72 H
Cobre 57 Gadsden 55 1971-72 T
Cobre 59 Gadsden 53 1971-72 DT-Deming
Gadsden 43 Cobre 42 1972-73 T
Gadsden 65 Cobre 63 1972-73 H
Gadsden 61 Cobre 57 1972-73 DT-H
Cobre 66 Gadsden 46 1973-74 T
Gadsden 73 Cobre 67 1973-74 H
Gadsden defeated Cobre 1974-75 T
Gadsden 63 Cobre 37 1974-75 H
Gadsden 45 Cobre 41 1974-75 DT-Socorro
Gadsden 64 Cobre 59 1976-77 Deming
Cobre 61 Gadsden 53 1978-79 T
Gadsden 53 Cobre 49 1979-80 H
Gadsden 67 Cobre 64 1980-81 T
Cobre defeated Gadsden 1982-83 H
Cobre 52 Gadsden 51 1983-84 H
Gadsden 82 Cobre 65 1984-85 H
Cobre 69 Gadsden 58 1985-86 T
Gadsden 51 Cobre 48 1985-86 Silver City
Gadsden 73 Cobre 50 1986-87 Deming
Gadsden 77 Cobre 60 1988-89 Deming
Gadsden 72 Cobre 54 1990-91 Deming
Gadsden 57 Cobre 41 1993-94 Deming
Belen 5-0
Gadsden 53 Belen 48 1953-54 T
Gadsden 49 Belen 29 1956-57 H
Gadsden 61 Belen 49 1973-74 Belen
Gadsden 89 Belen 67 1977-78 Deming
Gadsden 71 Belen 58 1981-82 H
Bernalillo 1-0
Gadsden 61 Bernalillo 47 2009-10 Santa Fe
Blanding San Juan (UT) 0-1
San Juan 52 Gadsden 47 1997-98 Farmington
Bloomfield 1-1
Gadsden 64 Bloomfield 32 1984-85 Silver City
Bloomfield 73 Gadsden 36 2021-22 Roswell
Canutillo (TX) 21-8
Gadsden 54 Canutillo 44 1968-69 H
Gadsden 48 Canutillo 46 1968-69 T
Gadsden 69 Canutillo 53 1969-70 H
Gadsden 79 Canutillo 66 1977-78 H
Gadsden 57 Canutillo 50 1978-79 H
Gadsden 60 Canutillo 59 1980-81 Deming
Gadsden 45 Canutillo 42 1981-82 T
Gadsden 67 Canutillo 65 1982-83 H
Canutillo 69 Gadsden 49 1982-83 T
Gadsden 62 Canutillo 41 1983-84 H
Gadsden 62 Canutillo 39 1983-84 T
Gadsden 96 Canutillo 47 1984-85 T
Gadsden 61 Canutillo 53 1984-85 H
Gadsden 63 Canutillo 42 1985-86 H
Canutillo 57 Gadsden 50 1985-86 T
Gadsden 57 Canutillo 47 1986-87 H
Gadsden 74 Canutillo 39 1991-92 El Paso
Canutillo 56 Gadsden 48 1996-97 H
Canutillo 54 Gadsden 49 1998-99 El Paso
Canutillo 69 Gadsden 65 1998-99 T
Canutillo defeated Gadsden 99-2000 H
Gadsden 49 Canutillo 48 2001-02 T
Gadsden 54 Canutillo 44 2003-04 El Paso
Gadsden 38 Canutillo 36 2003-04 H
Gadsden 52 Canutillo 37 2007-08 H
Gadsden 52 Canutillo 48 2010-11 Anthony
Canutillo 36 Gadsden 17 2012-13 T
Gadsden 40 Canutillo 37 2013-14 El Paso
Canutillo 38 Gadsden 35 2013-14 H
Capitan 0-1
Capitan 47 Gadsden 46 1955-56 H
Carlsbad 22-23
Gadsden 70 Carlsbad 67 1960-61 T
Gadsden 68 Carlsbad 57 1960-61 H
Carlsbad 58 Gadsden 51 1962-63 H
Carlsbad 55 Gadsden 52 1963-64 T
Gadsden 65 Carlsbad 55 1964-65 H
Carlsbad 61 Gadsden 60 1964-65 Carlsbad
Gadsden 58 Carlsbad 52 1965-66 T
Gadsden 61 Carlsbad 57 1966-67 T
Gadsden 61 Carlsbad 48 1967-68 H
Carlsbad 68 Gadsden 60 1972-73 Las Cruces
Carlsbad 70 Gadsden 61 1973-74 Las Cruces
Gadsden 75 Carlsbad 32 1991-92 Alamogordo
Gadsden 47 Carlsbad 39 2002-03 El Paso
Carlsbad 44 Gadsden 31 2003-04 T
Carlsbad 49 Gadsden 47 2003-04 H
Carlsbad 54 Gadsden 48 2004-05 T
Gadsden 69 Carlsbad 38 2004-05 H
Gadsden 45 Carlsbad 36 2005-06 T
Gadsden 52 Carlsbad 41 2005-06 H
Gadsden 60 Carlsbad 42 2006-07 T
Gadsden 56 Carlsbad 52 2007-08 H
Carlsbad 56 Gadsden 55 2007-08 T
Carlsbad 36 Gadsden 33 2008-09 T
Gadsden 59 Carlsbad 50 2008-09 H
Carlsbad 67 Gadsden 56 2009-10 T
Gadsden 55 Carlsbad 43 2009-10 H
Gadsden 60 Carlsbad 52 2010-11 H
Gadsden 51 Carlsbad 40 2010-11 T
Carlsbad 44 Gadsden 36 2011-12 H
Carlsbad 31 Gadsden 27 2011-12 T
Gadsden 53 Carlsbad 51 2012-13 T
Carlsbad 47 Gadsden 44 2012-13 H
Gadsden 44 Carlsbad 27 2013-14 H
Carlsbad 38 Gadsden 36 2013-14 T
Carlsbad 47 Gadsden 46 2014-15 T
Carlsbad 59 Gadsden 42 2015-16 H
Carlsbad 62 Gadsden 21 2016-17 T
Carlsbad 73 Gadsden 49 2016-17 H
Gadsden 48 Carlsbad 47 2017-18 H
Carlsbad 50 Gadsden 47 2017-18 T
Gadsden 47 Carlsbad 46 2017-18 DT-T
Carlsbad 66 Gadsden 49 2018-19 T
Gadsden 64 Carlsbad 50 2019-20 H
Carlsbad 68 Gadsden 36 2021-22 H
Carlsbad 62 Gadsden 29 2022-23 T
Chaparral 12-1
Gadsden 56 Chaparral 39 2008-09 H
Gadsden 65 Chaparral 47 2009-10 T
Gadsden 51 Chaparral 38 2010-11 T
Chaparral 32 Gadsden 28 2011-12 T
Gadsden 40 Chaparral 36 2012-13 H
Gadsden 65 Chaparral 34 2013-14 T
Gadsden 57 Chaparral 31 2014-15 H
Gadsden 56 Chaparral 39 2015-16 T
Gadsden 54 Chaparral 37 2016-17 H
Gadsden 72 Chaparral 46 2017-18 T
Gadsden 66 Chaparral 32 2018-19 H
Gadsden 78 Chaparral 48 2018-19 T
Gadsden 60 Chaparral 58 2022-23 H
Ciudad Juarez Tech (MX) 0-1
Tech 79 Gadsden 60 1976-77 El Paso
Cliff 3-2
Cliff 57 Gadsden 42 1956-57 Silver City
Gadsden 34 Cliff 28 1958-59 Silver City
Cliff 57 Gadsden 56 1960-61 Silver City
Gadsden 63 Cliff 44 1961-62 Silver City
Gadsden 59 Cliff 33 1963-64 Silver City
Clint (TX) 14-4
Gadsden 78 Clint 63 1984-85 Deming
Gadsden 89 Clint 84 1993-94
Gadsden 64 Clint 61 1994-95 H
Gadsden 64 Clint 61 1994-95 T
Gadsden 70 Clint 62 1995-96 T
Gadsden 80 Clint 59 1995-96 H
Clint 39 Gadsden 31 1996-97 T
Clint 58 Gadsden 52 1997-98 T
Clint 67 Gadsden 63 1997-98 Silver City
Gadsden 55 Clint 53 1998-99 T
Gadsden 48 Clint 33 99-2000 H
Gadsden 51 Clint 37 99-2000 El Paso
Gadsden defeated Clint 2000-01 El Paso
Clint 58 Gadsden 42 2001-02 T
Gadsden 51 Clint 32 2006-07 T
Gadsden 40 Clint 27 2011-12 Anthony
Gadsden 38 Clint 36 2011-12 H
Gadsden 67 Clint 44 2021-22 H
Cloudcroft 1-0
Gadsden 54 Cloudcroft 40 1957-58 T
Clovis 1-3
Gadsden 64 Clovis 52 1958-59 T
Clovis 37 Gadsden 35 2004-05 Clovis
Clovis 60 Gadsden 49 2009-10 S-T
Clovis 40 Gadsden 21 2011-12 Santa Fe
Deming 67-65
Gadsden 67 Deming 32 1953-54 H
Gadsden 34 Deming 23 1953-54 T
Gadsden 39 Deming 27 1954-55 T
Gadsden 50 Deming 41 1954-55 H
Deming 70 Gadsden 35 1955-56 H
Deming 67 Gadsden 52 1955-56 T
Deming 29 Gadsden 13 1955-56 DT-Las Cruces
Deming 49 Gadsden 46 1956-57 Silver City
Deming 52 Gadsden 50 1956-57 T
Gadsden 68 Deming 57 1956-57 H
Gadsden 71 Deming 26 1957-58 H
Gadsden 79 Deming 45 1957-58 T
Gadsden 59 Deming 38 1958-59 H
Gadsden 91 Deming 45 1958-59 T
Gadsden 54 Deming 47 1959-60 T
Gadsden 43 Deming 33 1959-60 H
Gadsden 70 Deming 42 1960-61 H
Gadsden defeated Deming 1960-61 T
Deming 46 Gadsden 45 1961-62 T
Gadsden 49 Deming 42 1961-62 Silver City
Gadsden 72 Deming 57 1961-62 H
Gadsden 50 Deming 48 1961-62 DT-Las Cruces
Gadsden 57 Deming 38 1962-63 H
Gadsden 65 Deming 50 1963-64 Silver City
Gadsden 62 Deming 60 1963-64 T
Gadsden 78 Deming 64 1963-64 H
Deming 79 Gadsden 70 1963-64 DT-Bayard
Gadsden 53 Deming 50 1964-65 T
Gadsden 71 Deming 56 1964-65 H
Gadsden 58 Deming 41 1964-65 DT-H
Gadsden 70 Deming 59 1965-66 T
Gadsden 70 Deming 59 1965-66 H
Gadsden 53 Deming 47 1965-66 DT-H
Deming 50 Gadsden 42 1966-67 H
Deming 54 Gadsden 48 1966-67 T
Deming 65 Gadsden 59 1967-68 T
Deming 65 Gadsden 46 1967-68 H
Deming 71 Gadsden 59 1968-69 H
Deming 57 Gadsden 49 1968-69 T
Deming 67 Gadsden 64 1969-70 T
Deming 73 Gadsden 54 1969-70 H
Deming 69 Gadsden 65 1969-70 DT-Silver City
Deming 95 Gadsden 73 1970-71 T
Deming 88 Gadsden 55 1970-71 H
Gadsden 90 Deming 83 1971-72 H
Deming 81 Gadsden 76 1971-72 T
Deming 78 Gadsden 69 1972-73 T
Deming 62 Gadsden 52 1972-73 H
Deming 77 Gadsden 68 1972-73 DT-H
Deming 78 Gadsden 74 1973-74 H
Deming 96 Gadsden 89 1973-74 T
Gadsden 65 Deming 56 1974-75 T
Deming 72 Gadsden 57 1974-75 H
Deming 91 Gadsden 53 1974-75 DT-Socorro
Deming 93 Gadsden 74 1975-76 H
Deming 107 Gadsden 87 1975-76 Deming
Deming 97 Gadsden 76 1975-76 T
Gadsden 69 Deming 63 1976-77 H
Deming 67 Gadsden 60 1976-77 Deming
Gadsden 75 Deming 64 1976-77 T
Deming 90 Gadsden 79 1977-78 T
Deming 97 Gadsden 86 1977-78 H
Deming 71 Gadsden 66 1978-79 H
Deming 118 Gadsden 111 1978-79 T
Deming 93 Gadsden 89 1979-80 T
Gadsden 92 Deming 82 1979-80 Deming
Deming 78 Gadsden 70 1979-80 H
Deming 94 Gadsden 69 1980-81 H
Deming 69 Gadsden 63 1983-84 Deming
Deming 71 Gadsden 50 1984-85 Deming
Gadsden 58 Deming 57 1986-87 Deming
Deming 72 Gadsden 58 1986-87 H
Gadsden 73 Deming 69 1987-88 Deming
Gadsden 64 Deming 59 1987-88 T
Deming 64 Gadsden 47 1988-89 Deming
Deming 63 Gadsden 61 1988-89 H
Gadsden 66 Deming 63 1989-90 T
Deming 66 Gadsden 60 1989-90 Deming
Gadsden 77 Deming 57 1990-91 H
Gadsden 60 Deming 57 1990-91 Deming
Gadsden 71 Deming 61 1991-92 T
Gadsden 67 Deming 51 1992-93 H
Gadsden 68 Deming 58 1992-93 T
Gadsden 56 Deming 42 1993-94 T
Deming 72 Gadsden 57 1994-95 H
Deming 93 Gadsden 53 1994-95 T
Deming 58 Gadsden 54 1995-96 T
Gadsden 65 Deming 62 1995-96 H
Gadsden 62 Deming 50 1996-97 H
Deming 66 Gadsden 58 1996-97 T
Deming 69 Gadsden 50 1997-98 T
Gadsden 81 Deming 71 1997-98 H
Deming 81 Gadsden 65 1998-99 H
Deming 72 Gadsden 60 1998-99 T
Deming 95 Gadsden 78 1998-99 DT-T
Deming 94 Gadsden 74 99-2000 T
Deming 74 Gadsden 71 99-2000 H
Deming 60 Gadsden 58 99-2000 DT-T
Deming 61 Gadsden 56 2000-01 Socorro
Gadsden 56 Deming 53 2003-04 T
Gadsden 42 Deming 23 2005-06 H
Gadsden 46 Deming 35 2005-06 T
Gadsden 48 Deming 43 2006-07 T
Gadsden 74 Deming 59 2006-07 H
Gadsden 73 Deming 60 2007-08 T
Gadsden 59 Deming 30 2007-08 H
Gadsden 65 Deming 63 2008-09 H
Deming 47 Gadsden 34 2008-09 T
Gadsden 72 Deming 43 2009-10 H
Gadsden 74 Deming 40 2009-10 T
Gadsden 70 Deming 41 2010-11 Santa Fe
Gadsden 62 Deming 47 2010-11 H
Deming 45 Gadsden 43 2011-12 T
Deming 51 Gadsden 40 2012-13 T
Gadsden 61 Deming 46 2013-14 H
Gadsden 54 Deming 45 2014-15 T
Gadsden 70 Deming 54 2014-15 H
Gadsden 60 Deming 30 2014-15 DT-H
Gadsden 57 Deming 49 2015-16 H
Gadsden 61 Deming 51 2015-16 T
Deming 56 Gadsden 55 2016-17 T
Gadsden 70 Deming 55 2017-18 H
Gadsden 36 Deming 27 2018-19 T
Gadsden 60 Deming 51 2018-19 H
Deming 57 Gadsden 45 2018-19 DT-H
Gadsden 50 Deming 43 2019-20 H
Gadsden 48 Deming 31 2019-20 T
Deming 50 Gadsden 46 2020-21 T
Deming 66 Gadsden 59 2020-21 H
Deming 65 Gadsden 55 2021-22 H
Deming 59 Gadsden 51 2021-22 T
Deming 82 Gadsden 52 2022-23 T
El Paso (TX) 15-32
Gadsden 58 El Paso 57 1954-55 H
El Paso 58 Gadsden 47 1954-55 T
El Paso 49 Gadsden 31 1955-56 H
El Paso 39 Gadsden 29 1956-57 H
El Paso 46 Gadsden 40 1957-58 T
Gadsden defeated El Paso 1960-61 H
El Paso 55 Gadsden 39 1961-62 Las Cruces
Gadsden 62 El Paso 56 1961-62 H
El Paso 62 Gadsden 57 1962-63 T
El Paso 57 Gadsden 40 1964-65 H
El Paso 59 Gadsden 47 1964-65 H
Gadsden 47 El Paso 37 1965-66 T
Gadsden 32 El Paso 27 1966-67 H
El Paso 43 Gadsden 42 1967-68 T
El Paso 52 Gadsden 36 1968-69 T
El Paso 56 Gadsden 43 1968-69 H
El Paso 46 Gadsden 44 1969-70 T
Gadsden 70 El Paso 64 1969-70 H
El Paso 55 Gadsden 53 1970-71 El Paso
El Paso 71 Gadsden 53 1970-71 T
El Paso 53 Gadsden 33 1971-72 T
El Paso 48 Gadsden 33 1971-72 H
El Paso 75 Gadsden 52 1972-73 H
El Paso 51 Gadsden 39 1972-73 T
El Paso 66 Gadsden 58 1973-74 H
El Paso 56 Gadsden 42 1973-74 T
Gadsden 48 El Paso 42 1974-75 T
Gadsden 57 El Paso 56 1974-75 H
El Paso defeated Gadsden 1975-76 H
El Paso 49 Gadsden 36 1975-76 El Paso
El Paso 62 Gadsden 37 1975-76 T
El Paso 53 Gadsden 49 1976-77 H
El Paso 46 Gadsden 30 1977-78 H
El Paso 40 Gadsden 37 1983-84 H
El Paso 59 Gadsden 40 1985-86 El Paso
El Paso 52 Gadsden 47 1992-93 H
El Paso 60 Gadsden 41 1993-94 Alamogordo
El Paso 59 Gadsden 51 1994-95 El Paso
El Paso 60 Gadsden 28 1994-95 T
El Paso defeated Gadsden 1994-95 H
Gadsden 51 El Paso 46 1995-96 H
El Paso 54 Gadsden 48 1998-99 El Paso
Gadsden defeated El Paso 2003-04 H
Gadsden 46 El Paso 22 2004-05 El Paso
Gadsden 65 El Paso 26 2004-05 H
Gadsden 39 El Paso 31 2005-06 El Paso
Gadsden 41 El Paso 29 2009-10 El Paso
El Paso Americas (TX) 1-9
Americas 82 Gadsden 77 99-2000 El Paso
Americas 71 Gadsden 67 2000-01 El Paso
Americas 44 Gadsden 41 2002-03 Midland
Americas 44 Gadsden 43 2004-05 T
Gadsden 43 Americas 25 2005-06 H
Americas 63 Gadsden 38 2006-07 T
Americas 59 Gadsden 26 2008-09 El Paso
Americas 59 Gadsden 28 2010-11 T
Americas 62 Gadsden 36 2011-12 H
Americas 52 Gadsden 44 2017-18 El Paso
El Paso Andress (TX) 5-10
Gadsden 44 Andress 39 1967-68 H
Andress 35 Gadsden 33 1968-69 H
Andress 51 Gadsden 41 1969-70 T
Andress 68 Gadsden 65 1970-71 H
Gadsden 62 Andress 44 1971-72 Las Cruces
Andress 72 Gadsden 64 1974-75 Las Cruces
Andress 97 Gadsden 49 1975-76 El Paso
Andress 95 Gadsden 65 1976-77 H
Andress 100 Gadsden 80 1984-85 H
Gadsden 85 Andress 72 1990-91 H
Andress 59 Gadsden 58 1991-92 El Paso
Andress 72 Gadsden 60 1992-93 H
Andress 54 Gadsden 40 2001-02 H
Gadsden defeated Andress 2002-03 H
Gadsden defeated Andress 2003-04 H
El Paso Austin (TX) 7-11
Gadsden 50 Austin 47 1953-54 Anthony
Gadsden 57 Austin 28 1954-55 Anthony
Austin 56 Gadsden 44 1955-56 H
Austin 56 Gadsden 40 1961-62 T
Austin 54 Gadsden 40 1962-63 H
Austin 65 Gadsden 44 1964-65 T
Austin 82 Gadsden 50 1964-65 H
Austin 49 Gadsden 40 1966-67 El Paso
Austin 66 Gadsden 51 1970-71 El Paso
Austin 51 Gadsden 45 1985-86 El Paso
Gadsden 60 Austin 57 1986-87 Alamogordo
Gadsden 61 Austin 43 1992-93 H
Gadsden 51 Austin 50 1994-95 El Paso
Austin 60 Gadsden 53 1998-99 El Paso
Austin 71 Gadsden 63 2000-01 El Paso
Austin 54 Gadsden 40 2001-02 Las Cruces
Gadsden 42 Austin 31 2003-04 El Paso
Gadsden 65 Austin 24 2015-16 El Paso
El Paso Bel Air (TX) 2-3
Gadsden 42 Bel Air 33 1962-63 H
Bel Air 70 Gadsden 62 1971-72 El Paso
Bel Air 61 Gadsden 51 2001-02 El Paso
Gadsden 38 Bel Air 34 2004-05 H
Bel Air 57 Gadsden 21 2022-23 El Paso
El Paso Bowie (TX) 6-10
Bowie 54 Gadsden 47 1953-54 H
Gadsden 33 Bowie 25 1954-55 H
Bowie 49 Gadsden 47 1962-63 T
Gadsden 63 Bowie 54 1962-63 H
Bowie 47 Gadsden 45 1965-66 H
Bowie 55 Gadsden 44 1970-71 H
Bowie 56 Gadsden 37 1972-73 T
Bowie 52 Gadsden 45 1980-81 H
Bowie 52 Gadsden 41 1980-81 T
Gadsden 70 Bowie 64 1981-82 T
Gadsden 50 Bowie 49 1982-83 H
Bowie 56 Gadsden 50 1983-84 H
Bowie 68 Gadsden 61 1989-90 Alamogordo
Gadsden defeated Bowie 2001-02 Las Cruces
Gadsden 45 Bowie 41 2007-08 El Paso
Bowie 68 Gadsden 44 2022-23 H
El Paso Burges (TX) 7-12
Gadsden 51 Burges 44 1956-57 H
Burges 49 Gadsden 44 1957-58 T
Gadsden 47 Burges 46 1958-59 H
Burges 69 Gadsden 47 1959-60 T
Burges 53 Gadsden 45 1960-61 H
Gadsden 59 Burges 50 1961-62 T
Gadsden 72 Burges 65 1962-63 H
Burges 51 Gadsden 30 1963-64 T
Burges 77 Gadsden 50 1965-66 H
Gadsden defeated Burges 1967-68 H
Burges 77 Gadsden 43 1971-72 El Paso
Burges 61 Gadsden 59 1976-77 T
Burges 68 Gadsden 58 1985-86 H
Gadsden 72 Burges 64 1987-88 H
Burges 66 Gadsden 56 1988-89 Alamogordo
Burges 73 Gadsden 66 1994-95 El Paso
Gadsden 57 Burges 40 2004-05 H
Burges 54 Gadsden 43 2006-07 El Paso
Burges 90 Gadsden 44 2016-17 Fabens
El Paso Cathedral (TX) 32-28
Cathedral 55 Gadsden 45 1953-54 T
Cathedral 44 Gadsden 39 1955-56 Anthony
Gadsden 66 Cathedral 43 1959-60 H
Gadsden 91 Cathedral 81 1960-61 T
Gadsden 55 Cathedral 51 1961-62 H
Gadsden defeated Cathedral 1964-65
Cathedral 53 Gadsden 41 1965-66 H
Gadsden 51 Cathedral 49 1965-66 T
Cathedral 52 Gadsden 30 1966-67 El Paso
Gadsden 52 Cathedral 48 1966-67 H
Cathedral 56 Gadsden 51 1967-68 T
Gadsden 55 Cathedral 50 1968-69 H
Cathedral 54 Gadsden 49 1969-70 T
Gadsden 65 Cathedral 63 1970-71 El Paso
Cathedral 54 Gadsden 53 1971-72 El Paso
Cathedral 97 Gadsden 76 1975-76 T
Cathedral 62 Gadsden 61 1976-77 T
Gadsden 61 Cathedral 50 1976-77 H
Cathedral 53 Gadsden 47 1977-78 T
Cathedral 65 Gadsden 55 1978-79 T
Gadsden 77 Cathedral 56 1978-79 H
Gadsden 62 Cathedral 55 1979-80 H
Cathedral 54 Gadsden 46 1980-81 T
Gadsden 75 Cathedral 74 1981-82 Deming
Cathedral 56 Gadsden 52 1983-84 H
Cathedral 76 Gadsden 65 1983-84 Deming
Gadsden 74 Cathedral 64 1989-90 Deming
Gadsden 69 Cathedral 58 1992-93 Deming
Cathedral 75 Gadsden 63 1996-97 T
Gadsden 67 Cathedral 62 1997-98 Silver City
Gadsden 82 Cathedral 66 1997-98 H
Cathedral 75 Gadsden 56 99-2000 El Paso
Cathedral 81 Gadsden 50 2000-01 T
Gadsden 58 Cathedral 55 2001-02 T
Cathedral 65 Gadsden 48 2002-03 H
Cathedral 44 Gadsden 41 2002-03 T
Gadsden 59 Cathedral 52 2003-04 H
Gadsden 77 Cathedral 56 2004-05 H
Gadsden 61 Cathedral 43 2005-06 T
Cathedral 45 Gadsden 43 2005-06 H
Gadsden 62 Cathedral 52 2006-07 T
Gadsden 79 Cathedral 68 2006-07 H
Cathedral 58 Gadsden 51 2007-08 T
Cathedral 48 Gadsden 46 2007-08 H
Gadsden 45 Cathedral 40 2008-09 H
Gadsden 48 Cathedral 32 2009-10 El Paso
Gadsden 57 Cathedral 45 2009-10 T
Gadsden 42 Cathedral 38 2010-11 T
Cathedral 48 Gadsden 36 2011-12 H
Cathedral 38 Gadsden 34 2012-13 H
Gadsden 40 Cathedral 28 2013-14 H
Gadsden 40 Cathedral 39 2014-15 El Paso
Gadsden 38 Cathedral 29 2014-15 T
Gadsden 41 Cathedral 34 2015-16 H
Gadsden 34 Cathedral 26 2015-16 T
Cathedral 61 Gadsden 42 2017-18 El Paso
Cathedral 48 Gadsden 40 2017-18 T
Cathedral 45 Gadsden 37 2018-19 H
Gadsden 29 Cathedral 28 2019-20 T
Cathedral 59 Gadsden 38 2022-23 H
El Paso Coronado (TX) 2-7
Gadsden 50 Coronado 47 1965-66 H
Gadsden 46 Coronado 27 1966-67 H
Coronado 71 Gadsden 48 1967-68 Las Cruces
Coronado 53 Gadsden 36 1968-69 T
Coronado 79 Gadsden 55 1969-70 Las Cruces
Coronado 75 Gadsden 60 1970-71 H
Coronado 61 Gadsden 59 1972-73 H
Coronado 85 Gadsden 58 1977-78 El Paso
Coronado 38 Gadsden 36 2014-15 El Paso
El Paso DaVinci (TX) 0-1
DaVinci 76 Gadsden 54 2022-23 T
El Paso Del Valle (TX) 1-3
Del Valle 76 Gadsden 63 99-2000 T
Del Valle 54 Gadsden 51 2000-01 El Paso
Gadsden 52 Del Valle 43 2010-11 T
Del Valle 45 Gadsden 36 2011-12 H
El Paso Eastlake (TX) 1-1
Gadsden 41 Eastlake 35 2012-13 T
Eastlake 48 Gadsden 45 2012-13 Canutillo
El Paso Eastwood (TX) 1-6
Eastwood 57 Gadsden 55 1992-93 El Paso
Eastwood 63 Gadsden 53 1995-96 H
Eastwood 74 Gadsden 64 1997-98 H
Eastwood 60 Gadsden 30 2002-03 H
Eastwood 51 Gadsden 46 2007-08 H
Gadsden 44 Eastwood 37 2008-09 El Paso
Eastwood 61 Gadsden 46 2015-16 El Paso
El Paso El Dorado (TX) 1-0
Gadsden 56 El Dorado 38 2006-07 H
El Paso Faith Christian (TX) 3-1
Faith Christian 60 Gadsden 35 2012-13 H
Gadsden 49 Faith Christian 27 2013-14 T
Gadsden 49 Faith Christian 31 2013-14 H
Gadsden 46 Faith Christian 40 2019-20 El Paso
El Paso Franklin (TX) 0-3
Franklin 77 Gadsden 33 2001-02 T
Franklin 45 Gadsden 29 2005-06 El Paso
Franklin 56 Gadsden 35 2005-06 Midland
El Paso Hanks (TX) 1-10
Hanks 36 Gadsden 28 2001-02 T
Hanks 66 Gadsden 56 2002-03 H
Hanks 44 Gadsden 29 2002-03 H
Gadsden 36 Hanks 35 2003-04 El Paso
Hanks 57 Gadsden 52 2004-05 H
Hanks 46 Gadsden 31 2004-05 El Paso
Hanks 45 Gadsden 43 2005-06 T
Hanks 72 Gadsden 60 2007-08 H
Hanks 52 Gadsden 34 2007-08 El Paso
Hanks 66 Gadsden 50 2009-10 El Paso
Hanks 46 Gadsden 35 2012-13 H
El Paso Harmony Science Academy (TX) 0-1
Gadsden 56 Harmony 50 2021-22 El Paso
El Paso Horizon (TX) 4-2
Gadsden 28 Horizon 25 2004-05 El Paso
Gadsden 56 Horizon 32 2010-11 Anthony
Gadsden 36 Horizon 28 2011-12 Anthony
Horizon 57 Gadsden 45 2017-18 El Paso
Gadsden 50 Horizon 47 2018-19 El Paso
Horizon 51 Gadsden 47 2019-20 El Paso
El Paso Immanuel Christian (TX) 1-0
Horizon 50 Immanuel Christian 46 2022-23 Anthony
El Paso Irvin (TX) 3-8
Gadsden 56 Irvin 51 1960-61 T
Irvin 45 Gadsden 34 1961-62 T
Irvin 58 Gadsden 43 1961-62 H
Irvin 66 Gadsden 51 1963-64 T
Gadsden 46 Irvin 43 1964-65 T
Irvin 63 Gadsden 48 1967-68 T
Irvin 80 Gadsden 41 1969-70 H
Irvin 68 Gadsden 30 1972-73 T
Irvin 46 Gadsden 43 2008-09 H
Gadsden 45 Irvin 39 2009-10 T
Irvin 57 Gadsden 41 2021-22 El Paso
El Paso Jefferson (TX) 4-10
Jefferson 76 Gadsden 62 1962-63 T
Jefferson 59 Gadsden 37 1965-66 El Paso
Jefferson 81 Gadsden 57 1965-66 T
Jefferson 72 Gadsden 50 1969-70 H
Jefferson 86 Gadsden 45 1970-71 T
Jefferson 77 Gadsden 68 1971-72 T
Jefferson 80 Gadsden 69 1975-76 T
Gadsden 51 Jefferson 41 1991-92 El Paso
Jefferson 64 Gadsden 56 1994-95 H
Jefferson 55 Gadsden 49 1995-96 H
Gadsden 54 Jefferson 46 1995-96 Roswell
Gadsden 58 Jefferson 55 1995-96 H
Jefferson 51 Gadsden 42 2011-12 Anthony
Gadsden 55 Jefferson 36 2022-23 El Paso
El Paso Jesuit (TX) 3-1
Gadsden 56 Jesuit 42 1961-62 T
Gadsden 44 Jesuit 41 1961-62 H
Jesuit 55 Gadsden 48 1963-64 T
Gadsden 73 Jesuit 60 1963-64 H
El Paso Montwood (TX) 0-4
Montwood 47 Gadsden 41 1992-93 El Paso
Montwood 58 Gadsden 30 2010-11 H
Montwood 48 Gadsden 30 2011-12 T
Montwood 41 Gadsden 40 2015-16 El Paso
El Paso Mountainview (TX) 6-2
Gadsden 60 Mountainview 55 99-2000 El Paso
Gadsden 65 Mountainview 55 2000-01 El Paso
Gadsden 64 Mountainview 40 2001-02 El Paso
Gadsden 70 Mountainview 30 2007-08 El Paso
Gadsden 48 Mountainview 37 2010-11 T
Mountainview 30 Gadsden 26 2011-12 H
Gadsden 36 Mountainview 22 2016-17 Fabens
Mountainview 59 Gadsden 43 2021-22 H
El Paso Parkland (TX) 3-7
Parkland 55 Gadsden 43 1975-76 El Paso
Parkland 71 Gadsden 42 1976-77 El Paso
Parkland 69 Gadsden 55 1990-91 Alamogordo
Gadsden 32 Parkland 17 1991-92 H
Parkland 79 Gadsden 71 1993-94 Alamogordo
Parkland 66 Gadsden 55 2002-03 H
Parkland 59 Gadsden 45 2006-07 El Paso
Parkland 58 Gadsden 42 2010-11 H
Parkland 64 Gadsden 54 2012-13 Canutillo
Gadsden 66 Parkland 25 2013-14 El Paso
El Paso Lydia Patterson (TX) 7-1
Gadsden 72 Patterson 48 1975-76 El Paso
Gadsden 55 Patterson 54 1981-82 H
Gadsden 47 Patterson 40 1983-84 Deming
Patterson 68 Gadsden 64 99-2000 El Paso
Gadsden 60 Patterson 50 2008-09 H
Gadsden 49 Patterson 43 2014-15 El Paso
Gadsden 47 Patterson 40 2018-19 El Paso
Gadsden 46 Patterson 40 2019-20 El Paso
El Paso Pebble Hills (TX) 1-1
Gadsden 57 Pebble Hills 55 2018-19 El Paso
Pebble Hills 67 Gadsden 28 2022-23 El Paso
El Paso Riverside (TX) 1-1
Riverside 47 Gadsden 44 2001-02 El Paso
Gadsden 55 Riverside 41 2005-06 H
El Paso Socorro (TX) 3-2
Socorro 83 Gadsden 79 1979-80 T
Gadsden 50 Socorro 47 1980-81 H
Gadsden 49 Socorro 46 1993-94 Alamogordo
Gadsden 53 Socorro 30 2013-14 El Paso
Socorro 31 Gadsden 30 2021-22 El Paso
El Paso Tech (TX) 4-3
Gadsden 67 Tech 51 1956-57 H
Gadsden 52 Tech 48 1961-62 H
Gadsden 47 Tech 34 1962-63 T
Gadsden 57 Tech 41 1963-64 H
Tech 49 Gadsden 40 1966-67 T
Tech 88 Gadsden 72 1967-68 H
Tech 72 Gadsden 41 1968-69 T
El Paso Ysleta (TX) 5-10
Gadsden 43 Ysleta 36 1954-55 H
Ysleta 42 Gadsden 38 1955-56 H
Ysleta 61 Gadsden 44 1955-56 H
Ysleta 47 Gadsden 31 1956-57 T
Gadsden 47 Ysleta 46 1957-58 H
Ysleta 53 Gadsden 41 1959-60 T
Ysleta 46 Gadsden 44 1960-61 H
Ysleta 65 Gadsden 52 1977-78 El Paso
Gadsden 78 Ysleta 59 1992-93 T
Ysleta 65 Gadsden 51 2000-01 El Paso
Ysleta 55 Gadsden 48 2001-02 Las Cruces
Gadsden 35 Ysleta 32 2003-04 El Paso
Gadsden 87 Ysleta 78 2006-07 H
Ysleta 62 Gadsden 59 2006-07 El Paso
Ysleta 50 Gadsden 42 2008-09 El Paso
Estancia 1-0
Gadsden 40 Estancia 31 2010-11 Santa Fe
Eunice 0-1
Eunice 48 Gadsden 37 1956-57 Alamogordo
Fabens (TX) 10-0
Gadsden 68 Fabens 38 1973-74 Deming
Gadsden defeated Fabens 1981-82 H
Gadsden 57 Fabens 42 1981-82 T
Gadsden 95 Fabens 74 1984-85 Deming
Gadsden 74 Fabens 39 1985-86 El Paso
Gadsden 72 Fabens 51 1988-89 H
Gadsden 60 Fabens 42 1989-90 T
Gadsden 77 Fabens 26 2014-15 H
Gadsden 76 Fabens 53 2015-16 T
Gadsden 38 Fabens 35 2022-23 Anthony
Farmington 0-1
Farmington 69 Gadsden 56 1991-92 S-Albuquerque
Farmington Piedra Vista 1-0
Gadsden 63 Piedra Vista 51 2009-10 Santa Fe
Fort Hancock (TX) 1-0
Gadsden 71 Fort Hancock 47 1980-81 T
Fort Wingate 1-0
Wingate 58 Gadsden 53 1998-99 Grants
Gallup 3-0
Gadsden 61 Gallup 48 1964-65 H
Gadsden 55 Gallup 49 1965-66 H
Gadsden 72 Gallup 70 2004-05 Moriarty
Gallup Miyamura 0-1
Miyamura 46 Gadsden 42 2016-17 Los Lunas
Grants 3-0
Gadsden 67 Grants 58 1990-91 Deming
Gadsden 64 Grants 43 1997-98 Farmington
Gadsden 40 Grants 34 1998-99 Grants
Grapevine (TX) 0-1
Grapevine 66 Gadsden 51 2006-07 Midland
Hatch 8-3
Gadsden 61 Hatch 37 1953-54 Anthony
Gadsden 61 Hatch 37 1953-54 H
Hatch 57 Gadsden 41 1954-55 H
Gadsden 68 Hatch 59 1954-55 T
Hatch 52 Gadsden 26 1955-56 H
Hatch 47 Gadsden 45 1956-57 H
Gadsden 56 Hatch 35 1957-58 H
Gadsden 61 Hatch 56 1957-58 T
Gadsden 49 Hatch 46 1958-59 T
Gadsden 48 Hatch 25 1959-60 H
Gadsden 92 Hatch 50 1984-85
Hobbs 2-16
Hobbs 51 Gadsden 36 2003-04 H
Hobbs 52 Gadsden 47 2005-06 T
Gadsden 43 Hobbs 41 2005-06 H
Hobbs 59 Gadsden 31 2008-09 Hobbs
Hobbs 62 Gadsden 51 2013-14 Santa Fe
Hobbs 69 Gadsden 66 2013-14 S-T
Hobbs 64 Gadsden 60 2014-15 Santa Fe
Hobbs 72 Gadsden 49 2014-15 H
Hobbs 70 Gadsden 47 2015-16 T
Hobbs 79 Gadsden 41 2016-17 H
Hobbs 74 Gadsden 26 2016-17 T
Hobbs 93 Gadsden 57 2017-18 T
Hobbs 77 Gadsden 55 2017-18 H
Hobbs 76 Gadsden 49 2018-19 T
Gadsden 82 Hobbs 80 2019-20 H
Hobbs 77 Gadsden 55 2019-20 T
Hobbs 96 Gadsden 49 2021-22 H
Hobbs 86 Gadsden 40 2021-22 T
Kirtland Central 1-0
Gadsden 81 Central 64 1978-79 Deming
Las Cruces 40-124
Las Cruces 40 Gadsden 33 1953-54 Anthony
Las Cruces 39 Gadsden 35 1953-54 H
Las Cruces 44 Gadsden 36 1953-54 T
Las Cruces 51 Gadsden 44 1954-55 T
Gadsden 57 Las Cruces 44 1954-55 H
Las Cruces 51 Gadsden 32 1955-56 H
Las Cruces 43 Gadsden 31 1955-56 T
Las Cruces 43 Gadsden 35 1956-57 T
Gadsden 42 Las Cruces 29 1956-57 H
Las Cruces 44 Gadsden 41 1957-58 H
Las Cruces 55 Gadsden 50 1957-58 T
Las Cruces 42 Gadsden 38 1958-59 H
Gadsden 39 Las Cruces 38 1958-59 T
Las Cruces 52 Gadsden 51 1958-59 DT-Las Cruces
Las Cruces 50 Gadsden 44 1959-60 H
Las Cruces 64 Gadsden 32 1959-60 T
Las Cruces 55 Gadsden 43 1960-61 H
Las Cruces 63 Gadsden 52 1960-61 T
Las Cruces 57 Gadsden 45 1960-61 DT-Alamogordo
Las Cruces 65 Gadsden 40 1961-62 H
Las Cruces 69 Gadsden 44 1961-62 T
Las Cruces 65 Gadsden 43 1962-63 T
Las Cruces 58 Gadsden 57 1962-63 H
Las Cruces 69 Gadsden 60 1963-64 T
Las Cruces 59 Gadsden 56 1963-64 H
Gadsden 63 Las Cruces 60 1964-65 H
Gadsden 52 Las Cruces 44 1964-65 T
Gadsden 48 Las Cruces 41 1965-66 T
Gadsden 56 Las Cruces 53 1965-66 H
Las Cruces 51 Gadsden 43 1966-67 H
Las Cruces 47 Gadsden 45 1966-67 T
Gadsden 60 Las Cruces 44 1967-68 T
Las Cruces 66 Gadsden 52 1967-68 H
Las Cruces 62 Gadsden 35 1968-69 Las Cruces
Las Cruces 76 Gadsden 57 1968-69 H
Las Cruces 61 Gadsden 49 1968-69 T
Gadsden 56 Las Cruces 51 1969-70 Las Cruces
Gadsden 72 Las Cruces 66 1969-70 H
Gadsden 42 Las Cruces 38 1969-70 T
Las Cruces 58 Gadsden 51 1970-71 T
Las Cruces 70 Gadsden 69 1971-72 T
Las Cruces 62 Gadsden 57 1972-73 Las Cruces
Las Cruces 58 Gadsden 50 1972-73 T
Las Cruces 64 Gadsden 52 1973-74 Las Cruces
Las Cruces 92 Gadsden 76 1974-75 Las Cruces
Las Cruces 104 Gadsden 73 1975-76 H
Las Cruces 85 Gadsden 56 1975-76 T
Las Cruces 70 Gadsden 68 1976-77 T
Las Cruces 68 Gadsden 67 1976-77 H
Las Cruces 53 Gadsden 43 1977-78 H
Las Cruces 68 Gadsden 58 1977-78 T
Las Cruces 73 Gadsden 49 1977-78 DT-T
Las Cruces 58 Gadsden 52 1978-79 T
Las Cruces 73 Gadsden 57 1978-79 H
Las Cruces 77 Gadsden 67 1978-79 DT-T
Las Cruces 60 Gadsden 55 1979-80 H
Las Cruces 76 Gadsden 55 1979-80 T
Las Cruces 76 Gadsden 53 1980-81 T
Las Cruces 85 Gadsden 64 1980-81 H
Las Cruces 72 Gadsden 62 1981-82 H
Las Cruces 43 Gadsden 39 1981-82 T
Las Cruces 57 Gadsden 48 1982-83 H
Las Cruces 62 Gadsden 55 1982-83 T
Gadsden 57 Las Cruces 34 1983-84 T
Las Cruces 73 Gadsden 67 1983-84 H
Gadsden 71 Las Cruces 64 1984-85 H
Las Cruces 89 Gadsden 80 1984-85 T
Gadsden 71 Las Cruces 64 1984-85 DT-H
Las Cruces 60 Gadsden 54 1985-86 T
Las Cruces 69 Gadsden 65 1985-86 H
Gadsden 59 Las Cruces 52 1986-87 H
Gadsden 77 Las Cruces 67 1986-87 T
Gadsden 87 Las Cruces 67 1987-88 Alamogordo
Las Cruces 58 Gadsden 57 1987-88 H
Gadsden 70 Las Cruces 67 1987-88 T
Las Cruces 61 Gadsden 53 1988-89 T
Las Cruces 66 Gadsden 46 1988-89 H
Gadsden 65 Las Cruces 57 1989-90 Deming
Gadsden 72 Las Cruces 61 1989-90 Las Cruces
Gadsden 76 Las Cruces 58 1989-90 H
Gadsden 64 Las Cruces 61 1989-90 T
Gadsden 78 Las Cruces 57 1989-90 DT-H
Gadsden 93 Las Cruces 90 1990-91 T
Las Cruces 70 Gadsden 59 1990-91 H
Las Cruces 71 Gadsden 64 1990-91 DT-T
Gadsden 68 Las Cruces 56 1991-92 H
Gadsden 60 Las Cruces 55 1991-92 T
Gadsden 68 Las Cruces 54 1992-93 H
Las Cruces 47 Gadsden 45 1992-93 T
Gadsden 55 Las Cruces 51 1992-93 DT-T
Las Cruces 69 Gadsden 60 1993-94 T
Las Cruces 79 Gadsden 74 1993-94 H
Las Cruces 78 Gadsden 67 1993-94 DT-T
Las Cruces 77 Gadsden 76 1994-95 T
Las Cruces 63 Gadsden 60 1994-95 H
Las Cruces 64 Gadsden 57 1995-96 H
Las Cruces 75 Gadsden 62 1995-96 T
Las Cruces 79 Gadsden 62 1996-97 Roswell
Las Cruces 68 Gadsden 53 1996-97 T
Las Cruces 71 Gadsden 61 1996-97 H
Las Cruces 64 Gadsden 55 1997-98 H
Las Cruces 66 Gadsden 61 1997-98 T
Las Cruces 75 Gadsden 65 1997-98 DT-T
Las Cruces 93 Gadsden 52 1998-99 T
Las Cruces 73 Gadsden 62 1998-99 H
Las Cruces 60 Gadsden 56 99-2000 H
Las Cruces 83 Gadsden 72 99-2000 T
Las Cruces 71 Gadsden 55 2000-01 T
Las Cruces 73 Gadsden 54 2000-01 H
Las Cruces 76 Gadsden 70 2000-01 DT-T
Las Cruces 71 Gadsden 41 2001-02 H
Las Cruces 43 Gadsden 33 2001-02 T
Gadsden 46 Las Cruces 45 2002-03 T
Gadsden 53 Las Cruces 41 2002-03 H
Gadsden 48 Las Cruces 37 2003-04 H
Las Cruces 45 Gadsden 41 2003-04 T
Las Cruces 27 Gadsden 23 2003-04 DT-H
Las Cruces 63 Gadsden 37 2004-05 T
Gadsden 44 Las Cruces 41 2004-05 H
Gadsden 48 Las Cruces 47 2004-05 DT-T
Las Cruces 52 Gadsden 39 2005-06 H
Las Cruces 66 Gadsden 55 2005-06 T
Las Cruces 97 Gadsden 74 2006-07 T
Las Cruces 73 Gadsden 48 2006-07 H
Gadsden 69 Las Cruces 68 2007-08 H
Las Cruces 58 Gadsden 52 2007-08 T
Las Cruces 66 Gadsden 42 2008-09 T
Las Cruces 65 Gadsden 43 2008-09 H
Gadsden 57 Las Cruces 54 2009-10 H
Gadsden 81 Las Cruces 75 2009-10 T
Gadsden 81 Las Cruces 75 2009-10 DT-H
Las Cruces 39 Gadsden 36 2010-11 T
Las Cruces 55 Gadsden 48 2010-11 H
Las Cruces 60 Gadsden 28 2011-12 H
Las Cruces 59 Gadsden 29 2011-12 T
Las Cruces 49 Gadsden 27 2012-13 T
Las Cruces 65 Gadsden 35 2012-13 H
Las Cruces 61 Gadsden 31 2012-13 DT-T
Gadsden 59 Las Cruces 51 2013-14 H
Las Cruces 51 Gadsden 50 2013-14 T
Las Cruces 55 Gadsden 48 2013-14 DT-H
Gadsden 62 Las Cruces 39 2014-15 T
Las Cruces 65 Gadsden 51 2014-15 H
Gadsden 49 Las Cruces 44 2015-16 H
Las Cruces 41 Gadsden 39 2015-16 T
Las Cruces 56 Gadsden 55 2015-16 DT-H
Las Cruces 58 Gadsden 22 2016-17 T
Las Cruces 66 Gadsden 47 2016-17 H
Las Cruces 74 Gadsden 37 2016-17 DT-T
Las Cruces 82 Gadsden 60 2017-18 H
Las Cruces 78 Gadsden 43 2017-18 T
Las Cruces 66 Gadsden 43 2017-18 DT-T
Las Cruces 56 Gadsden 55 2018-19 H
Las Cruces 70 Gadsden 35 2018-19 T
Las Cruces 84 Gadsden 56 2019-20 T
Las Cruces 66 Gadsden 53 2019-20 H
Las Cruces 53 Gadsden 34 2019-20 DT-T
Las Cruces 86 Gadsden 62 2019-20 S-T
Las Cruces 77 Gadsden 43 2020-21 T
Las Cruces 77 Gadsden 43 2020-21 H
Las Cruces 110 Gadsden 30 2021-22 H
Las Cruces 92 Gadsden 55 2021-22 T
Las Cruces 54 Gadsden 46 2022-23 T
Las Cruces 70 Gadsden 34 2022-23 H
Las Cruces Centennial 6-11
Centennial 70 Gadsden 40 2014-15 T
Gadsden 59 Centennial 55 2015-16 H
Gadsden 62 Centennial 50 2016-17 Los Lunas
Centennial 60 Gadsden 54 2016-17 T
Centennial 55 Gadsden 31 2016-17 H
Gadsden 67 Centennial 61 2017-18 H
Centennial 72 Gadsden 64 2017-18 T
Gadsden 42 Centennial 35 2018-19 T
Centennial 52 Gadsden 51 2018-19 H
Centennial 57 Gadsden 54 2019-20 H
Gadsden 66 Centennial 35 2019-20 T
Centennial 63 Gadsden 43 2020-21 T
Gadsden 69 Centennial 62 2020-21 H
Centennial 63 Gadsden 45 2021-22 H
Centennial 89 Gadsden 59 2021-22 T
Centennial 77 Gadsden 53 2022-23 H
Centennial 78 Gadsden 41 2022-23 T
Las Cruces Mayfield 36-99
Gadsden 42 Mayfield 37 1966-67 H
Mayfield 25 Gadsden 24 1966-67 T
Mayfield 62 Gadsden 44 1967-68 T
Gadsden 51 Mayfield 38 1967-68 Las Cruces
Gadsden 56 Mayfield 53 1967-68 H
Mayfield 70 Gadsden 57 1968-69 Las Cruces
Gadsden 57 Mayfield 56 1968-69 H
Mayfield 44 Gadsden 35 1968-69 T
Mayfield 64 Gadsden 35 1969-70 Las Cruces
Mayfield 66 Gadsden 55 1969-70 H
Mayfield 74 Gadsden 66 1969-70 T
Mayfield 57 Gadsden 50 1970-71 T
Mayfield 83 Gadsden 66 1970-71 H
Mayfield 74 Gadsden 71 1971-72 T
Mayfield 86 Gadsden 53 1971-72 Las Cruces
Mayfield 61 Gadsden 58 1971-72 H
Mayfield 78 Gadsden 57 1972-73 H
Mayfield 65 Gadsden 54 1972-73 T
Mayfield 77 Gadsden 59 1973-74 T
Mayfield 65 Gadsden 59 1973-74 Las Cruces
Mayfield 70 Gadsden 54 1973-74 H
Mayfield 74 Gadsden 59 1974-75 Las Cruces
Mayfield 54 Gadsden 53 1974-75 T
Gadsden 69 Mayfield 60 1974-75 H
Mayfield 82 Gadsden 60 1975-76 T
Mayfield 76 Gadsden 52 1975-76 H
Gadsden 56 Mayfield 52 1976-77 H
Mayfield 72 Gadsden 60 1976-77 T
Gadsden 56 Mayfield 53 1977-78 Deming
Mayfield 76 Gadsden 58 1977-78 H
Mayfield 64 Gadsden 59 1977-78 T
Mayfield 75 Gadsden 57 1978-79 Deming
Mayfield 58 Gadsden 57 1978-79 T
Mayfield 86 Gadsden 80 1978-79 H
Mayfield 52 Gadsden 49 1979-80 T
Mayfield 62 Gadsden 59 1979-80 H
Mayfield 64 Gadsden 56 1980-81 H
Mayfield 87 Gadsden 53 1980-81 H
Mayfield 68 Gadsden 58 1980-81 DT-T
Mayfield 73 Gadsden 60 1981-82 Deming
Mayfield 55 Gadsden 43 1981-82 T
Mayfield 59 Gadsden 57 1981-82 H
Mayfield 61 Gadsden 41 1982-83 T
Mayfield 53 Gadsden 32 1982-83 H
Mayfield 44 Gadsden 39 1982-83 DT-H
Mayfield 68 Gadsden 48 1983-84 T
Mayfield 69 Gadsden 43 1983-84 H
Gadsden 54 Mayfield 52 1984-85 H
Gadsden 54 Mayfield 51 1984-85 T
Mayfield 57 Gadsden 55 1985-86 T
Gadsden 74 Mayfield 58 1985-86 H
Mayfield 55 Gadsden 53 1986-87 T
Gadsden 72 Mayfield 54 1986-87 H
Gadsden 66 Mayfield 64 1986-87 DT-H
Gadsden 67 Mayfield 47 1987-88 T
Gadsden 83 Mayfield 68 1987-88 H
Gadsden 67 Mayfield 55 1988-89 Alamogordo
Mayfield 50 Gadsden 49 1988-89 T
Mayfield 42 Gadsden 41 1988-89 H
Gadsden 76 Mayfield 60 1989-90 H
Gadsden 73 Mayfield 65 1989-90 T
Mayfield 72 Gadsden 65 1989-90 DT-T
Mayfield 68 Gadsden 65 1990-91 T
Gadsden 73 Mayfield 69 1990-91 H
Gadsden 61 Mayfield 55 1991-92 H
Gadsden 69 Mayfield 60 1991-92 T
Gadsden 71 Mayfield 57 1992-93 T
Mayfield 64 Gadsden 55 1992-93 H
Mayfield 70 Gadsden 56 1993-94 H
Mayfield 61 Gadsden 53 1993-94 T
Mayfield 66 Gadsden 44 1994-95 Roswell
Mayfield 75 Gadsden 50 1994-95 T
Mayfield 70 Gadsden 43 1994-95 H
Mayfield 78 Gadsden 57 1994-95 DT-T
Mayfield 85 Gadsden 60 1995-96 H
Mayfield 92 Gadsden 50 1995-96 T
Mayfield 74 Gadsden 64 1995-96 DT-T
Mayfield 66 Gadsden 53 1996-97 T
Mayfield 69 Gadsden 61 1996-97 H
Mayfield 52 Gadsden 50 1997-98 T
Mayfield 74 Gadsden 66 1997-98 H
Gadsden 58 Mayfield 48 1998-99 T
Mayfield 69 Gadsden 60 1998-99 H
Mayfield 69 Gadsden 54 99-2000 H
Mayfield 71 Gadsden 56 99-2000 T
Mayfield 70 Gadsden 58 2000-01 T
Mayfield 63 Gadsden 45 2000-01 H
Mayfield 40 Gadsden 29 2001-02 H
Mayfield 50 Gadsden 37 2001-02 T
Mayfield 55 Gadsden 39 2002-03 H
Mayfield 58 Gadsden 30 2002-03 T
Mayfield 39 Gadsden 30 2003-04 T
Mayfield 55 Gadsden 41 2003-04 H
Mayfield 44 Gadsden 34 2004-05 H
Mayfield 39 Gadsden 36 2004-05 T
Gadsden 61 Mayfield 53 2004-05 DT-T
Mayfield 51 Gadsden 46 2005-06 H
Mayfield 45 Gadsden 42 2005-06 T
Mayfield 66 Gadseen 40 2006-07 T
Gadsden 64 Mayfield 63 2006-07 H
Gadsden 54 Mayfield 50 2007-08 T
Mayfield 48 Gadsden 37 2007-08 H
Mayfield 49 Gadsden 39 2007-08 DT-T
Gadsden 44 Mayfield 42 2008-09 H
Gadsden 64 Mayfield 61 2008-09 T
Mayfield 38 Gadsden 34 2008-09 DT-T
Mayfield 65 Gadsden 60 2009-10 T
Mayfield 60 Gadsden 49 2009-10 H
Mayfield 51 Gadsden 32 2009-10 DT-T
Mayfield 58 Gadsden 46 2010-11 H
Mayfield 52 Gadsden 39 2010-11 T
Mayfield 60 Gadsden 32 2011-12 T
Mayfield 57 Gadsden 26 2011-12 H
Mayfield 40 Gadsden 36 2012-13 H
Gadsden 53 Mayfield 35 2012-13 T
Gadsden 45 Mayfield 42 2013-14 T
Mayfield 47 Gadsden 44 2013-14 H
Mayfield 65 Gadsden 53 2014-15 H
Gadsden 52 Mayfield 48 2014-15 T
Gadsden 49 Mayfield 43 2015-16 T
Gadsden 60 Mayfield 49 2015-16 H
Mayfield 59 Gadsden 41 2016-17 H
Mayfield 77 Gadsden 50 2016-17 T
Gadsden 65 Mayfield 57 2017-18 T
Gadsden 60 Mayfield 49 2017-18 H
Mayfield 70 Gadsden 50 2018-19 H
Gadsden 56 Mayfield 36 2018-19 T
Gadsden 58 Mayfield 46 2019-20 T
Mayfield 50 Gadsden 47 2019-20 H
Mayfield 78 Gadsden 34 2020-21 H
Mayfield 58 Gadsden 48 2020-21 T
Mayfield 89 Gadsden 32 2021-22 T
Mayfield 97 Gadsden 38 2021-22 H
Gadsden 63 Mayfield 39 2022-23 T
Mayfield 80 Gadsden 69 2022-23 H
Las Cruces Organ Mountain 25-43
Gadsden 62 Onate 59 1988-89 H
Onate 69 Gadsden 61 1989-90 T
Gadsden 73 Onate 64 1990-91 H
Onate 50 Gadsden 49 1990-91 Alamogordo
Gadsden 72 Onate 49 1991-92 T
Gadsden 58 Onate 45 1991-92 Alamogordo
Gadsden 73 Onate 72 1992-93 H
Onate 72 Gadsden 60 1993-94 T
Onate 72 Gadsden 60 1994-95 H
Onate 81 Gadsden 47 1994-95 T
Gadsden 54 Onate 53 1995-96 Roswell
Onate 55 Gadsden 54 1995-96 T
Onate 58 Gadsden 44 1995-96 H
Gadsden 55 Onate 51 1996-97 H
Onate 73 Gadsden 63 1996-97 T
Onate 63 Gadsden 42 1996-97 DT-T
Onate 67 Gadsden 46 1997-98 T
Onate 62 Gadsden 56 1997-98 H
Onate 87 Gadsden 66 1998-99 T
Onate 77 Gadsden 72 1998-99 H
Onate 56 Gadsden 49 99-2000 T
Onate 70 Gadsden 49 99-2000 H
Onate 65 Gadsden 51 2000-01 T
Onate 78 Gadsden 47 2001-02 T
Gadsden 45 Onate 40 2002-03 T
Gadsden 49 Onate 42 2003-04 H
Gadsden 51 Onate 40 2004-05 T
Gadsden 77 Onate 55 2005-06 H
Gadsden 38 Onate 36 2005-06 T
Onate 58 Gadsden 48 2005-06 DT-H
Onate 55 Gadsden 46 2006-07 T
Gadsden 55 Onate 53 2006-07 H
Gadsden 59 Onate 51 2006-07 DT-H
Gadsden 51 Onate 36 2007-08 H
Onate 61 Gadsden 43 2007-08 T
Onate 38 Gadsden 35 2008-09 T
Onate 46 Gadsden 40 2008-09 H
Gadsden 56 Onate 50 2009-10 H
Gadsden 51 Onate 50 2009-10 T
Onate 50 Gadsden 38 2010-11 T
Onate 50 Gadsden 45 2010-11 H
Onate 54 Gadsden 39 2011-12 H
Onate 41 Gadsden 31 2011-12 T
Onate 37 Gadsden 34 2012-13 T
Onate 52 Gadsden 40 2012-13 H
Gadsden 38 Onate 36 2012-13 DT-T
Gadsden 39 Onate 25 2013-14 H
Gadsden 39 Onate 17 2013-14 T
Onate 43 Gadsden 34 2014-15 T
Gadsden 35 Onate 32 2014-15 H
Onate 44 Gadsden 43 2014-15 DT-T
Onate 61 Gadsden 43 2015-16 H
Onate 76 Gadsden 47 2015-16 T
Onate 45 Gadsden 25 2016-17 H
Onate 85 Gadsden 76 2016-17 T
Gadsden 59 Onate 58 2017-18 T
Onate 69 Gadsden 61 2017-18 H
Gadsden 66 Onate 61 2018-19 T
Gadsden 60 Onate 56 2018-19 H
Onate 57 Gadsden 55 2019-20 H
Onate 55 Gadsden 52 2019-20 T
Gadsden 54 Onate 49 2020-21 H
Onate 63 Gadsden 52 2020-21 T
Organ Mountain 71 Gadsden 42 2021-22 T
Organ Mountain 74 Gadsden 41 2021-22 H
Organ Mountain 68 Gadsden 46 2021-22 DT-T
Organ Mountain 79 Gadsden 28 2022-23 H
Organ Mountain 63 Gadsden 14 2022-23 T
West Las Vegas 3-0
Gadsden 96 West 76 1973-74 Deming
Gadsden 71 West 60 1998-99 Grants
Gadsden 43 West 37 2011-12 Santa Fe
Lordsburg 10-1
Gadsden 56 Lordsburg 44 1954-55 T
Gadsden 57 Lordsburg 40 1956-57 H
Gadsden 73 Lordsburg 66 1957-58 T
Gadsden 47 Lordsburg 27 1958-59 Silver City
Gadsden 45 Lordsburg 38 1958-59 H
Lordsburg 46 Gadsden 45 1959-60 Silver City
Gadsden 52 Lordsburg 32 1959-60 T
Gadsden 65 Lordsburg 40 1960-61
Gadsden 60 Lordsburg 46 1962-63 Silver City
Gadsden 71 Lordsburg 69 1974-75 Deming
Gadsden 62 Lordsburg 53 1982-83 H
Los Alamos 2-2
Gadsden 60 Los Alamos 55 1960-61 T
Los Alamos 53 Gadsden 51 1960-61 S-Albuquerque
Gadsden 53 Los Alamos 44 2019-20 Roswell
Los Alamos 68 Gadsden 52 2021-22 Roswell
Los Lunas 20-15
Gadsden 44 Los Lunas 41 1954-55 Anthony
Gadsden 73 Los Lunas 71 1975-76 Deming
Gadsden 79 Los Lunas 68 1986-87 H
Gadsden 65 Los Lunas 49 1986-87 T
Gadsden 69 Los Lunas 64 1987-88 T
Los Lunas 58 Gadsden 57 1987-88 H
Gadsden 59 Los Lunas 57 1988-89 H
Los Lunas 65 Gadsden 58 1988-89 T
Los Lunas 69 Gadsden 58 1989-90 T
Los Lunas 73 Gadsden 70 1989-90 H
Gadsden 85 Los Lunas 52 1990-91 H
Gadsden 69 Los Lunas 52 1990-91 T
Gadsden 68 Los Lunas 40 1991-92 T
Gadsden 98 Los Lunas 46 1991-92 H
Gadsden 79 Los Lunas 56 1992-93 H
Gadsden 89 Los Lunas 49 1992-93 T
Los Lunas 61 Gadsden 55 1993-94 T
Los Lunas 103 Gadsden 96 1993-94 H
Gadsden 62 Los Lunas 55 2000-01 H
Los Lunas 51 Gadsden 42 2000-01 T
Gadsden 69 Los Lunas 62 2000-01 DT-H
Los Lunas defeated Gadsden 2001-02 T
Gadsden 38 Los Lunas 36 2001-02 H
Los Lunas 48 Gadsden 38 2001-02 DT-T
Los Lunas 58 Gadsden 40 2002-03 H
Los Lunas defeated Gadsden 2002-03 T
Los Lunas 43 Gadsden 36 2002-03 DT-T
Gadsden 54 Los Lunas 51 2003-04 H
Gadsden 44 Los Lunas 40 2003-04 T
Los Lunas 32 Gadsden 30 2004-05 T
Gadsden 67 Los Lunas 56 2004-05 H
Gadsden 56 Los Lunas 48 2004-05 DT-H
Los Lunas 30 Gadsden 26 2017-18 Los Lunas
Los Lunas 59 Gadsden 44 2018-19 H
Gadsden 54 Los Lunas 42 2019-20 T
Los Lunas Valencia 0-1
Valencia 64 Gadsden 46 2010-11 Santa Fe
Lovington 4-2
Lovington 71 Gadsden 28 1955-56 Alamogordo
Lovington 76 Gadsden 41 1956-57 Alamogordo
Gadsden 75 Lovington 53 1995-60 H
Gadsden 57 Lovington 39 2003-04 Moriarty
Gadsden 58 Lovington 51 2014-15 Santa Fe
Gadsden 64 Lovington 45 2019-20 Roswell
Marana (AZ) 1-0
Gadsden 64 Marana 48 1985-86 Silver City
MCAllen (TX) 1-0
Gadsden 48 McAllen 40 2005-06 Midland
Midland (TX) 0-1
Midland 81 Gadsden 47 2002-03 Midland
Midland Lee (TX) 0-3
Lee 68 Gadsden 63 1965-66 El Paso
Lee 52 Gadsden 46 2005-06 Midland
Lee 58 Gadsden 53 2006-07 Midland
Morenci (AZ) 2-2
Morenci 80 Gadsden 53 1974-75 Deming
Gadsden 94 Morenci 78 1975-76 Deming
Morenci 57 Gadsden 55 1977-78 Deming
Gadsden 95 Morenci 76 1979-80 Deming
Moriarty 1-1
Moriarty 63 Gadsden 61 1982-83 Deming
Gadsden 58 Moriarty 54 2004-05 Moriarty
New Mexico State Freshman 0-1
Freshman 38 Gadsden 30 1956-57 H
Odessa (TX) 1-0
Gadsden 60 Odessa 58 1992-93 El Paso
Ojo Caliente Mesa Vista 1-0
Gadsden 55 Mesa Vista 22 2016-17 Santa Fe
Phoenix South Mountain (AZ) 1-1
South Mountain 42 Gadsden 39 2007-08 Hobbs
Gadsden 40 South Mountain 37 2008-09 Hobbs
Port Lavaca Calhoun (TX) 1-0
Gadsden 56 Calhoun 45 2007-08 Hobbs
Portales 1-1
Gadsden 42 Portales 38 1957-58 H
Portales 53 Gadsden 52 1958-59 T
Pueblo Central (CO) 0-2
Central 48 Gadsden 46 2009-10 Santa Fe
Central 53 Gadsden 41 2011-12 Santa Fe
Rio Rancho 1-4
Rio Rancho 76 Gadsden 74 2009-10 T
Gadsden 62 Rio Rancho 51 2010-11 H
Rio Rancho 58 Gadsden 41 2011-12 H
Rio Rancho 66 Gadsden 58 2014-15 S-T
Rio Rancho 94 Gadsden 73 2018-19 S-T
Roswell 2-3
Roswell 44 Gadsden 29 1958-59 S-Albuquerque
Gadsden 66 Roswell 59 1994-95 Roswell
Gadsden 60 Roswell 38 2004-05 Clovis
Roswell 64 Gadsden 57 2019-20 Roswell
Roswell 83 Gadsden 45 2021-22 Roswell
Roswell Goddard 1-7
Goddard 67 Gadsden 66 1967-68 T
Goddard 60 Gadsden 50 1968-69 H
Goddard 82 Gadsden 81 1980-81 Deming
Gadsden 69 Goddard 50 1986-87 Deming
Goddard 80 Gadsden 68 1987-88 Deming
Goddard 109 Gadsden 72 1994-95 Roswell
Goddard 73 Gadsden 69 1995-96 Roswell
Goddard 76 Gadsden 70 1996-97 Roswell
Roswell NMMI 4-2
NMMI 65 Gadsden 61 1964-65 S-Albuquerque
Gadsden defeated NMMI 1966-67 T
NMMI 44 Gadsden 39 1966-67 S-Albuquerque
Gadsden 63 NMMI 50 1967-68 H
Gadsden 55 NMMI 39 1968-69 H
Gadsden 72 NMMI 43 1996-97 Roswell
Sachse (TX) 0-1
Sachse 43 Gadsden 36 2006-07 Midland
San Antonio Lanier (TX) 1-0
Gadsden 39 Lanier 34 2008-09 Hobbs
San Elizario (TX) 3-3
San Elizario 55 Gadsden 49 1998-99 T
San Elizario 68 Gadsden 64 99-2000 H
Gadsden defeated San Elizario 2002-03 El Paso
Gadsden defeated San Elizario 2003-04 H
Gadsden 49 San Elizario 37 2010-11 Anthony
San Elizario 58 Gadsden 43 2022-23 Anthony
Santa Fe 2-2
Santa Fe 44 Gadsden 39 2012-13 Santa Fe
Gadsden 39 Santa Fe 29 2013-14 Santa Fe
Gadsden 50 Santa Fe 40 2014-15 Santa Fe
Santa Fe 62 Gadsden 48 2016-17 Santa Fe
Santa Fe JV 1-0
Gadsden 45 JV 32 2012-13 Santa Fe
Santa Fe Capital 0-3
Capital 47 Gadsden 44 2012-13 Santa Fe
Capital 49 Gadsden 38 2015-16 Santa Fe
Capital 59 Gadsden 31 2016-17 Santa Fe
Santa Fe Indian 1-0
Gadsden 47 indian 34 2015-16 Santa Fe
Santa Fe St Michaels 3-2
Gadsden 57 St Michaels 53 1960-61 T
St Michaels 58 Gadsden 41 1966-67 H
St Michaels 80 Gadsden 53 1973-74 Deming
Gadsden 37 St Michaels 25 2013-14 Santa Fe
Gadsden 48 St Michaels 23 2015-16 Santa Fe
Santa Teresa 18-5
Gadsden 87 Santa Teresa 71 1995-96 T
Gadsden 80 Santa Teresa 55 1995-96 H
Gadsden 70 Santa Teresa 60 1996-97 T
Santa Teresa 62 Gadsden 59 1997-98 T
Santa Teresa 67 Gadsden 56 1998-99 H
Gadsden 72 Santa Teresa 69 99-2000 H
Gadsden 45 Santa Teresa 26 2001-02 H
Gadsden 34 Santa Teresa 23 2002-03 T
Gadsden 63 Santa Teresa 47 2005-06 H
Gadsden 53 Santa Teresa 57 2006-07 T
Gadsden 59 Santa Teresa 44 2007-08 H
Gadsden 43 Santa Teresa 38 2008-09 T
Santa Teresa 41 Gadsden 38 2009-10 H
Gadsden 46 Santa Teresa 40 2009-10 T
Gadsden 53 Santa Teresa 51 2010-11 H
Santa Teresa 41 Gadsden 27 2011-12 H
Santa Teresa 43 Gadsden 34 2012-13 T
Santa Teresa 48 Gadsden 36 2013-14 H
Gadsden 54 Santa Teresa 20 2014-15 H
Gadsden 59 Santa Teresa 35 2015-16 T
Gadsden 69 Santa Teresa 57 2017-18 Los Lunas
Gadsden 74 Santa Teresa 62 2018-19 T
Gadsden 74 Santa Teresa 37 2019-20 H
Sierra Vista Buena (AZ) 0-2
Buena 68 Gadsden 66 1988-89 Alamogordo
Buena 87 Gadsden 63 1989-90 Alamogordo
Silver City 44-38
Silver City 41 Gadsden 32 1953-54 DT-Silver City
Gadsden 52 Silver City 51 1954-55 T
Silver City 43 Gadsden 42 1954-55 DT-Alamogordo
Silver City 70 Gadsden 53 1955-56 T
Silver City 59 Gadsden 43 1955-56 H
Silver City 52 Gadsden 50 1957-58 T
Silver City 65 Gadsden 51 1957-58 Silver City
Silver City 69 Gadsden 62 1957-58 H
Silver City 59 Gadsden 57 1957-58 DT-Alamogordo
Silver City defeated Gadsden 1958-59 H
Gadsden 52 Silver City 48 1958-59 T
Silver City defeated Gadsden 1959-60 T
Gadsden 60 Silver City 44 1959-60 H
Gadsden 52 Silver City 48 1960-61 Silver City
Gadsden 62 Silver City 47 1960-61 H
Gadsden 68 Silver City 61 1960-61 T
Silver City 44 Gadsden 41 1961-62 Silver City
Gadsden 50 Silver City 45 1961-62 T
Gadsden 65 Silver City 60 1961-62 H
Silver City 49 Gadsden 40 1962-63 Silver City
Gadsden 63 Silver City 62 1962-63 H
Gadsden 61 Silver City 60 1962-63 T
Gadsden 44 Silver City 30 1962-63 DT-Silver City
Gadsden 65 Silver City 49 1963-64 Silver City
Gadsden 70 Silver City 52 1963-64 T
Gadsden 60 Silver City 43 1963-64 H
Gadsden 80 Silver City 63 1964-65 H
Gadsden 71 Silver City 44 1964-65 T
Gadsden 67 Silver City 66 1964-65 DT-H
Gadsden 58 Silver City 51 1965-66 H
Gadsden 49 Silver City 45 1965-66 T
Silver City 51 Gadsden 50 1965-66 DT-H
Gadsden 56 Silver City 48 1966-67 T
Silver City 49 Gadsden 47 1966-67 H
Silver City 58 Gadsden 52 1966-67 DT-Silver City
Gadsden 59 Silver City 39 1967-68 H
Silver City 42 Gadsden 36 1967-68 T
Gadsden 56 Silver City 42 1967-68 DT-Deming
Silver City 57 Gadsden 48 1968-69 H
Gadsden 54 Silver City 44 1968-69 H
Gadsden 52 Silver City 48 1968-69 DT-H
Gadsden 78 Silver City 61 1969-70 H
Silver City 68 Gadsden 55 1969-70 T
Silver City 57 Gadsden 54 1970-71 T
Gadsden 68 Silver City 59 1970-71 H
Silver City 62 Gadsden 51 1970-71 DT-Bayard
Silver City 61 Gadsden 55 1971-72 H
Silver City 74 Gadsden 57 1971-72 T
Silver City 55 Gadsden 38 1972-73 T
Gadsden 64 Silver City 56 1972-73 H
Gadsden 57 Silver City 49 1973-74 H
Silver City 58 Gadsden 55 1973-74 T
Silver City 98 Gadsden 51 1974-75 T
Silver City 76 Gadsden 67 1974-75 H
Gadsden 67 Silver City 66 1976-77 Deming
Gadsden 77 Silver City 70 1977-78 T
Gadsden 71 Silver City 69 1978-79 Deming
Gadsden 83 Silver City 73 1978-79 H
Silver City 89 Gadsden 85 1978-79 T
Gadsden 49 Silver City 46 1982-83 H
Gadsden 42 Silver City 40 1983-84 T
Gadsden 55 Silver City 48 1984-85 Silver City
Gadsden 46 Silver City 31 1984-85 H
Silver City 43 Gadsden 41 1985-86 T
Gadsden 62 Silver City 50 1986-87 H
Silver City 66 Gadsden 64 1987-88 T
Gadsden 84 Silver City 67 1990-91 Alamogordo
Silver City 67 Gadsden 65 1992-93 T
Silver City 73 Gadsden 42 1993-94 Deming
Silver City 57 Gadsden 56 1993-94 H
Silver City 79 Gadsden 50 1994-95 T
Gadsden 91 Silver City 54 1995-96 H
Silver City 68 Gadsden 48 1996-97 T
Gadsden 50 Silver City 47 1997-98 Farmington
Silver City 53 Gadsden 50 1997-98 Silver City
Silver City 59 Gadsden 54 2000-01 T
Gadsden 59 Silver City 40 2000-01 H
Gadsden 59 Silver City 33 2006-07 H
Gadsden 70 Silver City 62 2007-08 T
Gadsden 33 Silver City 23 2008-09 H
Gadsden 52 Silver City 23 2009-10 T
Silver City 62 Gadsden 43 2022-23 H
Snyder (TX) 1-0
Gadsden 58 Snyder 54 1977-78 El Paso
Socorro 27-8
Socorro 42 Gadsden 37 1953-54
Socorro 47 Gadsden 45 1954-55 Anthony
Gadsden 50 Socorro 27 1954-55 H
Gadsden 43 Socorro 41 1954-55 DT-Alamogordo
Socorro defeated Gadsden 1955-56 Anthony
Gadsden 53 Socorro 50 1956-57 H
Socorro 47 Gadsden 36 1956-57 DT-Silver City
Gadsden 68 Socorro 33 1957-58 H
Gadsden 62 Socorro 34 1957-58 T
Gadsden 47 Socorro 37 1958-59 T
Gadsden 59 Socorro 40 1959-60 H
Gadsden 72 Socorro 43 1960-61 T
Gadsden 73 Socorro 43 1960-61 H
Gadsden 73 Socorro 55 1960-61 DT-Alamogordo
Socorro 60 Gadsden 48 1961-62 T
Gadsden 59 Socorro 52 1961-62 H
Gadsden 70 Socorro 53 1962-63 H
Gadsden 74 Socorro 56 1962-63 T
Gadsden 63 Socorro 30 1963-64 T
Gadsden defeated Socorro 1963-64 H
Gadsden 69 Socorro 52 1970-71 H
Gadsden defeated Socorro 1970-71 T
Gadsden 56 Socorro 46 1970-71 DT-Bayard
Socorro 60 Gadsden 57 1971-72 T
Gadsden 59 Socorro 58 1971-72 H
Gadsden 82 Socorro 72 1972-73 H
Gadsden defeated Socorro 1972-73 T
Gadsden 74 Socorro 46 1972-73 DT-H
Socorro 63 Gadsden 61 1973-74 T
Gadsden defeated Socorro 1973-74 H
Gadsden 79 Socorro 57 1974-75 H
Gadsden 44 Socorro 30 1974-75 T
Gadsden 74 Socorro 67 1978-79 H
Gadsden 95 Socorro 41 1986-87 Alamogordo
Socorro 57 Gadsden 50 2000-01 Socorro
Taos 1-1
Taos 65 Gadsden 45 1982-83 Deming
Gadsden 82 Taos 70 1987-88 Deming
Truth or Consquences Hot Springs 25-6
Gadsden 54 Hot Springs 41 1953-54 H
Gadsden 40 Hot Springs 21 1954-55 H
Gadsden 78 Hot Springs 31 1954-55 T
Gadsden 46 Hot Springs 39 1955-56 H
Gadsden 60 Hot Springs 36 1957-58 T
Gadsden 63 Hot Springs 57 1957-58 H
Gadsden defeated Hot Springs 1958-59 T
Gadsden 50 Hot Springs 27 1958-59 H
Gadsden 37 Hot Springs 34 1958-59 DT-Las Cruces
Gadsden defeated Hot Springs 1960-61 H
Gadsden 90 Hot Springs 61 1964-65 T
Gadsden defeated Hot Springs 1965-66 H
Gadsden 76 Hot Springs 56 1974-75 H
Gadsden 74 Hot Springs 52 1974-75 T
Hot Springs 73 Gadsden 59 1978-79 H
Gadsden defeated Hot Springs 1978-79 H
Gadsden 61 Hot Springs 43 1981-82 H
Gadsden 58 Hot Springs 53 1982-83 T
Gadsden 48 Hot Springs 42 1983-84 Silver City
Hot Springs 57 Gadsden 51 1985-86 Silver City
Gadsden 68 Hot Springs 61 1988-89 Deming
Hot Springs 64 Gadsden 59 1996-97 T
Gadsden 61 Hot Springs 50 1996-97 H
Gadsden 67 Hot Springs 58 1997-98 T
Gadsden 67 Hot Springs 58 1997-98 H
Gadsden 51 Hot Springs 46 1998-99 H
Gadsden 65 Hot Springs 64 1998-99 H
Hot Springs defeated Gadsden 99-2000 T
Hot Springs defeated Gadsden 99-2000 H
Gadsden 66 Hot Springs 59 2000-01 Socorro
Hot Springs defeated Gadsden 2000-01 T
Tularosa 20-5
Tularosa 51 Gadsden 41 1953-54 H
Gadsden 61 Tularosa 50 1954-55 H
Gadsden 58 Tularosa 54 1954-55 T
Gadsden 26 Tularosa 22 1955-56 Anthony
Gadsden 60 Tularosa 40 1956-57 T
Gadsden 61 Tularosa 35 1956-57 H
Gadsden 70 Tularosa 57 1969-70 H
Gadsden 71 Tularosa 44 1970-71 H
Gadsden defeated Tularosa 1970-71 T
Gadsden 74 Tularosa 67 1971-72 T
Gadsden 90 Tularosa 61 1971-72 H
Gadsden 76 Tularosa 51 1972-73 H
Gadsden 82 Tularosa 65 1972-73 T
Tularosa 90 Gadsden 63 1973-74 H
Gadsden 88 Tularosa 65 1973-74 T
Tularosa 89 Gadsden 80 1973-74 DT-Tularosa
Tularosa 83 Gadsden 78 1974-75 H
Gadsden 70 Tularosa 69 1974-75 T
Gadsden 67 Tularosa 50 1975-76 T
Gadsden 48 Tularosa 42 1976-77 T
Gadsden 75 Tularosa 58 1977-78 T
Gadsden 97 Tularosa 92 1979-80 T
Tularosa 81 Gadsden 79 1980-81
Gadsden 85 Tularosa 65 1981-82 H
Tularosa 61 Gadsden 43 1982-83 T
Zuni 1-0
Gadsden 61 Zuni 57 1982-83 Deming
unknown
unknown win 1954-55
unknown win 1954-55
unknown win 1954-55
unknown loss 1964-65
unknown loss 1966-67
unknown win 1967-68
unknown loss 1972-73
unknown loss 1975-76
unknown loss 1977-78
unknown win 1997-80
unknown win 1979-80
unknown loss 1982-83
unknown win 1996-97
unknown win 1996-97
unknown win 99-2000 El Paso
unknown win 2002-03 Midland
unknown score
Los Lunas 1953-54 Anthony
Cloudcroft 1956-57 T
unknown 1956-57
unknown 1956-57
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close